Број протокола: 1284/20

Датум: 13.05.2020. године

 

На основу Одлуке Управног одбора  Јавне здравствене установе Дома здравља „Свети Сава“ Теслић, број: 808/20 од 20.03.2020. године, ЈЗУ Дом здравља „Свет Сава“ Теслић расписује,

 

ЈАВНИ ОГЛАС

продаји основног средства – путничког возила

 

1.Предмет јавног огласа

Прикупљање писмених понуда и избор најповољнијег понуђача за куповину основног средства (покретна имовина продавца – путнички аутомобил).

 

Предмет продаје:

  1. M1 Путнички аутомобил Шкода, Фабиа, година производње : 2007., број шасије: TMBJY16Y68S450042 , број мотора: BME320318, врста горива: бензин, снага мотора: 47 КW, радна запремина мотора: 1198 cm3, није регистрован do 22.11.2020. године, почетна цијена износи 2.500,00КМ.

 

Почетнa цијена основног средства из претходног става утврђенa je према процјењеној вриједности.

 

Возило које је предмет продаје може се погледати сваког радног дана у простору Возног парка, у пероду од 8:00 до 15:00 часова, на адреси Марка Пејића бр. 8 у Теслићу.

 

  1. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица  која уплате кауцију у износу од 10% од почетне цијене.

Уплатна кауција врши се жирално, преносом средстава на жиро рачун Дом здравља Теслић, број: 551-025-0000-132-131, отворен код Уникредит банке а.д. Бања Лука.

 

  1. Подношење и отварање понуда

Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу : ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић, улица Марка Пејић бр.8, 74270 Теслић.

На коверти се назначава : „ПОНУДА ЗА АУТОМОБИЛ – ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1. – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда мора да садржи : име и презиме лица или фирме, матични број, овјерену копију рјешења о упису у судски регистар (за правна лица), ЈМБГ (за физичка лица), ЈИБ (за правна лица), тачну адресу, понуђени износ у КМ, доказ о уплати кауције и број жиро рачуна за враћање кауције, име овлашћеног лица за заступање у поступку лицитације, адресу и број телефона.

Понуда мора бити потписана од стране подносиоца понуде, а за правно лице и овјерена печатом правног лица.

Отварање приспјелих писмених понуда извршиће надлежна Комисија на дан одржавања лицитације 10.06.2020. године у 12:00 часова, у пословним просторијама Дома здравља, на адреси Марка Пејић бр. 8 у Теслићу.

Предаја писмених понуда са доказима о уплати (копија вирманског налога) мора се извршити до 11,00 часова на дан одржавања лицитације.

Отварању понуда могу присустовати физичка лица лично или по пуномоћнику, те особа која је овлашћена да заступа правно лице или помоћник за учешће у поступку лицитације.

 

  1. Ток лицитације:

1) регитрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског заступника или помоћника;

2)   након регистрације учесника, саопштавају се правила лицитације;

3)  предсједник Комисије саопштава садржај јавног позива и позива учеснике да приступе отварању приспјелих понуда;

4) јавно отварање понуда;

5) након отварања свих благовремених понуда, закључује се јавно надметање утврђивањем листе понуђача који су понудили цијену изнад утврђене почетне цијене и констатује се да је возило продато најповољнијем понуђачу;

6) уколико се на позив одазове само један понуђач и да понуду на почетну цијену или већи износ, предсједник га проглашава побједником лицитације,

7) уколико се појаве два или више понуђача са истом цијеном, која је уједно и највиша цијена понуде, Комисија ће их позвати да, и колико желе, изврше повећање цијене јавним надметањем.

Најмање повећање лицитираног износа је 100,00 КМ. Уколико понуђачи то не желе или нису присутни, Комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по датуму и времену пријемног штамбиља протокола Дома здравља.

 

  1. Остале одредбе

Купац је понуђач који понуди највишу цијену и са истим ће се, у складу са важећим прописима ,закључити уговор о купопродаји којим ће бити дефинисани остали услови продаје.

Купац је дужан да купопродајну цијену плати на жиро рачун Дома здравља у року од 8 дана од дана закључивања уговора о купопродаји.

Уколико купац у уговореном року не испуни своје обавезе, губи право на поврат уплаћене кауције и према важећим прописима сносиће одговорност за повреду уговора.

Све трошкове, као и евентуалне порезе за купљена возила сноси купац.

 

Учесницима лицитације чије понуде нису најповољније уплаћена кауција вратиће се у року од 3 дана од дана одржавања лицитације.

Контакт особа за детаљније информације је: Вуковић Владимир, телефон број: 066/661-234 и/или 053/415-000.

 

Директор

Срђан Даниловић, дипл.прав

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости