Број:02-014-125/23

Теслић, 11.09.2023. године

 

На основу члана 67. и 86. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број 4/17) и члана 14. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку повећању конкурентности пољопривредне производње која се финансирају  средствима буџета Општине, Начелник општине Теслић, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАСНИВАЊЕ И ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ КОЈА СЕ СУФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

 

 

ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Додјела подстицајних средстава има за циљ да оснажи Кориснике са најбољим пројектима у области повећања конкурентности производње у сточарству, воћарству и  биљној производњи.

НАМЈЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

У складу са Стратегијом развоја општине Теслић 2018-2027. годинe овај вид подстицаја ће се додјелити Корисницима за сљедеће активности:

 1. Изградња и проширење капацитета за прераду, воћа, поврћа и набавку намјенске механизације;
 2. Заснивање и реализација воћарске производње;
 3. Афирмација савремене пољопривредне производње;
 4. Изградња савремених објеката за пољопривредну производњу;
 5. Адаптације постојећих објеката за савремену пољопривредну производњу;
 6. Унапређивање продуктивности пољопривредне производње кроз поправку генетског потенцијала у сточарству, куповина основног стада.

 

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ

Право на подстицајна средства  имају корисници, пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и организатори производње   са пребивалиштем, односно сједиштем на подручју oпштине Теслић (у даљем тексту: Општина),  која обављају  пољопривредну производњу на територији Општине и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, као и други субјекти у складу са чланом 26. Закона о пољопривреди Републике Српске.

Подстицаји се могу остварити само по једном основу. Право на подстицај не могу остварити директни корисници средстава из пројеката који су финансирани или суфинасирани из буџета општине Теслић у текућој години.

 

ИЗНОС ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И РОКОВИ ДОЗНАЧАВАЊА СРЕДСТАВА

 

 1. ИЗГРАДЊА И ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТЕТА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА И НАБАВКУ НАМЈЕНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Средства за ове намјене додјељиваће се као подстицај за изградњу хладњача, сушара, складишта производа и набавку намјенске механизације, за пољопривредна газдинства која испуњавају следеће услове:

 • Изврше улагања у заснивање или обнављањезасада:

а) јабучастог  и  коштичавог  воћа (јабука,шљива, крушка, орах, љешник) 0,7hа  и  више,

б) јагодастог воћа (малина, купина, јагода) 0,1 hа и 0.03 ha јагода(пластеничка производња),

в) боровница 0,1 ha

г) поврће 0,3 ha на отвореном

д) виноград 0,2 ha

 • изврши улагања у повећање конкуренетности производње набавком намјенске механизације најмање у износу од 5.000.00 КМ и изградњу капацитета за прераду, хлађење  и сушење у воћарству, најмање у износу од 10. 000,00 КМ.

Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини до  50 % од висине уложених средстава Корисника и не могу бити већа од 4.000,00 КМ по једном пољопривредном газдинству.

 

 1. ЗАСНИВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

У циљу развоја воћарства  и повећања засађених површина, вршиће се суфинансирање трошкова заснивања засада у површини минимално 0,5 hа   јабучастог и коштичавог воћа (јабука, шљива, крушка, орах, љешник) 0,1 ha засада јагодастог воћа (малина, купина, јагода) и 0,1 ha засада боровнице  пољопривредним газдинствима који испуњавају опште критерије.

Кандидати који подносе захтјев  за заснивање нових засада уз пројекат, могу конкурисати и за системе за наводњавање, противградну заштиту и ограђивање засада.

Максималан износ за ове намјене утврђује се у висини до 4.000,00 КМ  а зависиће од броја поднесених захтјева на Јавни позив.

 

 

 1. АФИРМАЦИЈА САВРЕМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 

Средства за подстицај могу остварити корисници и подносиоци захтјева:

 

 1. Који заснују нове или прошири постојеће пчелињаке тако да износ по једном новом пчелињем друштву може бити максимално 100,00 КМ, а средства могу  остварити пчелари који испуњавају опште услове и који доставе потврду из АПИФ-а о броју пчелињих друштава.

б) Изградња и опремање објеката за производњу репроматеријала у пчеларству и примарну прераду и паковање меда и производа од меда.

 

Максималана средства за ове намјене утврђује се у висини до 4.000,00 КМ а зависиће од броја поднесених захтјева на Јавни позив.

 

 

 

 1. ИЗГРАДЊА САВРЕМЕНИХ И АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

 

Средства за ове намјене додјељиваће се као подстицај за набавку грађевинског материјала за адаптацију, проширење постојећих и изградњу нових капацитета у анималној и биљној производњи (стаје, перадарници, осочне јаме, силоси, рибњаци, прерађивачки капацитети, помоћни објекти и сл.), у складу са сљедећим условима:

 

Врста Услови Максималан износ
Пластеничка производња 100-200 m –  набавка професионалних пластеника

– набавка пластеника ручне израде (набавка цијеви, фолија, система за наводњавање, бачви и сл.)

–  посједује 0,2 ha обрадивих површине

2.500,00

1.500,00

Објекти за узгој и држање животиња – најмање 2 hа обрадивих површина на располагању,

– 3 музна грла или 6 товних грла или 30 оваца и коза или 5 супрасних назимица или 30 товних свиња, или 1000 кока носиља без обрадивих површина и сл.

4.000,00
Објекти за примарну прераду млијека и производњу сира и производa од млијека Изградња и опремање капацитета за примарну прераду млијека, производњу сира и производа од млијека. 4.000,00
Осочне јаме и силоси – 3 музних крава или 6 товних грла или 5 супрасних назимица или 30 товних свиња и сл.

– изграђен адекватан објекат за узгој животиња

3.000,00
Рибњаци – 100 m²  површине пастрмских рибњакa,

– 1000 m² шаранских рибњака

3.000,00
Помоћни објекти – за пољ. механизацију, житарице, љековито биље, за производњу и паковање пољопривредних производа, за складиштење и прераду воћа и поврћа, лактофриза итд.

 

4.000,00

 

 

 1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ ПОПРАВКУ ГЕНЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У СТОЧАРСТВУ, КУПОВИНА ОСНОВНОГ СТАДА

У циљу унапређивања продуктивности пољопривредне производње кроз поправку генетског потенцијала у сточарству, куповина основног стада вршиће се суфинансирање:

– у говедарству набавка  минимално 3 грла – висина подстицаја 750,00 КМ/грлу

– у овчарству и козарству набавка минимално 30 грла – висина подстицаја 50,00 КМ/ грлу

Максималан износ подстицаја износи 4.000,00 КМ.

 

НАЧИН ПРИЈАВЕ И РОК ЗА ПРИЈАВУ

 

Захтјеви за додјелу подстицаја и пословни план подносе се на за то прописаном обрасцу који је обавезан, а биће доступан на web страници Општине као и на инфо пулту Општине.

Уз прописани образац захтјева прилажу се сљедећа документа

Физичка лица:

– доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава (потврда из АПИФ-а), регистрацију дјелатности,

– копија личне карте,

– кућна листа,

-пословни план.

Правна лица:

– рјешење о оснивању или регистрацији правног лица или предузетника,

– рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ),

– пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (из пореске управе Републике Српске). Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднешен захтјев,

– доказ о плаћеном порезу на непокретности за претходну годину и комуналне таксе према општини,

-пословни план.

Образац захтјева за додјелу подстицајних средстава у потпуности мора бити читко попуњен, јер у противном се неће узети у разматрање, као ни пријаве пристигле након окончања рока за пријаву дефинисаним у јавном позиву.

Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама на адресу Општина Теслић, Карађорђева 18,  са назнаком „Подстицаји у пољопривреди 2023.– не отварати“.

Јавни позив за расподјелу средстава траје 20 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној wеб страници Општине.

 

Комисија провјерава испуњеност услова из јавног позива и у складу с утврђеним критеријумима и бодовним листама, врши рангирање примљених пријава.

 

ПОСТУПАК ОЦЈЕЊИВАЊА ЗАХТЈЕВА

Начелник именује Комисију за оцјењивање захтјева за додјелу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), која ће анализирати пристигле захтјеве, те за оне који испуњавају критеријуме извршити бодовање према бодовној листи.

Утврђивање ранг листе пристиглих пријава ће се извршити на основу сљедећих критеријума:

ОПШТИ КРИТЕРИЈИ

 

 

критериј

 

услов

број бодова
 

Пољопривреда као дјелатност

основни вид дјелатности 5
допунска дјелатност 3
 

Мјесто   пребивалишта/сједишта

рурално подручје 5
урбано (градско) подручје 1
 

Доб носиоца газдинства

до 40 година старости 3
41 – 55 година старости 2
56 – 65 година старости 1
 

Млади брачни парови

настањени на сеоском/ градском подручју 3

1

Жене носиоца газдинства женски пол 1
 

Број радно способних чланова домаћинства или запослених на пословима у пољопривреди

незапослени радно способни чланови

домаћинства

 

5

запослени радно способни

чланови домаћинства

 

1

Породице РВИ и погинулих бораца   2
Породице са 4+ дјеце малољетно дијете 1

 

 

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ

 

критериј

 

услов

број

бодова

 

земљиште

 

обрадиве земљишне површине

до 2 ха 1
2,1 – 3 ха 2
3,1 – 4 ха 3
4,1 – 5 ха 4
5,1 – 6 ха 5
 

животиње

 

музна грла (говеда)

             до 3 1
4 – 5 2
6 – 8 3
9 – 10 4
преко 10 5
 

товна грла (говеда)

             до 6 1
7 – 10 2
11 – 15 3
16 – 19 4
преко 20 5
 

овце/козе

до 70 1
71 – 150 2
151 – 250 3
251 – 350 4
преко 350 5
 

супрасне назимице (крмаче)

до 5 1
6 – 10 2
11 – 15 3
16 – 19 4
преко 20 5
 

товне свиње

до 15 1
16 – 20 2
21 – 30 3
31 – 40 4
преко 40 5
 

коке носиље / бројлери

До 3000 1
3000 – 4000 2
4000 – 5000 3
5000 -6000 4
преко 6.000 5
 

рибњак

 

површине/м2

100 – 300 1
301 – 500 2
501 – 1000 3
1001 – 3000 4
преко 3000 5
Пословни план Оцјена пословног плана Одличан

Добар

Условно добар

 

 

10

5

2

 

Извори финансирања Мјешовити (властита и подст. средства)

 

Мјешовити (властита подстицајна и туђа средства)

 

Подстицајна средства

5

 

 

2

 

 

 

0

Властито учешће 50% и више

25% и више

Без учешћа

5

2

0

  Инвестиција (вриједност постојећег и новог улагања) 10.000,00 КМ

5 – 10.000,00 КМ

>5.000,00 КМ

10

5

1

 

Комисија утврђује ранг листу која се објављује на огласној табли и web страни Општине, на коју кандидати имају право жалбе у року од 8 дана од дана објаве исте.

По окончању жалбеног поступка Начелник утврђује коначну ранг листу и  доноси одлуку о расподјели подстицајних средстава.

Након доношења одлуке о расподјели средстава, Начелник закључује уговор са субјектима из члана. 6. Правилника, који садржи права, обавезе и одговорности и  начин праћења намјенског трошења средстава.

Пољопривредни произвођач који оствари право на подстицајна средства дужан је доставити доказ о намјенском улагању властитих средстава за одобрени вид подстицаја и то:

1) уговор  о  извођењу  радова  са  привременом или окончаном ситуацијом са спецификацијом извршених радова и доказ о уплати путем жиро рачуна и за пословне субјекте, али и за физичка лица, или

2)потписана  и  овјерена  велепродајна  фактура или профактура  на  којој  је  назначено  име пољопривредног произвођача који је остварио право на подстицај уз назначен ЈИБ за пословне субјекте и број РПГ за физичка лица, или

3)малопродајни  рачун, уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име пољопривредног произвођача који је остварио право на подстицај, тако да се фактура односи само на један  рачун, уз назначен ЈИБ за пословне субјекте или број РПГ за физичка лица и доказ о уплати у складу са обавезним пословањем путем жиро рачуна,а за физичка лица или

4) записник са фотодокументацијом Комисије  из којих се несумњиво може закључити да су средства уложена у предмет подстицаја и овјереном Изјавом Корисника о тачности података о врсти и висини трошка.

Средства ће бити дозначена у складу са динамиком остварења буџета општине Теслић а најкасније до краја буџетске 2023. године.

У случају да неко од корисника подстицаја одустане од захтјева, право на подстицај оствариће подносиоци пријава према редосљеду на претходно утврђеној ранг листи.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуно документацијом, поднесене на неодговарајућем обрасцу или за намјене супротне овом позиву, као и пријаве достављене путем факса или е-маил и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни  конкурсни материјали  се неће оцјењивати/бодовати. Позивна документација се не враћа.

Детаљније информације о Пројекту могу се  добити на телефон број 053/411-534, у Одјељењу за привреду и пољопривреду.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости