ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу подстицајних средстава за запошљавање и самозапошљавање из фонда пројекта “Партнерством до нових радних мјеста“

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу подстицајних средстава за запошљавање и самозапошљавање из фонда   Пројекта “Партнерством до нових радних мјеста“

Међународна организација рада (ILO) је у фебруару 2016. године започела проведбу новог трогодишњег пројекта који финансира ЕУ „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“, чији је циљ потицање одрживог,  партнерски оријентираног активног тржишта рада на локалном нивоу.  Пројекат “Партнерством до нових радних мјеста“ заједнички имплементирају Удружење грађана “Нешто Више“ као водећи партнер, Општинска управа Теслић; ЈУ Средња школа “Никола Тесла“ Теслић; Удружење шумарства и прераде дрвета “ИНТЕРФОБ“ Бања Лука и Завод за запошљавање Републике Српске.

У складу с тим, имплементатори Пројекта упућују Јавни позив привредним друштвима и самосталним предузетницима из области металне и дрвне индустрије и физичким лицима – пољопривредницима која су успјешно прошла обуку из области оснивања комерцијалних пољопривредних газдинстава и специфичних области пољопривредне производње организовану у оквиру Пројекта, са подручја општине Теслић  за подношење пријаве за додјелу подстицајних средстава за запошљавање и самозапошљавање из фонда Пројекта „Партнерством до нових радних мјеста“.

Циљ Јавног позива

 

Додјела ових подстицајних средстава има за циљ да подстакне креирање нових радних мјеста кроз запошљавање и самозапошљавање у металној и дрвној индустрији, те самозапошљавање у области пољопривреде (оснивање комерцијалног пољопривредног газдинства КППГ).

 

Услови за пријаву на Јавни позив

 

Право на подстицајна средства имају:

 • Привредна друштва и самостални предузетници из области металне и дрвне индустрије, при чему предност остварују привредници:
 • који су учествовали у спровођењу практичних обука у оквиру Пројекта,
 • који запошљавају лица која су успјешно прошла обуке у оквиру Пројекта,
 • Партнери на Пројекту и привредни субјекти који су приступили Локалном партнерству за запошљавање (ЛПЗ) општине Теслић.

 

 • Физичка лица – пољопривредници која су успјешно прошла обуку из области оснивања комерцијалних пољопривредних газдинстава и специфичних области пољопривредне производње организовану у оквиру Пројекта, а желе да оснивањем КППГ- а рјеше свој радни статус (самозапошљавање).

Субјекти из става 1. своју дјелатност морају обављати на подручју општине Теслић,  а лица која намјеравају запослити по основу добијених подстицајних средстава морају бити евидентирана као незапослена лица  на Заводу за запошљавање РС Биро Теслић (Биро Теслић) у вријеме објаве јавног позива.

Субјекти из става 2. морају имати пребивалиште на подручју општине Теслић и бити пријављени на евиденцији незапослених Биро Теслић у вријеме објаве јавног позива.

Право на подстицај  не могу остварити  субјекти који су користили средства по неком другом програму запошљавања или самозапошљавања, а нису испоштовали уговорне обавезе као ни она лица која су у посљедњих 12 мјесеци прије објаве јавног позива обављала исту или сличну дјелатност и исту су одјавили.

 

Предност код додјеле средстава имају физичка лица која нису остварила било који други вид подстицаја усмјерен на развој пољопривредне дјелатности од домаћих или страних донаторских пројеката суфинансираним  из буџета Општине у претходних 12 мјесеци.

Износ подстицајних средстава, обавезе корисника и рокови дозначавања средстава

Укупна средства Фонда распоређују се у проценту од 50% за привредна друштва и самосталне предузетнике и 50% за физичка лица – пољопривреднике.

Износ појединачног подстицаја износи 3.000,00 КМ (трихиљаде и 00/100) по једном новоотовреном радном мјесту, односно по једном новозапосленом раднику а за физичка лица – пољопривреднике за самозапошљавање кроз оснивање КППГ.

У случају мањег броја захтјева исказаних за додјелу подстицаја у одређеној категорији извршиће се прерасподјела средстава у другачијем омјеру у складу са достављеним захтјевима.

Подстицај за запошљавање и самозапошљавање привредним друштвима и самосталним предузетницима додјељује се под условом да са новозапосленим радником закључе уговор о раду у трајању од најмање 12 (дванаест) мјесеци.

Подстицај за самозапошљавање физичких лица – пољопривредника додјељује се физичким лицима која оснују КППГ, изврше пријаву у Пореској управи РС и најмање 12 (дванаест) мјесеци редовно уплаћују законом дефинисане обавезе по основу пензионог и здравственог осигурања.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање  ће се вршити на сљедећи начин:

– 30% од укупно одобреног износа средстава биће исплаћено у року од 7 дана по достави доказа о пријему радника у радни однос, односно по достави доказа о регистрацији КППГ и потврде о регистрацији носиоца КППГ као обвезника пореза и доприноса код ПУРС;

– 40% од укупно одобреног износа  средстава биће исплаћено у року од 7 дана након извршене контроле поштовања уговорних обавеза и сачињавања записника о истој, а која ће се спровести након 3 (три) мјесеца од потписивања уговора.

– 30% од укупно одобреног износа  средстава биће исплаћено у року од 7 дана након извршене контроле поштовања уговорних обавеза и сачињавања записника о истој, а која ће се спровести након 6 (шест) мјесеци од потписивања уговора.

 

Начин пријаве

Захтјеви за додјелу подстицаја за запошљавање нових радника или за  самозапошљавање, подносе се на за то прописаном обрасцу који је обавезан, а биће доступан на wеб страници Општине као и на инфо пулту Општине.

1) Привредна друштва и самостални предузетници за запошљавање нових радника, уз прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:

 • рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
 • рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ);
 • обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (обавјештење из Републичког Завода за статистику) за послодавце који су обавезни да га  посједују;
 • копије биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно     прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике;
 • пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (из пореске управе Републике Српске). Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднешен захтјев;
 • доказ о броју запослених (прву страну 1002 обрасца) за мјесец који претходи подношењу захтјева;
 • овјерену и потписану изјаву – да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца престао – у посљедње 2 (двије) године;
 • комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.
 • за самозапошљавање – предузетници : да су регистровани или да су покренули поступак регистрације за обављање дјелатности у току јавног позива за додјелу подстицаја.

 

2) Физичка лица – пољопривредници који подносе захтјев за средства за самозапошљавање прилажу сљедећа документа:

– попуњен пословни план (прописан образац);

– копију личне карте;                                                                                                                                            – –

– потврду да су евидентирани као незапослена лица на Бироу Теслић.

 

Одабир кандидата

 

Одабир кандидата за програм обуке  врши Комисија, коју именује УГ „Нешто Више“ у договору са осталим партнерима на Пројекту, а на основу „Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава из фонда   Пројекта “Партнерством до нових радних мјеста“. Правилник је доступан на web страницама Општине и УГ „Нешто више“ Сарајево.

а) Елиминаторни критерији:

– пријава   није достављена у назначеном року;

– недостају формални услови пријаву (непотпуна или нетачна документација);

– пријава нечитко попуњена.

 

б) Критерији за привредна друштва и самосталне предузетнике:

 

Критерији/бодови Укупно бодова
Укупан број радника која се намјервају запослити (за сваког радника 2 бода)  
Лице које се запошљава је женског рода, млађе од 35 година, припада теже запошљивој категорији (по сваком основу 2 бода по раднику)  
Подносилац пријаве учествовао у спровођењу практичне обуке у оквиру Пројекта – 5 бодова

 

Подносилац пријаве у радни однос прима лице које је успјешно прошло програм обуке у оквиру Пројекта (за свако новозапослено лице из ове категорије по 2 бода)
Подносилац пријаве је Партнер на пројекту – 5 бодова
Подносилац пријаве је члан ЛПЗ Теслић – 3 бода
Укупно

 

ц) Критерији за физичка лица – пољопривреднике:

 

Критерији(бодови) Укупно бодова
Године старости:

–          20 – 35 година   – 5 бодова

–          35 – 50 година   – 3 бода

–          50 и више година – 1 бод

 
Пол:

–          Женски – 2 бодова

–          Мушки –   0 бодова

 
Вријеме проведено на евиденцији Бироа Теслић:

–          од 0-24 мјесеца – 1 бод

–          од 25- 60 мјесеци – 2 бода

–          преко 60 мјесеци – 3 бода

 
Оцјена пословне идеје
Одлична – 10 бодова

Добра – 5 бодова

Условно добра – 2 бода

Оцјена бизнис плана
Одличан – 10 бодова

Добар – 5 бодова

Условно добар – 2 бода

Извори финансирања
Мјешовити (властита и грант средства) – 5 бодова

Мјешовити (властита, грант и туђа средства) – 3 бода

Грант –  1 бод

Властито учешће
50% и више – 5 бодова

25% и више – 3 бода

Без учешћа – 1 бод

Укупна вриједност инвестиције (прошла и будућа улагања)
<50.000,00 КМ – 5 бодова

49 – 10.000,00 КМ – 3 бода

>10.000,00 КМ – 1 бод

Стручна процјена успјешности плана према предложеној пољопривредној дјелатности, њеној заступљености на подручју општине Теслић и одрживости функционисања КППГ

(0 – 10 бодова)

 УКУПНО

 

Рок за пријаву

Рок за пријаву на Јавни позив је до 20.03.2018. до 14h

 

Образац захтјева за додјелу подстицајних средстава у правилу  попуњава се на рачунару, а уколико се попуњава ручно у потпуности мора бити читко попуњен, јер у противном се неће узети у разматрање.

Пријаве с документацијом шаљу се на адресу  Карађорђева 18, Теслић или достављају лично у Општину – Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, канцеларија број 8, са назнаком „За Комисију ILO – УГ „Нешто више“ Сарајево“.  Такође је обавезно на коверти написати „НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Резултати овог Јавног позива биће објављени на огласној табли  Општине Теслић, Бироа Теслић  и web страницама Општине и УГ „Нешто више“ Сарајево.

 

Планирана средства за реализацију Програма обуке и стручног усавршавања по овом Јавном позиву обезбијеђена су из средстава ЕУ по Програму Међународне организације рада – ILO “Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“ у оквиру имплементације Пројекта “Партнерством до нових радних мјеста“.

 

Овај Јавни позив је искључива одговорност партнера на Пројекту “Партнерством до нових радних мјеста“ и ни у ком случају не одражава службене ставове и мишљења Европске уније и Међународне организације рада.

 

Напомена: пријавом на овај конкурс дајете своју сагласност за објаву и кориштење резултата овог Јавног позива.

 

Број: 35-38/17-ILO-TESLIĆ
Датум: 05.03.2018.
УГ „Нешто Више“