Број: 02-66-3/24

Датум: 13.05.2024. године

 

На основу члана 39. и 82. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. и 88. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), члана 3., 9., 10. и 12. Правилника о критеријумима, условима и начину суфинансирања јавног интерса  општине Теслић у области спорта („Службени гласник општине Теслић“ број 4/23), Начелник општине Теслић доноси:

 

ОДЛУКУ

о расподјели буџетских средстава намијењених за суфинансирање програма/пројеката спортских организација општине Теслић у 2024. години

 

I

Овом одлуком распоређују се средства буџета Општине Теслић за 2024. годину у износу од 330.000,00 КМ (СЛОВИМА: три стотине тридесет хиљада конвертибилних марака), дефинисана економским кодом 415200 – Финансирање спортских друштава, буџетског корисника Одјељење за друштвене дјелатности – шифра 0103210.

II

            Сходно резултатима Јавног позива за суфинансирање програма/пројеката спортских организација из буџета Општине Теслић за 2024. годину, број 02-66-3/24 од 22.03.2024. године, средства из тачке I ове одлуке распоређују се на начин како слиједи:

Спортска организација Износ средстава у КМ
1. ФК ,,Пролетер“ Теслић 80.000,00
2. СК ,,Геофон“ Теслић 35.000,00
3. Фудбалски клуб ,,Укрина“ 26.000,00
4. Фудбалски клуб ,,Минерал“ 22.000,00
5. Кошаркашки клуб ,,WBS BASKETBALL“ 19.000,00
6. ОФК ,,Спортинг –А.Ф“ 19.000,00
7. Рукометни клуб ,,Теслић“ 17.000,00
8. Школа спорта ,,Пролетер“ 15.000,00
9. Атлетски клуб ,,Теслић ББ“ 14.000,00
10. ЖРК ,,Борја“ 13.000,00
11. Куглашки клуб ,,Минерал“ 10.000,00
12. Карате клуб ,,Тигар 7.500,00
13. Карате клуб ,,Sochin“ 6.000,00
14. Клуб малог фудбала ,,Теслић“ 5.000,00
15. ЖКК ВБС Теслић 5.000,00
16. ОШК Теслић 4.000,00
17. Шаховски клуб „Мат“ 4.000,00
18. Тениску клуб „Теслић“ 2.500,00
19. ТДК ,,Хваранг“ 2.000,00
20. Карате клуб ЕМПИ 1.550,00
21. Одбојкашки клуб „Чигра“ Теслић 1.000,00
21. Средства за професионални спорт и финансирање такмичења у иностранству 11.550,00
22. Програме/пројекте унапређења школског спорта 6.600,00
23. За унапређење стручног рада (едукације)  у систему спорта 3.300,00

 

III

Исплата средстава из тачке II ове одлуке вршиће се преко жиро-рачуна корисника сукцесивно у ратама, у складу са расположивим могућностима буџета.

IV

Начелник општине ће након ступања на снагу ове одлуке закључити посебне појединачне уговоре са представницима спортских организација којим ће се тачно утврдити права, обавезе и одговорности спортских организација у погледу реализације програма спортских организација у складу са Правилником о критеријумима, условима и начину суфинансирања јавног интерса  општине Теслић у области спорта („Службени гласник општине Теслић“ број 4/23).

Уговоре из претходног става ће припремити Одјељење за друштвене дјелатности.

V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  објављивања у „Службеном гласнику општине Теслић“.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости