Број: 02-475-75/23

Теслић, 08.11.2023. године

 

 

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17) и тачке 2. Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Луг Барићи („Службени гласник општине Теслић“, број 7/23) начелник општине Теслић расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

о продаји градског грађевинског земљишта

путем лицитације на локалитету Луг Барићи

 

I Предмет продаје

 

Општина Теслић врши продају неизграђеног градског грађевинског земљишта на локалитету Луг Барићи путем лицитације, а предмет продаје је парцела означена као к.п. број 2425/172, површине 445 m2 уписана у ПЛ број 60 КО Теслић 1 и ЗК уложак број 2912 КО СП Теслић.

Градско грађевинско земљиште које је предмет продаје налази се у Луг Барићи, општина Теслић, на подручју на коме је донесен Регулациони план за насеље на локалитету „Луг Барићи“ („Службени гласник општине Теслић“, број 5/99) и планирано је за изградњу индивидуалног стамбеног објекта.

Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за грађевинско земљиште које је предмет продаје, може се извршити у просторијама Општинске управе Теслић, канцеларија број 10, сваким радним даном од 10:30 до 15:00 часова, контакт телефон: 053/411-518.

Градско грађевинско земљиште може се разгледати сваким радним даном у времену од 10:30 до 15:00 часова, уз претходну најаву на телефон 053/411-518.

 

II Почетна продајна цијена градског грађевинског земљишта

 

Почетна продајна цијена градског грађевинског земљишта износи 25,00 КМ/m2, односно укупно 11.125,00 КМ.

III Лицитација

 

1.Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Продаја предметног земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације), која ће се одржати дана 30.11.2023. године (четвртак) са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Теслић, Карађорђева 18 – Мала конференцијска сала.

 

  1. Право учешћа на лицитацији

 

Право учешћа у поступку лицитације имају сва физичка и правна лица која у складу са законом могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно у Босни и Херцеговини.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.) неће моћи учествовати у лицитацији.

 

  1. Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети пријаву за учешће у лицитацији најкасније до 30.11.2023. године до 12:00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији прије почетка лицитације или предати у Шалтер сали Општинске управе Теслић сваким радним даном од 7:00 до 15:00 часова. Пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве (име, презиме, ЈМБ, пребивалиште и адреса физичког лица, односно назив, сједиште, адреса и ЈИБ правног лица).

Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

-доказ о уплати кауције (оригинал уплатница)

-извод из одговарајућег регистра за правно лице, привредно друштво, односно самосталног предузетника у овјереној копији, не старији од шест мјесеци

-писмена пуномоћ (уколико на лицитацију приступа пуномоћник правног лица, привредног друштва или самосталног предузетника).

Пријава се може поднијети и на обрасцу који се може добити на Инфо пулту Општинске управе.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији потребно је ставити ознаку : “Пријава за лицитацију – Луг Барићи – за Комисију“.

 

  1. Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 1 112,50 КМ.

Кауција се уплаћује на рачун Општине Теслић број: 5510250000002345, са назнаком: “уплата кауције за лицитацију Луг Барићи“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, а не приступи закључивању уговора о продаји, губи право на поврат уплаћене кауције.

 

  1. Поступак лицитације

 

Поступак лицитације у виду усменог јавног надметања спровешће комисија именована рјешењем СО Теслић. Поступак лицитације спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде достављене од појединих учесника као и истакнути приговори. Записник потписују сви чланови комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације учесници не могу улагати приговоре.

У случају да учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, одустане од закључивања уговора о продаји након закључења самог поступка лицитације и потписивања записника, тада се не приступа закључивању уговора о продаји непосредном погодбом са другим најповољнијим понуђачем него се расписује поновна лицитација за предметну парцелу.

У случају да учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија одустане на крају самог поступка лицитације а прије закључења записника, лицитација се наставља док се не утврди нови најповољнији понуђач.

 

 

IV Закључивање уговора, плаћање продајне цијене, предаја непокретности у посјед купцу

 

По окончању поступка лицитације начелник општине Теслић закључује уговор о продаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно прибављеном позитивном мишљењу Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника Добој.

Купац је дужан продајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Теслић у року од 15 дана од дана закључивања уговора о продаји.

Купац ступа у посјед купљеног градског грађевинског земљишта у року од три дана од дана исплате продајне цијене.

Трошкове нотарске обраде уговора о продаји градског грађевинског земљишта сноси купац.

 

V Објављивање конкурса

 

Овај конкурс објављује се најмање 15 дана прије одржавања лицитације у дневном листу „ЕУРОБЛИЦЦ ПРЕСС“ – издање за Републику Српску, ТВ „Канал 3“ Прњавор, на огласној табли и званичној WEB страници Општине Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости