Na osnovu Memoranduma o saradnji, potpisanog dana 25.03.2022. godine između i-dijaspore i Gender centra Republike Srpske, direktorica Gender centra Republike Srpske raspisuje:

 

JAVNI POZIV br. GC-01-323-2/21

za prijavu za učešće na obuci „Design Thinking i preduzetništvo”

Uvod:

U cilju pružanja podrške razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj i ostvarivanju ciljeva Gender akcionog plana BiH 2018-2022, Strategije razvoja preduzetništva žena u Republici Srpskoj 2019-2023, te prepoznajući značaj preduzetništva žena u procesu unapređenja ravnopravnosti među polovima, Gender centar Republike Srpske u saradnji sa „i-dijasporom – Dijasporom za razvoj Bosne i Hercegovine”, sprovodi projekat pod nazivom „Kreativnim razmišljanjem do preduzetništva žena”.

Projekat ima za cilj da kroz učenje i primjenu inovativnog metoda razvoja preduzetničkih ideja – „Design Thinking”, osnaži i pripremi žene sa preduzetničkim duhom da razviju i pokrenu  vlastiti biznis.

O obuci „Design Thinking i preduzetništvo”:

U okviru projekta predviđena je realizacija besplatne četvorodnevne obuke tokom koje će polaznice imati priliku da se upoznaju sa  metodom „Design Thinking” i preduzetničkim alatima, te da uz interaktivan rad i podršku međunarodnih trenerica iz ove oblasti, primjene stečena znanja i vještine u razvoju vlastite poslovne ideje. Takođe, polaznice obuke imaće priliku da čuju iskustva uspješnih i ostvarenih preduzetnica, koje će pričati o svom putu do uspjeha.

Najznačajniji aspekti obuke dati su u nastavku:

  • Upoznavanje sa novim i drugačijim pristupom radu i načinom rada;
  • Razvoj poslovne ideje na kreativan način uz „Design Thinking” metod u timu (rad u grupi sa drugim polaznicama obuke čije su poslovne ideje iz istih oblasti, npr. oblast informacionih tehnologija, marketinga, turizma, ljepote i zdravlja i druge, te rad na primjeru hipotetičke poslovne ideje);
  • Primjena stečenog znanja i vještina na vlastitoj poslovnoj ideji;
  • Primjena prezentovanih alata preduzetništva, izrada nacrta poslovnog plana za realizaciju vlastite poslovne ideje, priprema i razvoj prodajne prezentacije;
  • Motivacione i inspirativne priče uspješnih preduzetnica.

Polaznice će imati priliku da u drugoj fazi projekta, apliciraju za bespovratna finansijska sredstva za realizaciju poslovne ideje i pokretanje vlastitog biznisa. Kandidatkinjama koje budu odabrane za dodjelu bespovratnih sredstava biće pružena i mentorska podrška u uspostavljanju i razvoju vlastitog biznisa.

Period i mjesto realizacije obuke:

Banja Luka, 30.05.2022 – 02.06.2022.

Uslovi i rok prijavljivanja:

Za učešće na obuci mogu se prijaviti sve punoljetne žene sa prebivalištem u Republici Srpskoj koje posjeduju poslovnu ideju i osnovni nivo poznavanja engleskog jezika, te spremnost i opredjeljenost da, u saradnji sa trenericama i ostalim polaznicama obuke, rade na njenom razvoju i konkretizaciji.

Zainteresovane žene su dužne popuniti Obrazac za prijavu koji je prilog ovog javnog poziva, te dostaviti ga na i-mejl adresu: [email protected]

Rok za dostavljanje prijave je 05.05.2022. godine.

Blagovremenim će se smatrati prijave koje pristignu u navedenom roku na navedenu i-mejl adresu. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora:

Postupak izbora prijavljenih kandidatkinja za učešće na obuci, izvršiće se u skladu sa uslovima za prijavu navedenim u prethodnom dijelu, a odabrane kandidatkinje biće blagovremeno obaviještene, putem dostavljenih kontakt podataka, o rezultatima javnog poziva, kao i svim drugim informacijama u vezi sa obukom.

 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Javni-poziv-projekat-e-platforma.aspx

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti