ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва из буџета општине Теслић за 2024. годину

Број: 02-014-4/24

Теслић, 1. фебруар 2024. године

 

На основу члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17) и тачке III Одлуке о начину одабира пројеката организација цивилног друштва /невладиних/ непрофитних организација по ЛОД методологији („Службени гласник општине Теслић“, број 4/21), Начелник oпштине Теслић расписује

 

Ј А В Н И   П О З И В

за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

из буџета општине Теслић за 2024. годину

 

 

I – ПРЕДЕМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

1) Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва (удружења грађана и фондација), планираних у буџету општине Теслић за 2024. годину, на позицији 415200–Финансирање удружења и организација, у висини од 100.000,00 КМ (словима: стотину хиљада конвертибилних марака).

2) Планирана средства се додјељују у складу са Одлуком о начину одабира пројеката организација цивилног друштва /невладиних/ непрофитних организација по ЛОД методологији („Службени гласник општине Теслић“, број 4/21).

 

II – ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Намјенска буџетска средства ће се додијелити за суфинансирање пројеката из сљедећих приоритетних области:

 

 • активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора,
 • подстицања и развоја привредних дјелатности (туризам, занатство, стари и ријетки занати, задругарство и др.),
 • развој локалне заједнице,
 • екологије, заштите животне средине и здравља грађана,
 • афирмисања људских и мањинских права,
 • програма за образовање,
 • програма за омладину,
 • програма за стара лица,
 • афирмисања демократизације локалне средине,
 • развоја цивилног друштва,
 • социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.),
 • културне баштине, његовања историјских тековина,
 • волонтерства,
 • заштите бораца, ратних војних и цивилних инвалида,
 • заштите и помоћи лицима лијечених од болести зависности,
 • активности пензионерских организација,
 • неформалног образовања,
 • афирмисања женских права,
 • за развој јавног информисања,
 • други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Теслић и афирмацији грађанског активизма.

 

III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

1) Право учешћа на расписани јавни позив имају организације цивилног друштва које задовољавају сљедеће услове:

 

 • да су основане и регистроване у РС и БиХ,
 • да су вођене од стране држављана РС и БиХ,
 • да своје активности реализују на подручју општине Теслић,
 • да су пројекти намијењени грађанима општине Теслић,
 • да се пројекти односе на области наведене у тачки I овог јавног позива,
 • да не обављају активности у име политичких партија.

 

2) Апликант може кандидовати само један пројектни приједлог, а максималан новчани износ који се може одобрити је 7.000,00 КМ (словима: седам хиљада конвертибилних марака).

3) Кандидовани пројекат се мора реализовати на територији општине Теслић и то најкасније до истека календарске године, односно до 31.12.2024. године.

 

IV – ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ НЕМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

 

1) Право учешћа немају организације цивилног друштва које имају статус организације од посебног интереса за општину Теслић (Општинска организација Црвеног крста, Општинска борачка организација, СПКД „Просвјета“ и БЗК „Препород“), као и спортска удружења.

2) Наведеним субјектима из претходне подтачке буџетска средства ће се додјељивати по посебним критеријумима који нису предмет овог јавног позива.

 

V – ПРОЈЕКТИ КОJИ СЕ НЕЋЕ СУФИНАНСИРАТИ

 

Неће се суфинансирати сљедећи пројекти:

 

 • пројекти организација цивилног друштва које нису извршиле своје уговорне обавезе по раније закљученим уговорима о суфинансирању пројеката из буџета општине Теслић,
 • пројекти који се искључиво односе на једнократне манифестације, осим у случајевима када су дио трајнијег и свеобухватнијег пројекта, или имају традиционални карактер,
 • пројекти који се односе на повремене конференције, осим ако су неопходне за успјешну имплементацију пројекта,
 • пројекти који се односе на финансирање редовних активности подносиоца пројектног приједлога или њихових партнера,
 • пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, адаптацији или изградњи капиталних објеката, или на куповину опреме осим ако је неопходна за успјешну имплементацију пројекта,
 • пројекти којима је предвиђен дио административних трошкова (људски ресурси, путовања/превоз, канцеларијски трошкови) већи од 20 % од укупних трошкова пројекта,
 • пројекти који представљају индивидуална спонзорства/стипендије за школовање или за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, тренинг курсевима,
 • пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима,
 • пројекти који су усмјерени према политичким активностима,
 • пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца,
 • пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни.

 

VI ПРИЈАВНА ДОКУMЕНТАЦИЈА

 

1) Пријава по овом јавном позиву треба саджавати сљедеће документе:

 

 • ПРИЛОГ 1 – Пројектни приједлог,
 • ПРИЛОГ 2 – Преглед буџета,
 • ПРИЛОГ 3 – Финансијска идентификациона форма и
 • ПРИЛОГ 4 – Изјава о подобности.

 

2) Обрасци наведених докумената попуњавају се искључиво електронски и могу се преузети са званичне интернет странице општине (www.opstinateslic.com).

3) Апликанти који се пријављују на јавни позив дужни су уз попуњене обрасце доставити додатну документацију и то:

 

 • извод из судског регистра или овјерену фотокопију рјешења о регистрацији,
 • описни извјештај о реализованим пројектима за претходну годину за раније основане организације, односно програм рада за текућу или наредну годину за новоосноване организације,
 • увјерење о измиреним пореским обавезама (оригинал или овјерена фотокопија),
 • увјерење о измиреним доприносима за запослене, ако има запослених у организацији (ако нема запослених приложити изјаву да нема запослених),
 • податке о особи или особама које реализују пројекат (краћу биографију са доказима).

4) Организације цивилног друштва односно апликанти којима се одобре грант средства дужни су накнадно доставити Одјељењу за друштвене дјелатности завршни годишњи финансијски извјештај за претходну годину (биланс стања и биланс успјеха), најкасније на дан потписивања уговора о суфинансирању пројекта.

 

VII – РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА (АПЛИКАЦИЈА)

 

1) Оцјењивање (бодовање) приспјелих пројеката и сачињавање приједлога Одлуке о расподјели средстава за суфинансирање одабраних пројеката вршиће Kомисија за оцјењивање и одабир пројеката, именована од стране начелника општине Теслић.

2) Надлежна комисија ће приједлог одлуке из претходне подтачке доставити начелнику општине најкасније мјесец дана од дана затварања јавног позива.

3) Коначну одлуку о расподјели средстава доноси начелник општине, након чега ће се са одабраним апликантима закључити појединачни уговори којим ће се ближе дефинисати права и обавезе даваоца и корисника гранта.

 

VIII ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

1) Апликанти су обавезни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим јавним позивом.

2) Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке, његова пријава се неће узимати у разматрање.

3) Апликанти којима се додијеле средства дужни су након реализације пројекта доставити завршни наративни и финансијски извјештај, односно периодичне извјештаје, што зависи од дужине трајања пројекта и висине додијељених средстава (ПРИЛОГ 5 и ПРИЛОГ 6).

4) Уколико апликант не достави извјештаје са пратећим доказима о намјенском утрошку средстава, обавезан је вратити додијељена средства.

 

IX – ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ (АПЛИКАЦИЈЕ)

 

1) Пријава са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОЦД – НЕ ОТВАРАТИ,  непосредно у Шалтер сали Општинске управе Теслић или шаље поштом на адресу: Карађорђева бр. 18, 74270 Теслић.

2) Рок за подношење пријаве (апликације) је 21 дан од дана објављивања јавног позива у средствима информисања и на званичој интернет страници општине Теслић (www.opstinateslic.com), односно најкасније до 23. фебруара 2024. године (датум се рачуна као задњи дан за предају апликације).

3) Пријаве са пратећим документима које пристигну након предвиђеног рока, непотписане пријаве и пријаве са непотпуном документацијом, те пријаве поднесене на неодговарајућем обрасцу или за намјене супротне овом позиву, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом, неће се разматрати.

4) Пријавна документација се не враћа.

 

X – ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Све додатне информације у вези расписаног јавног позива могу се добити у Одјељењу за друштвене дјелатности (зграда Геофона), позивом на бројеве телефона: 053/431-451 и 053/431-431 или слањем упита електронском поштом на адресу: [email protected].

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

 

Прилог 1 – Пројектни приједлог

Прилог 2 – Преглед буџета

Прилог 3 – Финансијска идентификациона форма

Прилог 4 – Изјавa о подобности

Прилог 5 – Наративни извјештај

Прилог 6 – Финансијски извјештај