ЈАВНИ ПОЗИВ ЦИЉНИМ ГРУПАМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ФУНКЦИЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Број: 02-014-266/22

Теслић, 16.05.2022. године

 

На основу члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број 4/17) и Програма кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања зa 2022. годину („Службени гласник општине Теслић“ број 7/22) , Начелник општине Теслић, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЦИЉНИМ ГРУПАМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ФУНКЦИЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

      ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Општи циљ Пограма је подстицање цјелокупног развоја општине Теслић, унапређење пословног амбијента, развој економске активности и предузетништва, а самим тим и животног стандарда грађана општине Теслић.

 

БУЏЕТ ПРОГРАМА

Износ средстава намјењен за подстицаје предвиђен Буџетом износи 250.000,00 КМ. Програм садржи двије мјере подстицаја:

 1. Финансирање самозапошљавања – регистровање предузетничких дјeлатности у укупном износу од 130.000,00 КМ.
 2. Финансирање новог запошљавања код послодаваца у укупном износу од  120.000,00 КМ.

 

     ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА

Циљне групе програма су:

 • Предузетници која су своју дјелатност регистровала од 15.06.2021. године до објаве јавног позива;

–    Пословни субјекти који су у стални радни однос примили нове раднике у периоду

од 15.06.2021. године до  објаве јавног  позива.

 

     НАМЈЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства ће се додјељивати за сљедеће активности

 1. Финансирање самозапошљавања и
 2. Финансирање новог запошљавања код послодаваца (мала и средња предузећа – МСП и предузетници ).

 

 

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ

 

Подстицај за самозапошљавање

Право на кориштење подстицајних средстава за самозапошљавање имају лица која су од 15.06.2021. године до дана објаве јавног позива регистровала самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање. Предност код додјеле подстицаја за самозапошљавање имају сљедећа лица: незапослена лица – активни тражиоци посла; жене, млади до 30 година старости, незапослена лица старости 55 година и више, лица из руралних подручја која своју дјелатност региструју у руралном подручју, припадници маргинализованих група (дјеца погинулих бораца, инвалиди, самохране мајке, родитељ дјетета са посебним потребама, Роми), а  која испуњавају сљедеће услове:

 • да су на вријеме поднијели пријаву за подстицај са документацијом која поткрепљује испуњавање дефинисаних услова из Програма;
 • да редовно измирују обавезе по основу јавних прихода од датума регистрације;
 • да имају пребивалиште на подручју општине Теслић најмање 12 мјесеци прије објаве јавног позива.

Право на подстицај не могу остварити лица:

 • ако су већ користила подстицаје за самозапошљавање без обзира на извор средстава;
 • ако су већ обављали исту или сличну дјелатност и исту одјавили у претходне три године;
 • ако обављају дјелатност  која се не финансира Програмом (игре на срећу, трговине, такси превоз и угоститељски објекати типа кафеа и барова) .

Уз пријаву се прилаже сљедећа документација:

 1. копија рјешења о регистрацији дјелатности (прибавља се у Одсјеку за привреду);
 2. пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода ( из Пореске управе Републике Српске). Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднешен захтјев;
 3. доказ о непостојању дуговања према општини Теслић  за предузетника и физичко лице (аналитичку картицу обавеза издаје Одјељење за финансије);
 4. уговоре о раду са запосленим радницима уколико је предузетник запослио додатна лица, са обрасцима 3100 из ПУ РС о пријави радника (користиће се само при оцјењивању пријава и није елиминаторан документ);
 5. потврда надлежне институције о социјалном статусу/припадности маргинализованој групи (користиће се само при оцјењивању пријава и није елиминаторан документ);
 6. увјерење о пребивалишту на подручју Општине (МУП РС) не старије од шест (6) мјесеци;
 7. овјерену изјаву да нису имали регистровану, а потом одјављену, исту или сличну дјелатност у претходне три године прије објаве јавног позива, да у претходне три  година нису користили средства подстицаја (без обзира на извор истих) за самозапошљавање (прописан образац).

 

 

 

 

Подстицај за  запошљавања

Право на кориштење подстицајних средстава за суфинансирање дијела трошкова бруто плата за запошљавање нових радника у МСП и предузетничким дјелатностима имају МСП и предузетници која испуњавају сљедеће услове:

 • да су на вријеме поднијели Пријаву за подстицај са документацијом којом поткрепљују испуњавање дефинисаних услова из Програма;
 • да су испоштовали све обавезе по основу кориштења подстицајних средстава за ново запошљавање без обзира на извор средстава;
 • да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом и обавезе према Општини;
 • да имају најмање једног стално запосленог радника на неодређено вријеме, укључујући и власника;
 • да имају исказано позитивно пословање;
 • да над њима није покренут или отворен стечајни односно ликвидациони поступак.

Право на подстицај  за ново запошљавање не могу остварити:

 • дјелатности из области игара на срећу;
 • дјелатности из области финансија и осигурања;
 • дјелатности трговине и угоститељства (осим ако нису у функцији креирања нових туристичких услуга);
 • јавна предузећа и установе и други корисници буџетских средстава:
 • послодавци који су у периоду од 15.06.2021. године до дана објаве јавног позива имали смањење запослених (осим природне флуктуације);
 • послодавци који су били корисници одређеног вида подстицаја (без обзира на извор средстава) и нису испоштовали уговорне обавезе.

Општи услов за додјелу подстицајних средстава послодавцима за запошљавање нових радника су:

 • да су новозапослени радници пријављени  на пуно радно вријеме;
 • да не запошљавају лице којем је код истог послодавца престао радни однос у задње двије године;
 • да у периоду важења уговора о додјели подстицаја не смањују број запослених радника у односу на број радника који су били запослени у вријеме пријаве на јавни позив;
 • да омогуће Одјељењу за привреду и пољопривреду – Одсјек за привреду Општинске управе Теслић контролу намјенског трошења подстицајних средстава и увид у сву потребну документацију у трајању од минимално 12 мјесеци од дана потписивања уговора за додјелу подстицајних средстава.

Уз пријаву се прилаже сљедећа документација:

 1. копија рјешења о оснивању правног лица или предузетника; рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ);
 2. копија увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза  (уколико је уписан у Регистар); копије биланса стања и биланса успјеха по последњем завршном рачуну овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике;
 3. пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода ( из Пореске управе Републике Српске, датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднешен захтјев;
 1. доказ о броју запослених на дан 15.06.2021. и на крају мјесеца који претходи мјесецу у коме се подноси захтјев или на дан 15.05.2022. године (прву страну 1002 обрасца/ потврда ПУРС);
 2. обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (обавјештење из Републичког Завода за статистику) за послодавце који су обавезни да га  посједују;
 3. доказ о непостојању дуговања према општини Теслић за правно лице и осниваче правног лица, као и за предузетника (аналитичку картицу обавеза издаје Одјељење за финансије);
 4. овјерену и потписану изјаву – да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца престао – у последње 2 (двије) године (прописан образац);
 5. уговоре о раду са запосленим радницима за које се траже подстицајна средства, са обрасцима 3100 из ПУ РС о пријави радника;
 6. потврда надлежне институције о социјалном статусу/припадности маргинализованој групи (користиће се само при оцјењивању пријава и није елиминаторан документ);
 7. Овјерена и потписана изјава да су у цјелости испоштоване обавезе по основу кориштења средстава за ново запошљавање без обзира на њихов извор (прописан образац).

У оквиру ове мјере један послодавац може поднијети захтјев за запошљавање максимално три  радника. Предност имају послодавци који до доношења Програма нису користили средства подстицаја која је додјељивала Општина и послодавци који запошљавају младе (до 30 година старости), жене, високообразоване кадрове и припаднике маргинализованих група.

 

      ИЗНОС ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И РОКОВИ ДОЗНАЧАВАЊА СРЕДСТАВА

 

     Самозапошљавање

Подстицајном мјером се омогућује покривање дијела трошкова при покретању властитог посла. Свим предузетницима ће бити понуђена и техничка помоћ и обука, којом би се учесницима пројекта пренијела специфична знања из пословног планирања и вођења бизниса.

Износ средстава који се додјељује једном предузетнику  је 5.000,00 КМ. Обавеза корисника подстицаја је да у периоду од 12 мјесеци од дана потписивања уговора о додјели подстицаја обавља регистровану дјелатност и редовно измирује  све обавезе по основу пореза и доприноса.

 

      Запошљавање

Подстицајна средства послодавцима за запошљавање нових радника се одобравају бесповратно и подразумјевају субвенционисање трошкова запошљавања (дијела плата, пореза и доприноса). Обавеза послодавца је да у периоду од 12 мјесеци од дана потписивања уговора о додјели подстицаја задржи број радника утврђен приликом одобравања подстицаја и да редовно извршава све обавезе по основу плата, пореза и доприноса. Један послодавац може поднијети захтјев за запошљавање максимално три радника.

Износ подстицаја за једно запослено лице је 4.000,00 КМ. Уколико више апликаната испуњава услове за додјелу подстицајних средстава, сваком апликанту ће се додјелити подстицај за једног (1) новозапосленог радника,  а у зависности од броја пријава које испуњавају услове преостали дио средстава додјелиће се у складу са оствареним бодовима по дефинисаним критеријумима.

 

 

Динамика дозначавања средстава и обавезе корисника

 

Подстицајна средства за мјере из Програма дозначавају се на трансакциони рачун МСП/предузетника према сљедећој динамици:

 • 50% средстава у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора,
 • 50% средстава до краја 2022. године, односно након извршене контроле утрошка претходно додјељених средстава.

Наведени рокови исплате могу да одступају од предвиђеног, односно да буду дужи, у зависности од прилива средстава у буџет Општине.

Обавезе корисника ће бити прецизно дефинисане уговором у трајању од најмање 12 (дванаест) мјесеци од дана потписивања уговора о додјели подстицајних средстава, у складу са Програмом.

 

     НАЧИН ПРИЈАВЕ И РОК ЗА ПРИЈАВУ

 

     Захтјеви за додјелу подстицаја подносе се на за то прописаном обрасцу који је обавезан, а  доступан је на web страници Општине као и на инфо пулту Општине.  Уз прописани образац захтјева прилажу се документа назначена на самом обрасцу.

Образац захтјева за додјелу подстицајних средстава у потпуности мора бити читко попуњен, јер у противном се неће узети у разматрање, као ни пријаве пристигле након окончања рока за пријаву дефинисаним у Јавном позиву. Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама на адресу Општине Теслић, Карађорђева 18,  са назнаком „Програм кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања зa 2022. годину – За Комисију – не отварати“. Јавни позив за расподјелу средстава траје 30 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној wеb-страници Општине Теслић, односно до 15.06.2022. године.

 

     ПОСТУПАК ОЦЈЕЊИВАЊА ЗАХТЈЕВА

 

     Начелник именује Комисију за оцјењивање захтјева за додјелу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), која ће анализирати пристигле захтјеве, те за оне који испуњавају критеријуме извршити бодовање према бодовној листи.

 

Критерији за  самозапошљавање

Критериј и бодови Средство верификације
Дјелатност  
Производна 15 бодова Рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности
Занатска 10 бодова
Услужна 3   бода
Временски период обављања предузетничке дјелатности  
2 мјесеца прије oбјаве ЈП 3 бода Рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности
3-4 мјесеца прије oбјаве ЈП 10 бодова
5 и више мјесеци прије oбјаве ЈП 15 бодова
Старосна категорија, пол и припадност маргинализованој групи  
До 30 година старости и преко 55 година старости 3 бода Копија личне карте, потврда о статусу / припадности маргинализованој групи
Женски пол 3 бода
Припадност маргинализованој групи 3 бода
Вријеме проведено на евиденцији ЗЗЗ РС Филијала Добој Биро Теслић прије регистрације предузетничке дјелатности  
од 2 до 6 мјесеци 2 бода Потврда Биро Теслић
Преко 6 до 12 мјесеци 5 бодова
Преко 12 мјесеци 8 бодова
Број запослених у предузетничкој дјелатности
Само власник 0 бодова Потврда ПУРС о броју запослених радника / уговори о раду и пореске пријаве
1 радник (искључујући  власника) 3 бода
2 радника (искључујући власника) 6 бодова
3 и више радника (искључујући власника) 10    бодова

 

 

Критерији за запошљавање

 

Опис критерија и бодови Средство верификације
Дјелатност
Производна 15 бодова Рјешење о регистрацији
Занатска 10 бодова
Услужна 5   бодова
Повећање броја запослених у 2022. у односу на 2021. годину
Да 2 бода Потврда ПУРС
Не 0 бодова
Просјечна нето плата у пословном субјекту Изјава послодавца/ финансијски показатељи за претходну годину
До 600,00 КМ 2 бода
До 800,00 КМ 4 бода
До 1.200,00 КМ 6 бодова
Преко 1.200,00 КМ 8 бодова
Запошљавање особе која је провела на евиденцији ЗЗЗРС Филијала Добој Биро Теслић
од 2 до 6 мјесеци 2 бода Потврда ЗЗЗ РС Биро Теслић
Преко 6 до 12 мјесеци 5 бодова
Преко 12 мјесеци 8 бодова
Стручна спрема радника који се запошљава
НК 5 бодова Пријава радног односа ПУРС / ПД 3100
КВ 6 бодова
ВК 7 бодова
ССС 8 бодова
ВШС 9 бодова
ВСС и више 10 бодова
Социјална питања
Запошљава незапослено лице  у стању социјалне потребе (корисник новчане накнаде и сл.) 5 бодова Потврда о припадности одређеној категорији од стране надлежне институције/ рјешење о признавању статуса
Запошљава незапослено лице са инвалидитетом, самохраног родитеља, лице са болесним дјететом и другог припадника маргинализованих група 5 бодова

 

Критерији бодовања користиће се искључиво за расподјелу средстава која преостану након што се изврши додјела средстава подносиоцима захтјева који испуњавају опште услове за запошљавање једног (1) новог радника.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуно документацијом, поднесене на не одговарајућем обрасцу или за намјене супротне овом позиву, као и пријаве достављене путем факса или е-mail и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни  конкурсни материјали се неће оцјењивати/бодовати. Позивна документација се не враћа.

Програм кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања зa 2022. годину  доступан је на wеб-страници Општине.

Детаљније информације о Јавном позиву и Програму могу се  добити на телефон број 053/411-546, контакт особа Самира Зеленбабић, лично у Oдсјеку за привреду или путем e-mail [email protected].

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Захтјев запошљавање

Захтјев самозапошљавање

Изјава запошљавање

Изјава предузетници