ЈАВНИ КОНКУРС за подношење пријава за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Теслић

Број: 04-36-1.69/23

Датум: 17.10. 2023. године

 

На основу члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“ број 100/13), Одјељење за просторно уређење општинске управе Теслић, објављује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за подношење пријава за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Теслић

 

I

             Позивају се заинтересована физичка и правна лица да поднесу пријаве за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Теслић и то из сљедећих области и струка:

 • архитектуре
 • грађевинарства
 • електротехнике (јака и слаба струја)
 • машинства
 • геодезије
 • саобраћаја
 • заштите од пожара и експлозија
 • технологије и контроле санитарних услова.

 

II

              На јавни конкурс могу се пријавити правна и физичка лица одговарајућих струка и профила, која испуњавају услове из члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) ), односно која у складу са чланом 110., 112.  и 116. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) ), посједују лиценцу за ревизију или израду техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.

 

III

              Чланови комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, лица која су запослена код извођача радова,а нису учествовала у изградњи објекта, лица која су учествовала у грађењу објекта као ни лица која су вршила послове стручног надзора.

 

IV

              Технички преглед обавља стручна комисија или правно лице коју рјешењем формира орган који је издао грађевинску дозволу, у року од 3 (три) дана од дана пријема комплетног захтјева. Стручна комисија састоји се од најмање три члана, а број чланова и њихов састав зависи од врсте и сложености објекта и врсте радова који су предмет техничког прегледа. Чланови стручне комисије у сваком појединачном предмету именују се са листе правних и физичких лица која ће бити објављена по закључењу овог јавног конкурса.

 

V

              Уз пријаву на јавни конкурс неопходно је навести тачну адресу и општину становања/сједиште, број телефона (мобител, фиксни, email ), назив пословне банке и број трансакцијског рачуна, те приложити сљедећу документацију:

 1. овјерена копија дипломе,
 2. овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту, са наведеном ужом специјализацијом и усмјерењем у струци,
 3. овјерена копија рјешења о овлашћењу из тачке II јавног конкурса (за правна и физичка лица),
 4. копија личне карте,
 5. овјерена/потписана изјава којом подносилац изјављује да ће благовремено писменим путем обавијестити Одјељење за просторно уређење општинске управе Теслић о свом изузећу у случају да је у најближем сродству са инвеститором објекта који је предмет техничког прегледа, као и у другим случајевима из тачке III јавног конкурса,
 6. биографија.

VI

Пријаве  се   подносе  у   року  од  30  (тридесет)  дана  од  дана  објављивања

јавног конкурса у листу ИД “ЕуроБлиц Пресс“, уредно запаковане у коверту, непосредно на протокол општинске управе Теслић, (шалтер сала – шалтер број   5 ) или поштом, на адресу:

Република српска

Општина Теслић

Одјељење за просторно уређење

Карађорђева број 18., 74270 Теслић, РС – БиХ,

Са назнаком: За јавни конкурс за технички преглед објеката – не отварај.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

             Након комисијског прегледа и обраде пристиглих пријава, усвојена листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката биће објављена на огласној табли општинске управе Теслић и интернет страници општине Теслић, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења јавног конкурса.

Документација приложена уз пријаву остаје у интерној евиденцији и не враћа се подносиоцу.

VIII

 

Листа правних и физичких лица за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката важи двије године од дана објављивања, након чега се поново спроводи јавни конкурс.

Кандидати са листе правних и физичких лица који испуњавају услове из овог јавног конкурса дужни су у периоду у којем буду обављали послове техничког прегледа објеката, овом органу благовремено пријављивати све промјене које се односе на адресу, број телефона и трансакцијског рачуна, као и евентуалну привремену или трајну спријеченост за обављање наведених послова. Чланови Комисије који буду поступали супротно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу( „Службени гласник Републике Српске“,број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“ број 100/13) и рјешењу о именовању комисије, губе право да врше технички преглед објеката и биће скинути са листе лица која испуњавају услове.

 

IX

Обрачун и висина накнаде за обављање послова техничког прегледа објеката вршиће се у складу са Одлуком о висини накнаде за припрему урбанистичке документације и техничког прегледа објекта („Службени гласник општине Теслић“ број 7/00 ).

 

Напомена:

Правно лице које се пријављује на конкурс, осим овјерене копије лиценце за правно лице из тачке II , прилаже списак свих запослених лица овјерен од Завода за ПИО (не старији од 3 – три мјесеца) и комплетну документацију из тачке V конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу, а које планира именовати у комисије за технички преглед.

Образац изјаве из тачке V алинеја 5. Доступан је сваки радни дан од 7  до 15 часова у соби број 16 или на интернет страници wwwopstinateslic.com.

 

Контакт телефон: 053/411-528

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Никола Стокић, дипл. инж. грађ.