ЈАВНИ КОНКУРС о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Пословне зоне „Ланара“

Број: 02-475-79/22

Теслић, 19.10.2023. године

 

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/9, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), тачке 2. Одлуке о начину и условима продаје градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Пословне зоне „Ланара“ („Службени гласник општине Теслић“, број 7/22) и тачке 2. Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Пословне зоне „Ланара“ („Службени гласник општине Теслић“, број 8/23), начелник општине Теслић расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

на локалитету Пословне зоне „Ланара“

 

 

I Предмет продаје

 

Општина Теслић врши продају неизграђеног градског грађевинског земљишта на локалитету Послове зоне „Ланара“ у Теслићу, путем лицитације, а предмет продаје је сљедеће градско грађевинско земљиште:

  1. грађевинску парцелу број 3 која се састоји од к.п. број 1761/5, површине 2 699 m2, к.п. број 1759/6 површине 1589 m2 и к.п. број 1760/6 површине 233 m2 уписане у ЛН број 1078 КО Теслић Град
  2. грађевинску парцелу број 2 која се састоји од к.п. број 1761/6 површине 1419 m2 и к.п. број 1759/9 површине 3172 m2, уписане у ЛН број 1078 КО Теслић Град
  3. грађевинску парцелу број 1 која се састоји од к.п. број 1761/18 површине 176 m2, к.п. број 1759/1 површине 3141 m2 и к.п. број 1760/1 површине 1747 m2, уписане у ЛН број 1078 КО Теслић Град
  4. к.п. број 1837/1 површине 7192 m2, уписана у ЛН 467 КО Теслић Град.

Лицитација се врши по грађевинским парцелама, изузев кататсраске парцеле означене као к.п. број 1837/1 КО Теслић Град, односно понуђач који излицитира једну грађевинску парцелу излицитирао је и све катастарске парцеле које улазе у њен састав.

Предметне парцеле налазе се у обухвату Измјене ревизије и допуне Регулационог плана „Комунално – радне зоне“ у Теслићу („Службени гласник општине Теслић“, број 20/21) и планиране су за изградњу пословних објеката.

Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за грађевинско земљиште које је предмет продаје, може се извршити у просторијама Општинске управе Теслић, канцеларија број 10, сваким радним даном од 10:30 до 15:00 часова, контакт телефон: 053/411-518.

Катастарске парцеле које су предмет продаје могу се разгледати сваким радним даном у времену од 10:30 до 15:00 часова, уз претходну најаву на телефон 053/411-518.

 

II Почетна продајна цијена градског грађевинског земљишта

 

Почетна продајна цијена предметног градског грађевинског земљишта износи 25,00 КМ по 1 m2 за све парцеле, односно:

-за грађевинску парцелу број 3 почетна цијена износи 113 025,00 КМ (к.п. број 1761/5, површине 2 699 m2 цијена износи 67 475,00 КМ + к.п. број 1759/6, површине 1 589 m2 цијена износи 39 725,00 КМ + к.п. број 1760/6, површине 233 m2 цијена износи 5 825,00 КМ)

-за грађевинску парцелу број 2 почетна цијена износи 114 775,00 КМ (к.п. број 1761/6, површине 1 419 m2 цијена износи 35 475,00 КМ + к.п. број 1759/9, површине 3 172 m2 цијена износи 79 300,00 КМ)

-за грађевинску парцелу број 1 почетна цијена износи 126 675,00 КМ (к.п. број 1761/18, површине 176 m2 цијена износи 4 400,00 КМ + к.п. број 1759/1, површине 3 141 m2 цијена износи 78 525,00 КМ + к.п. број 1760/1, површине 1 747 m2 цијена износи 43 675,00 КМ)

-за к.п. број 1837/1, површине 7 192 m2 почетна цијена износи 179 800,00 КМ

 

III Лицитација

 

1.Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Продаја предметног градског грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације), која ће се одржати дана 10.11.2023. године (петак) са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Теслић Карађорђева број 18 – Мала конференцијска сала.

 

  1. Право учешћа на лицитацији

 

Право учешћа у поступку лицитације имају привредни субјекти – привредна друштва и самостални предузетници који у складу са законом могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Хецеговини.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у одређеном року или не садржи тражене обавезне прилоге неће моћи учествовати у лицитацији.

 

  1. Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети пријаву за учешће у лицитацији најкасније до 10.11.2023. године до 12:00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији прије почетка лицитације или предати у Шалтер сали Општинске управе Теслић сваким радним даном од 7:00 до 15:00 часова. Пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве (назив, сједиште, адреса и ЈИБ правног лица).

Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

-доказ о уплати кауције (оригинал уплатница са наведеним бројевима к.ч. за које се лицитира)

-извод из одговарајућег регистра за правно лице, привредно друштво, односно самосталног предузетника у овјереној копији не старији од шест мјесеци

-писмена пуномоћ (уколико на лицитацију приступа пуномоћник, односно заступник привредног друштва или самосталног предузетника).

Пријава се може поднијети и на обрасцу који се може добити на Инфо пулту Општинске управе.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију „Ланара“ – за Комисију“.

 

  1. Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у висини од 10% почетне продајне цијене катастарске парцеле за коју лицитирају, с тим да износ кауције не може бити нижи од 1 000,00 КМ нити виши од 50 000,00 КМ.

1) за грађевинску парцелу број 3 кауција износи укупно 11 720,00 КМ односно:

-за к.п. број 1761/5 кауција износи 6 747,50 КМ

-за к.п. број 1759/6 кауција износи 3 972,50 КМ

-за к.п. број 1760/6 кауција износи 1 000,00 КМ

 

2) за грађевинску парцелу број 2 кауција износи укупно 11 477,50 КМ односно:

-за к.п. број 1761/6 кауција износи 3 547,50 КМ

-за к.п. број 1759/9 кауција износи 7 930,00 КМ

 

3) за грађевинску парцелу број 1 кауција износи укупно 13 220,00 КМ односно:

-за к.п. број 1761/18 кауција износи 1 000,00 КМ

-за к.п. број 1759/1 кауција износи 7 852,50 КМ

-за к.п. број 1760/1 кауција износи 4 367,50 КМ

 

4) Катастарска парцела:

-за к.п. број 1837/1 кауција износи 17 980,00 КМ

Кауција се уплаћује на рачун Општине Теслић број: 5510250000002345 отворен код UniCredit Bank а.д. Бањалука, са назнаком: „уплата кауције за лицитацију „Ланара“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, а не приступи закључењу уговра о продаји, губи право на поврат уплаћене кауције.

У случају да учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, одустане од закључења уговора о продаји након закључења самог поступка лицитације и потписивања записника, тада се не приступа закључењу уговора о продаји непосредном погодбом са другим најповољнијим понуђачем него се расписује поновна лицитација за предметну парцелу.

У случају да учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија одустане на крају самог поступка усменог јавног надметања а прије закључења записника, лицитација се наставља док се не утврди нови најповољнији понуђач.

 

  1. Поступак лицитације

 

Поступак лицитације у виду усменог јавног надметања спровешће комисја именована рјешењем Скупштине општине Теслић. Поступак лицитације спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника као и стављени приговори.

Записник потписују сви чланови комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације учесници не могу улагати приговоре.

 

IV Закључивање уговора, плаћање продајне цијене, предаја непокретности у посјед купцу

 

По окончању лицитације начелник општине Теслић закључује уговор о продаји непокретности са најповољнијим понуђачима за поједине катастарске парцеле, а по претходно прибављеном позитивном мишљењу Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника Добој.

Уговором о продаји купац је дужан преузети и обавезу да предметно градско грађевинско земљиште приведе намјени у одређеном року, односно да у року од годину дана од дана закључивања уговора о продаји земљишта прибави грађевинску дозволу за изградњу пословног објекта на купљеном земљишту и да у року од три године од дана правоснажности грађевинске дозволе изгради пословни објекат на купљеној парцели, а у складу са Измјеном ревизије и допуне Регулационог плана „Комунално – радне зоне“ у Теслићу („Службени гласник Републике Српске“, број 20/21).

Уколико купац градско грађевинско земљиште не приведе намјени у одређеном року, Општина Теслић може тражити раскид уговора о продаји и накнади евентуалне штете.

Купац је дужан продајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Теслић у року од 15 дана од дана закључивања уговора о продаји.

Купац ступа у посјед купљеног градског грађевинског земљишта у року од три дана од дана исплате продајне цијене.

Трошкове нотарске обраде уговора о продаји градског грађевинског земљишта сноси купац.

 

V Објављивање конкурса

 

Овај конкурс објављује се најмање 15 дана прије одржавања лицитације у дневном листу „EUROBLICC“ – издање за РС, ТВ „Канал 3“ Прњавор, на огласној табли и званичној WEB страници Општине Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић