ЈАВНИ ОГЛАС за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

На основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.27/22), општинска изборна комисија  Теслић расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

 1. Објављује се Јавни оглас за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата.
 2. Услови за именовање:

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је држављанин Босне и Херцеговине с правом гласа.
 2. За контролора изборних резултата не може бити именовано лице (члан 2.3.Изборног закона БиХ):
 • које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а  Изборног закона БиХ;
 • које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 1. које је носилац изабраног мандата или је члани извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став  (4) Изборног закона;
 2. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и
 3. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

–    да има најмање завршену средњу школу, односно IV илиV  степен стручне спреме;

–    да има изборно искуство (односно рад на пословима контролора изборних резултата, рад на пословима супервизора изборних резултата, рад на пословима уноса изборних резултата и рад у бирачком одбору као предсједник или члан бирачког одбора).

III.  Потребна документација:

 1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац за пријаву кандидата за контролора изборних резултата),
 2. Потврда о пребивалишту,
 3. Овјерена копија универзитетске дипломе/свједочанства о завршеном школовању,
 4. Рјешење/увјерење о изборном искуству.
 5. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања огласа на огласној плочи општине, на интернет-страници општине и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

 1. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи општинска комисија општине.

 1. Остале информације

Изборна комисија ће након завршене процедуре по јавном огласу именовати контролоре изборних резултата (укупно 3, према броју бирачких мјеста) на период од 5 година. Именовани контролори изборних резултата, да би били ангажовани, дужни су проћи обуку, тестирање и цертифицирање коју ће организовати и провести Централна изборна комисија Босне и Херцеговине. Изборна комисија ће цертифициране контролоре изборних резултата ангажовати приликом проведбе избора, на пословима контроле изборних резултата, за које послове је предвиђена накнада за контролора изборних резултата. Висину накнаде одређује Општинска изборна комисија. Образац пријаве је саставни дио јавног огласа.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија општине Теслић

Адреса:улица Карађорђева 1A

„Пријава на јавни оглас за контролора изборних резултата –не отварати“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

 

 

Број: 03-018/22                                                                                                                 Предсједник ОИК-а

Општина Теслић, 13.6.2022.                                                                                               Биљана Божић

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА