Na osnovu tačke II Odluke o sprovođenju aktivnosti na realizaciji Programa podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena u saradnji sa USAID („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 12/16), člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se sufinansiraju sredstvima USAID i  budžeta  opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 66. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 11/14 – prečiščeni tekst), Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

DRUGI JAVNIPOZIV ZA FINANSIRANJE BIZNISA IZ SREDSTAVA  FONDA ZA RAZVOJ BIZNISA MARGINALIZOVANIH GRUPA ŽENA KOJI SE SUFINANSIRAJU SREDSTVIMA USAID I BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti