Број: 02-374-16/23

Датум: 14.08.2023. године

 

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), тачке V Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у власништву Општине Теслић („Службени гласник Општине Теслић“, број 7/23) и члана 67. Статута Општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), начелник општине Теслић расписује

 

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

за давање у закуп пословног простора у власништву Општине Теслић

 

I

            Oпштина Теслић, са сједиштем у Теслићу, ул. Карађорђева бр. 18, 74 270 Теслић, ЈИБ: 4401285900009, врши давање у закуп пословног простора у власништву Општине, који се налази у улици Светог Саве 14 у Теслићу, у објекту изграђеном на парцели к.ч. број 805/3 К.О. Теслић-Град, Лист непокретности број: 1507/0, корисне грађевинске површине од 20,16 m2, путем усменог јавног надметања-лицитације.

 

II

            1) Пословни простор даје се у закуп на период од годину дана уз могућност продужења периода закупа.

2) Пословни простор даје се у закуп у виђеном стању.

3) Закупац не може без сагласности закуподавца вршити радове који излазе из оквира текућег одржавања пословног простора.

4) Трошкови које закупац буде имао на уређивању пословног простора падају на терет закупца, те исти нема право уложена средства потраживати од закуподавца.

5) Пословни простор не може се давати у подзакуп.

 

III

Право учешћа у лицитацији имају правна и физичка лица који су регистровани за обављање занатске, трговинске или друге услужне дјелатности.

Учесник који у лицитацији учествује у име правног лица дужан је предочити овлаштење за заступање тог правног лица, а уколико у истој учествује у име физичког лица дужан је предочити овјерену пуномоћ лица у чије име учествује.

 

IV

            Учесници у поступку лицитације дужни су прије почетка лицитације уплатити кауцију у износу од 500,00 КМ.

Кауција се уплаћује на рачун трезора Општине Теслић, број: 551-025-000000-2345, отворен код  Уникредит банке а.д. Бања Лука са назнаком: „Кауција за учешће у лицитацији“.

 

V

Почетна цијена закупнине за пословни простор из тачке I oвог Огласа износи 350,00 КМ на мјесечном нивоу без урачунатог пореза на додатну вриједност, што одговара процијењеној тржишној цијени закупнине, према извршеној процјени вјештака грађевинске струке.

 

VI

Са учесником који понуди највишу цијену закупа начелник Општине закључиће уговор о закупу пословног простора у року од 15 (петнаест) дана од дана одржавања усменог јавног надметања-лицитације, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе закупца и закуподавца.

Предаја пословног простора у закуп ће се извршити у року од 3 (три) дана од дана закључивања уговора о закупу пословног простора.

 

VII

            Учеснику који понуди највишу цијену закупа уплаћена кауција ће се урачунати у цијену закупа пословног простора.

Учеснику који понуди највишу цијену закупа, а одустане од закупа, уплаћена кауција неће се враћати.

Осталим учесницима уплаћена кауција ће се вратити у року од 8 (осам) дана од дана одржавања усменог јавног надметања-лицитације, без права на камату за период од дана уплате до дана враћања кауције.

     

   VIII

Пријавe за учешће у лицитацији могу се предати непосредно у пријемну канцеларију Општинске управе Теслић (шалтер сала) до 01.09.2023. године, до 12:00 часова, а могу се доставити и путем поште, до дана одређеног за одржавање лицитације, на адресу: Општина Теслић – Комисија за провођење поступка усменог јавног надметања-лицитације, ул. Карађорђева бр. 18, 74270 Теслић, са назнаком на коверти: „Пријава на Јавни оглас за давање у закуп пословног простора у власништву Општине Теслић, број: 02-374-16/23 од 14.08.2023. године.“

 

Уз пријаву на јавни оглас, учесник је обавезан приложити:

– копију рјешења о упису у судски регистар (за правна лица),

– копију рјешења о одобравању обављања дјелатности (за физичка лица),

– доказ о уплати кауције.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Образац пријаве може се преузети на инфо пулту, односно у шалтер сали Општинске управе Теслић, а исти ће уз јавни оглас бити објављен и на интернет страници Општине.

 

IX

            Усмено јавно надметање-лицитација за давање у закуп пословног простора из тачке I oвог Огласа, одржаће се дана 01.09.2023. године (пeтак) у Теслићу, ул. Карађорђева бр. 18, у згради Општинске управе, у Малој конференцијској сали, са почетком у 12:15 часова.

Поступак лицитације спровешће Комисија именована од стране начелника општине Теслић, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

Додатне информације везане за јавни оглас могу се добити позивом на број телефона: 053/411-533 или лично у канцеларији број 27 Општинске управе Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС 14.08.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости