Broj: 02-022-47/23

Datum: 11.07.2023. godine

 

Na osnovu člana 39. i 82. Zakona o loklanoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), člana 36. i 88. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), člana 3., 9., 10. i 12. Pravilnika o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja javnog intersa  opštine Teslić u oblasti sporta („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/23), Načelnik opštine Teslić donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli budžetskih sredstava namijenjenih za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija opštine Teslić u 2023. godini

 

I

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva budžeta Opštine Teslić za 2023. godinu u iznosu od 330.000,00 KM (SLOVIMA: tri stotine trideset hiljada konvertibilnih maraka), definisana ekonomskim kodom 415200 – Finansiranje sportskih društava, budžetskog korisnika Odjeljenje za društvene djelatnosti – šifra 0103210.

II

            Shodno rezultatima Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija iz budžeta Opštine Teslić za 2023. godinu, broj 02-66-3/23 od 26.05.2023. godine, sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se na način kako slijedi:

Sportska organizacija Iznos sredstava u KM
1. FK ,,Proleter“ Teslić 70.000,00
2. SK ,,Geofon“ Teslić 35.000,00
3. Fudbalski klub ,,Mineral“ 34.000,00
4. Fudbalski klub ,,Ukrina“ 26.000,00
5. Košarkaški klub ,,WBS BASKETBALL“ 19.000,00
6. OFK ,,Sporting –A.F“ 19.000,00
7. Rukometni klub ,,Teslić“ 17.000,00
8. Škola sporta ,,Proleter“ 14.000,00
9. Atletski klub ,,Teslić BB“ 14.000,00
10. ŽRK ,,Borja“ 13.000,00
11. Kuglaški klub ,,Mineral“ 10.000,00
12. Karate klub ,,Tigar 7.500,00
13. Karate klub ,,Sochin“ 6.000,00
14. Klub malog fudbala ,,Teslić“ 5.000,00
15. ŽKK VBS Teslić 5.000,00
16. OŠK Teslić 5.000,00
17. Šahovski klub „Mat“ 3.000,00
18. Tenisku klub „Teslić“ 2.500,00
19. TDK ,,Hvarang“ 2.000,00
20. Karate klub EMPI 1.550,00
21. Sredstva za profesionalni sport i finansiranje takmičenja u inostranstvu 11.550,00
22. Programe/projekte unapređenja školskog sporta 6.600,00
23. Za unapređenje stručnog rada (edukacije)  u sistemu sporta 3.300,00

 

III

Isplata sredstava iz tačke II ove odluke vršiće se preko žiro-računa korisnika sukcesivno u ratama, u skladu sa raspoloživim mogućnostima budžeta.

IV

Načelnik opštine će nakon stupanja na snagu ove odluke zaključiti posebne pojedinačne ugovore sa predstavnicima sportskih organizacija kojim će se tačno utvrditi prava, obaveze i odgovornosti sportskih organizacija u pogledu realizacije programa sportskih organizacija u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja javnog intersa  opštine Teslić u oblasti sporta („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/23).

Ugovore iz prethodnog stava će pripremiti Odjeljenje za društvene djelatnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od  objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Teslić“.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti