GoAL WaSH – Регулаторни оквир за одређивање цијена услуга водоснабдијевања/водоопскрбе и канализације у Босни и Херцеговини

Чиме се пројект бави?
Дугорочни изазов за сектор водоснабдијевања у Босни и Херцеговини је недостатак финансијске одрживости водоводних предузећа. Капацитети за адекватно финансијско планирање и управљање су ограничени, а рачуноводствене праксе нису усклађене са захтјевима домаћег законодавства и међународних професионалних стандарда. Без система управљања, водоводна предузећа нису у могућности инвестирати у опрему, одржавање инфраструктуре, развој, нити обрачунати стварну цијену за услуге. Ако се институционалне слабости не отклоне, наставиће се проблеми са испоруком и контролом квалитета воде.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Допринијети одрживом развоју комуналних предузећа која пружају квалитетне услуге водоснабдијевања, прикупљања и одводње отпадних вода обезбијеђењем здравог животног окружења становништву, уз паралелно јачање система социјалне заштите и инклузије.

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

-Тестирати Методологију у водоводима општина Тешањ и Теслић, како би се унаприједила финансијска и оперативна одрживости комуналних предузећа
-Подизати свијест и јачати капацитете кључних актера за усвајање и имплементацију методологије
-Подизати свијест о важности укључивања нацрта методологије за одређивање цијена и регулаторног/их тијела у структуру БиХ легислативе која уређује пружање комуналних услуга, са циљем успоставе регулаторног тијела на одговарајућем административном нивоу, како би се извршила примјена тарифне методологије која ће омогућити дугорочно одрживо пословање комуналних предузећа


GoAL WaSH – Преглед пројекта

Летак – корисници БХС

Летак – дјеца БХС