Број: 02-014-285/18

Датум: 27.06.2018. год.

 

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), тачке 2. Одлуке о начину и условима давања у закуп грађевинског земљишта на локалитету Барића („Службени гласник општине Теслић“, број 5/18), Начелник oпштине Теслић  расписује,

 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С

о давању у закуп грађевинског земљишта на локалитету Барића,

путем усменог јавног надметања

 

 I Предмет закупа:

 

       Oпштина Теслић, са сједиштем у Теслићу, Ул. Карађорђева бр. 18, 74270 Теслић, ЈИБ:4401285900009, даје у закуп грађевинско земљиште у Барићима, путем усменог јавног надметања, а предмет закупа је сљедеће грађевинско земљиште:

-катастарска парцела бр. 2426/63, „Двориште“, у површини од 1.730 м2 – дио, уписана у П.Л бр. 60 К.О. Теслић 1 и З.К. ул. бр. 621 К.О. СП Теслић, ради изградње објекта хладњаче за воће.

Тачна површина земљишта које се даје у закуп утврдиће се у складу са издатим локацијским условима за изградњу предметног објекта.

Земљиште се даје у закуп на период од 5 (пет) година, уз могућност продужења закупа.

 

II Почетна цијена закупнине грађевинског земљишта

 

Почетна цијена закупнине грађевинског земљишта за к.ч. 2426/63 износи 0,15 КМ по 1 м2 земљишта, на мјесечном нивоу.

 

III Лицитација

 

  1. Датум и мјесто одржавања лицитације

Давање у закуп предметног грађевинског земљишта извршиће се путем лицитације – усменог јавног надметања, која ће се одржати дана 19.07.2018. са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Теслић,  у Теслићу, Ул. Карађорђева бр. 18, у Малој конференцијској сали.

 

  1. Право учешћа на лицитацији

Право учествовања у поступку лицитације, имају сва физичка и правна лица.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.) неће моћи учествовати у лицитацији.

 

  1. Пријава

       Заинтересовани понуђачи могу поднијети  пријаву за учешће на лицитацији, најкасније до 19.07.2018. године, до 12,00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији, прије почетка лицитације, или предати Пријемној канцеларији општинске управе у Теслићу – Шалтер сала у згради општинске управе, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова. Пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве (име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште и адреса  физичког лица, односно назив, сједиште и адреса и ЈИБ правног лица).    

       Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

-доказ (оригинал уплатнице) о уплати кауције,

-извод из одговарајућег регистра за правно лице, у овјереној копији, не старији од 6 (шест) мјесеци,

-писмена пуномоћ, (уколико на лицитацију приступа пуномоћник физичког лица, односно заступник или пуномоћник правног лица).

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији, потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију -„Барићи –  за Комисију“.

 

  1. Кауција

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 311,40 КМ.

Кауција се уплаћује на рачун Општине Теслић бр. 551-025-000000-2345, отворен код „UniCredit Bank“ Бања Лука, са назнаком „уплата кауције за лицитацију Барићи“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија понуда, а не приступи закључивању уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

 

  1. Поступак лицитације

Поступак лицитације, у виду  усменог јавног надметања, спровешће Комисија именована рјешењем Скупштине општине Теслић. Поступак лицитације – усменог јавног надметања спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника, као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације, учесници не могу улагати приговоре.

 

IV Закључивање уговора и плаћање закупнине

 

       По окончању лицитације, начелник Општине Теслић закључује уговор о закупу непокретности са најповољнијим понуђачем.

Уговором о закупу ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе закуподавца и закупца.

Уговором о закупу закупац, поред осталог, преузима обавезу да на предметном земљишту, у року од годину дана од дана закључивања уговора о закупу, изгради објекат хладњаче за воће, у складу са издатим локацијским условима и грађевинском дозволом, а у противном, Општина Теслић може једнострано раскинути уговор о закупу.

       Закупац је дужан да закупнину плаћа на мјесечном нивоу.

 

V Oбјављивање огласа

 

       Овај Оглас објављује се најмање 15 (петнаест) дана прије дана одржавања лицитације, у дневном листу „Еуро БЛИЦ“ – издање за РС, Телевизији „Канал 3“ Прњавор, Радију „Студио М“ Теслић, Огласној табли Општине Теслић и на званичној ВЕБ страници Општине Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости