Број: 02-475-62/24

Теслић, 28.05.2024. године

 

 

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник Републике Српске“, број 4/17), тачке 2. Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Пословне зоне „Ланара“ („Службени гласник општине Теслић“, број 9/23), тачке 2. Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Пословне зоне „Ланара“ („Службени гласник општине Теслић“, број 7/22), начелник општине Теслић расписује

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

на локалитету Пословне зоне „Ланара“

 

I Предмет продаје

 

Општина Теслић врши продају неизграђеног градског грађевинског земљишта на локалитету Пословне зоне „Ланара“ у Теслићу путем лицитације, а предмет продаје је сљедеће градско грађевинско земљиште:

1) к.п. број 1838/1 површине 2345 m2, уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град

2) к.п. број 1838/2 површине 2233 m2, уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град

3) к.п. број 1760/5 површине 792 m2, уписана у ЛН број 1078 КО Теслић Град

4) к.п. број 1837/1 површине 7192 m2, уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град

5) грађевинска парцела која се састоји од к.п. број 1838/3 површине 1430 m2 уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град, к.п. број 1850/4 површине 701 m2 уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град и к.п. број 1839/1 површине 252 m2 уписана у ЛН број 6152 КО Теслић Град

6) грађевинска парцела која се састоји од к.п. број 1838/4 површине 1938 m2, уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град, к.п. број 1848/2 површине 482 m2, уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град и к.п. број 1839/2 површине 230 m2, уписана у ЛН број 6152 КО Теслић Град

7) грађевинска парцела која се састоји од к.п. број 1847/11 површине 1134 m2, уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град, к.п. број 1850/1 површине 1418 m2, уписана у ЛН број 467 КО Теслић Град и к.п. број 1839/5 повшине 65 m2, уписана у ЛН број 6152 КО Теслић Град

8) грађевинска парцела која се састоји од к.п. број 1761/5 површине 2699 m2, к.п. број 1759/6 површине 1589 m2 и к.п. број 1760/6 површине 233 m2 уписане у ЛН број 1078 КО Теслић Град.

 

Лицитација се врши по катастарским парцелама, изузев парцела под бројем 5,6,7 и 8 гдје се лицитација врши по грађевинским парцелама, што значи да онај понуђач који излицитира грађевинску парцелу под бројем 5,6,7 или 8 излицитирао је и све катастарске парцеле које улазе у њен састав.

Предметне парцеле налазе се у обухвату Измјене ревизије и допуне Регулационог плана „Комунално – радне зоне“ у Теслићу („Службени гласник општине Теслић“, број 20/21) и планиране су за изгрању пословних објеката.

Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за грађевинско земљиште које је предмет продаје, може се извршити у просторијама Општинске управе Теслић, канцеларија број 10, сваким радним даном од 10:30 до 15:00 часова, контакт телефон: 053/411-518.

Катастарске парцеле као и грађевинске парцеле које су предмет продаје могу се разгледати сваким радним даном у времену од 10:30 до 15:00 часова, уз претходну најаву на телефон: 053/411-518.

 

II Почетна продајна цијена градског грађевинског земљишта

 

Почетна продајна цијена предметног градског грађевинског земљишта износи 25,00 КМ/m2 за све парцеле, односно:

1) за к.п. број 1838/1 површине 2345 m2 почетна цијена износи 58.625,00 КМ

2) за к.п. број 1838/2 површине 2233 m2 почетна цијена износи 55.825,00 КМ

3) за к.п. број 1760/5 површине 792 m2 почетна цијена износи 19.800,00 КМ

4) за к.п. број 1837/1 површине 7192 m2 почетна цијена износи 179.800,00 КМ

5) за грађевинску парцелу под бројем 5) почетна цијена износи 59.575,00 КМ (к.п. број 1838/3 површине 1430 m2 почетна цијена износи 35.750,00 КМ + к.п. број 1850/4 површине 701 m2 почетна цијена износи 17.525,00 КМ + к.п. број 1839/1 површине 252 m2 почетна цијена износи 6.300,00 КМ)

6) за грађевинску парцелу под бројем 6) почетна цијена износи 66.250,00 КМ (к.п. број 1838/4 површине 1938 m2 почетна цијена износи 48.450,00 КМ + к.п. број 1848/2 површине 482 m2 почетна цијена износи 12.050,00 КМ + к.п. број 1839/2 површине 230 m2 почетна цијена износи 5.750,00 КМ)

7) за грађевинску парцелу под бројем 7) почетна цијена износи 65.425,00 КМ (к.п. број 1847/11 површине 1134 m2 почетна цијена износи 28.350,00 КМ + к.п. број 1850/1 површине 1418 m2 почетна цијена износи 35.450,00 КМ + к.п. број 1839/5 површине 65 m2 почетна цијена износи 1.625,00 КМ)

8) за грађевинску парцелу под бројем 8) почетна цијена износи 113.025,00 КМ (к.п. број 1761/5 површине 2699 m2 почетна цијена износи 67.475,00 КМ + к.п. број 1759/6 површине 1589 m2 почетна цијена износи 39.725,00 КМ + к.п. број 1760/6 површине 233 m2 почетна цијена износи 5.825,00 КМ).

 

III Лицитација

 

1.Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Продаја предметног градског грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације), која ће се одржати дана 18.06.2024. године (уторак) са почетком у 12:00 часова у згради Општинске управе Теслић Карађорђева 18 – Мала сала.

 

  1. Право учешћа на лицитацији

 

Право учешћа у поступку лицитације имају привредни субјекти – привредна друштва и самостални предузетници који у складу са законом могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у одређеном року или не садржи тражене обавезне прилоге неће моћи учествовати у лицитацији.

 

  1. Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети пријаву за учешће у лицитацији најкасније до 18.06.2024. године до 12:00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији прије почетка лицитације или предати у Шалтер сали Општинске управе Теслић сваким радним даном од 7:00 до 15:00 часова. Пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве (назив, сједиште, адреса и ЈИБ правног лица)

Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

-доказ о уплати кауције (оригинал уплатница са наведеним бројевима к.п. за које се лицитира)

-извод из одговарајућег регистра за правно лице, привредно друштво, односно самосталног предузетника у овјереној копији не старијој од шест мјесеци

-писмена пуномоћ (уколико на лицитацију приступа пуномоћник, односно заступник привредног друштва или самосталног предузетника).

Пријава се може поднијети и на обрасцу који се може доботи на Инфо пулту Општинске управе.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију „Ланара“ – за Комисију“.

 

  1. Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у висини од 10% почетне продајне цијене катастарске парцеле за коју лицитирају, с тим да износ кауције не може бити нижи од 1.000,00 КМ нити виши од 50.000,00 КМ.

1) за к.п. број 1838/1 кауција износи 5.862,50 КМ

2) за к.п. број 1838/2 кауција износи 5.582,50 КМ

3) за к.п. број 1760/5 кауција износи 1.980,00 КМ

4) за к.п. број 1837/1 кауција износи 17.980,00 КМ

5) за грађевинску парцелу под бројем 5) кауција износи 6.327,50 КМ (к.п. број 1838/3 кауција износи 3.575,00 КМ + к.п. број 1850/4 кауција износи 1.752,00 КМ + к.п. број 1839/1 кауција износи 1.000,00 КМ)

6) за грађевинску парцелу под бројем 6) кауција износи 7.050,00 КМ (к.п. број 1838/4 кауција износи 4.845,00 КМ + к.п. број 1848/2 кауција износи 1.205,00 КМ + к.п. број 1839/2 кауција износи 1.000,00 КМ)

7) за грађевинску парцелу под бројем 7) кауција износи 7.380,00 КМ (к.п. број 1847/11 кауција износи 2.835,00 КМ + к.п. број 1850/1 кауција износи 3.545,00 КМ + к.п. број 1839/5 кауција износи 1.000,00 КМ)

8) за грађевинску парцелу под ројем 8) кауција износи 11.720,00 КМ (к.п. број 1761/5 кауција износи 6.747,50 КМ + к.п. број 1759/6 кауција износи 3.972,50 + к.п. број 1760/6 кауција износи 1.000,00 КМ)

 

Кауција се уплаћује на рачун Општине Теслић број: 5510250000002345 са назнаком: „уплата кауције за лицитацију „Ланара“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, а не приступи закључивању уговора о продаји, губи право на поврат кауције.

У случају да учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, одустане од закључивања уговора о продаји након закључења самог поступка лицитације и потписивања записника, тада се не приступа закључивању уговора о продаји са другим најповољнијим понуђачем него се расписује поновна лицитација за предметну парцелу.

У случају да учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија одустане на крају самог поступка усменог јавног надметања а прије закључења записника, лицитација се наставља док се не утврди нови најповољнији понуђач.

 

  1. Поступак лицитације

 

Поступак лицитације у виду усменог јавног надметања спровешће комисија именована рјешењем Скупштине општине Теслић. Поступак лицитације спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединачних учесника као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације учесници не могу улагати приговоре.

 

IV Закључивање уговора, исплата продајне цијене, предаја непокретности у посјед купцу

 

По окончању лицитације начелник општине Теслић закључује уговор о продаји непокретности са најповољнијим понуђачима за поједине катастарске парцеле, а по претходно прибављеном позитивном мишљењу ПРС СЗ Добој.

Уговором о продаји купац је дужан преузети и обавезу да предметно градско грађевинско земљиште приведе намјени у одређеном року, односно да у року од годину дана од дана закључивања уговора о продаји земљишта прибави грађевинску дозволу за изградњу пословног објекта на купљеном земљишту и да у року од три године од дана правоснажности грађевинске дозволе изгради пословни објекат на купљеној парцели, а у складу са Измјеном ревизије и допуне Регулационог плана „Комунално – радна зона“ у Теслићу („Службени гласник општине Теслић“, број 20/21).

Уколико купац градско грађевинско земљиште не приведе намјени у одређеном року, Општина Теслић може тражити раскид уговора о продаји и накнади евентуалне штете.

Купац је дужан продајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Теслић у року од 15 дана од дана закључивања уговора о продаји.

Купац ступа у посјед купљеног градског грађевинског земљишта у року од три дана од дана исплате продајне цијене.

Трошкове нотарске обраде уговора о продаји градског грађевинског земљишта сноси купац.

 

V Објављивање конкурса

 

Овај конкурс објављује се најмање 15 дана прије одржавања лицитације у дневном листу „EUROBLIC PRESS“, ТВ „Канал 3“ Прњавор, на огласној табли и званичној интернет страници Општине Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости