ЈАВНИ ОГЛАС за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/ мобилног тима /тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.27/22), Општинска изборна комисија  Теслић расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

За избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/ мобилног тима /тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

 

I Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и/или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима, чланова мобилног тима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

II Услови за именовање:

Општи услови:

1 .Пријављени кандидат је особа с правом гласа.

  1. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3.Изборног закона БиХ) :
  2. Које се не може кандидидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
  3. Које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
  4. Које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
  5. Које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и
  6. Којем је изречен казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

– да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV. или V степен стручне спреме;

– да има пријављено пребивалиште у општини Теслић

III Потребна документација:

  1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана последње објаве јавног огласа на огласној табли општине, на интернет-страници општине и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

V Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Oпштинска изборна комисија Теслић

 

  1. Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту Општинске изборне комисије или на интернет-страници општине града

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште Oпштинске изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Теслић,

Адреса: Карађорђева улица 1А

„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора-не отварати“.

 

Кандидати ће, уколико Општинска изборна комисија Теслић затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Општинска изборна комисија неће разматрати.

 

Број: 03-017/22                                                                                    Предсједник ОИК-а

Општина Теслић,13.06.2022. године                                                   Биљана Божић