JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE BIZNISA U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIČKI FOND ZA MLADE“

Broj: 02 – 014 -733/18

Teslić, 15.10.2018. godine

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i  Ugovora o dodjeli granta broj: 02-014-479718 od 18.07.2018. godine zaključenog između Instituta za razvoj mladih KULT Sarajevo i Opštine Teslić, i Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Preduzetničkog fonda za mlade koji se finansira sredstvima Instituta za razvoj mladih KULT i budžeta Opštine, Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

 

JAVNI POZIV
ZA FINANSIRANJE BIZNISA U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIČKI FOND ZA MLADE“

 

Sredstva  „Preduzetničkog fonda za mlade“ obezbjeđena su sufinansiranjem Instituta za razvoj mladih KULT uz podršku Ambasade kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i sredstvima budžeta opštine  Teslić.

 

Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda imaju osobe starosne dobi od 18 do 35 godina    starosti i to:

 • kao pojedinci ili kao tim;
 • koji imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj djelatnosti na području opštine Teslić osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode);
 • koji u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost;
 • koji nisu imali registrovanu, a potom odjavljenu, djelatnost u prethodne dvije godine prije objave javnog poziva;
 • sa prebivalištem na području opštine Teslić najmanje 12 mjeseci prije objave javnog poziva;
 • koji nisu osuđivani za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • da su nezaposlena i prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Teslić.

 

Aplikanti podnose prijavu Komisiji na objavljeni javni poziv.

Prijava treba sadržavati:

 • popunjen poslovni plan (propisan obrazac) koji se može preuzeti na zvaničnoj web stranici opštine Teslić i u Odsjeku za privredu;
 • biografiju;
 • kopiju lične karte;
 • kopiju prijave o prebivalištu (ne stariju od 6 mjeseci)
 • izjavu da nisu osuđivane za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine (sastavni dio obrasca prijave, a potvrdu izdatu od strane nadležnog organa dostaviće Aplikantice čiji biznisi budu podržani iz Fonda, a prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava),
 • potvrdu da su evidentirani na Zavodu za zapošljavanje, Biro Teslić kao nezaposleno lice.

 

Aplikant može aplicirati neograničenim brojem poslovnih planova, ali će samo jedan biti podržan.

Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Javni poziv se objavljuje  na oglasnoj tabli i  na službenoj web-stranici opštine Teslić, a informacije i  obrasci za podnošenje prijave za finansiranje biznisa iz Fonda biće dostupni  na web-stranici Opštine i u Odsjeku za privredu.

Prijave s dokumentacijom šalju se na adresu  Karađorđeva 18, Teslić ili dostavljaju lično u Opštinu – šalterska služba (šalter broj 5), s naznakom „Za Komisiju „Preduzetnički fond za mlade“. Takođe je obavezno na koverti navesti i broj javnog poziva i napisati „NE OTVARATI“. Prijava se dostavlja lično ili poštom.

Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 60 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na službenoj web-stranici opštine. Krajnji rok za  podnošenje prijava je 15.12.2018. godine.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpuno dokumentacijom, podnesene na ne odgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni  konkursni materijali  se neće ocjenjivati/bodovati. Pozivna dokumentacija se ne vraća. Odabir i prijedlog finansiranja biznisa iz Fonda vršiće Komisija imenovana od strane Načelnika.

Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana definisani su Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz „ Preduzetničkog fonda za mlade“ koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Opštine.

 

Kriteriji za ocjenu pristihlih prijava utvrđeni  su u okviru sljedećih segmenata:

 1. a) Eliminatorni kriteriji:
 • poslovni plan nije dostavljen u naznačenom roku;
 • nedostaju formalni uslovi za kandidovanje poslovnog plana (nepotpuna ili netačna dokumentacija);
 • poslovni plan nije popunjen u potpunosti/ nije ispoštovana procedura za pisanje poslovnog plana;
 • biznis se ne realizuje na području opštine;
 • aplikant je osuđivan za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • biznis ugrožava životnu sredinu i nije u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine;
 • djelatnost pripada grupi koja je isključena iz programa u skladu sa Članom (2) Pravilnika.

 

 1. b) Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana

 

Kriteriji Broj bodova
Vrsta djelatnosti  
Proizvodnja

Intelektualne usluge

Usluge

30

20

10

Broj zaposlenih
1

2-3

4 i više

                            10

20

30

Ocjena poslovne ideje
Odlična

Dobra

Uslovno dobra

21 – 30

11 – 20

do 10

 

 

Ocjena biznis plana
Odličan

Dobar

Uslovno dobar

21 – 30

11 – 20

do 10

Izvori finansiranja
Mješoviti (vlastita i grant sredstva)

Mješoviti (vlastita, grant i tuđa sredstva, kredit, pozajmica)

Grant

15

10

 

5

Vlastito učešće
50% i više

25% i više

Bez učešća

15

10

0

Investicija (vrijednost)
15.001,00 KM i više

od 5.001,00 – 15.000,00 KM

do 5.000,00 KM

15

10

5

Inovativnost (na području Opštine)
Djelatnost ne postoji

Djelatnost slabo zastupljena

Djelatnost postoji

20

10

0

Uticaj na životnu sredinu
Doprinosi unapređenju i očuvanju  životne sredine

Nema uticaj na životnu sredinu

5

0

 

Komisija donosi prijedlog odluke o raspodjeli sredstava rukovodeći se ocjenom poslovnog plana na osnovu gore navedenih kriterija. U slučaju da dva ili više poslovnih planova dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo finansiranje, Komisija većinom glasova vrši odabir poslovnog plana za finansiranje.

Ukupan iznos granta je 60.000,00 KM. Iznos sredstava koji se dodjeljuje  jednom aplikantu je fiksno 7.500,00 KM (slovima: sedamhiljadapetstotina i 00/100 KM). Struktura odobrenih sredstava može se upotrijebiti: maksimalno 60% za nabavku opreme i za troškove poslovanja ( takse, zakupnina, komunalije i dr.) i 40% za uplate poreza i doprinosa na plate.

Komisija utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine, na koju aplikantice imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste. Žalba se izjavljuje Načelniku opštine Teslić.

Komisija je dužna pripremiti prijedlog odluke o raspodjeli sredstava i dostaviti je Načelniku  u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje žalbi. Odluka  o raspodjeli sredstava objaviće se na oglasnoj tabli Opštine.

Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava, Načelnik i Institut za razvoj mladih KULT zaključuju ugovor sa aplikantima kojima su sredstva dodjeljena, koji sadrži prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja provođenja odobrenog poslovnog plana, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente narativnog i finansijskog izvještavanja o realizaciji poslovnog plana.

Sredstva će biti doznačena nakon potpisivanja ugovora, u ratama, po principu refundacije, u skladu s dostavljanjem potrebne dokumentacije. Proces registracije biznisa može trajati najduže tri (3) mjeseca od dana potpisivanja ugovora.  Ukoliko u navedenom periodu aplikant koji je potpisao ugovor ne registruje biznis, biće ponuđeno potpisivanje ugovora prvom sljedećem aplikantu sa utvrđene rang liste koji ispunjava propisane uslove.

Opština Teslić će tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije – poslovnog plana i odgovoriti na sva dodatna pitanja.

Detaljnije informacije o Projektu mogu se  dobiti na telefon broj 053/411-546, kontakt osoba Samira Zelenbabić, lično u Odsjeku za privredu ili putem e-mail [email protected].

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

– Prijavni obrazac

– Pravilnik KULT