ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу студентских стипендија

Број: 02-67-1/16

Теслић, 3 јануара 2018. године

 

На основу одредбе тачке VII Одлуке о стипендирању ученика и студената („Службени гласник општине Теслић“ број: 09/17) и Програма стипендирања студената у академској 2017/18. години, број: 02-67-1/18, од  03. јануара 2018. године, Начелник општине Теслић  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за додјелу студентских стипендија

 

I

                Расписује се јавни конкурс за додјелу стипендија у академској 2017/18. години сљедећим категоријама студената:

 1. студенти дефицитарних занимања:

    а) физика………………………………………………………………3 стипендије,

    б) информационе технологије………………………………2 стипендије,

    в) механичка прерада дрвета……………………………2 стипендије,

    г) одјевна технологија и дизајн……………………………..2 стипендије,

   д) обућарска технологија и дизајн…………………………2 стипендије,

 1. студенти дјеца погинулих бораца и РВИ

          од I до IV категорије, те студенти без

          оба родитеља …………………………..……..……………..……. 10 стипендија,

 

 1. студенти прве године који су све разреде средње

         школе завршили са просјечном оцјеном 5,00……… 4 стипендије,

 

 1. остали студенти прве године……………………….…………. 8 стипендија,

 

 1. остали студенти без обзира на годину

          студија и социјални статус ……………….……….…….…….70 стипендије.

 

Број стипендија из тачке 4. и 5.  може бити и већи уколико број захтјева из тачке 1, 2. и  3. буде мањи од назначеног.

 

II

            На конкурсу могу учествовати кандидати који испуњавају сљедеће опште услове:

 1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине и да имају стално пребивалиште на подручју општине Теслић,
 2. да су редовни студенти високошколских установа у Републици Српској, Босни и Херцеговини или некој другој држави насталој распадом бивше Југославије,
 3. да као студенти првог циклуса студија нису старији од 25 година,
 4. да су први пут уписани на годину студија за коју конкуришу за стипендију,
 5. да нису понављали више од двије године у току студија,
 6. да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

 

III

            Поред општих услова наведених у претходној тачки, студенти прве године основних студија треба да су све разреде средње школе завршили са одличним успјехом, а студенти без оба родитеља, дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије треба да припадају једној од наведених социјалних категорија.

 

IV

            Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

 1. увјерење о уписаној години студија,
 2. фотокопију личне карте,
 3. фотокопију картице текућег рачуна,
 4. овјерену изјаву да кандидат није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,
 5. овјерене фотокопије свједочанстава или увјерење о свим завршеним разредима средње школе с просјеком оцјена (само за студенте прве године студија),
 6. увјерење о положеним испитима са оцјенама из претходне године студија (за студенте друге или виших година студија),
 7. рјешење надлежног општинског органа о статусу члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида од прве до четврте категорије (само за дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида),
 8. извод из матичне књиге умрлих за родитеље (за студенте без оба  родитеља),
 9. доказе о освојеним наградама и признањима за учешће у научним и пројектним активностима (уколико кандидат има такво признање),
 10. рјешење о статусу инвалидног или социјално угроженог лица (за   кандидате који имају такав статус),
 11. доказ да кандидат припада породици са четворо и више дјеце   (само за кандидате из вишечланих породица),
 12. доказ да у породици кандидата има још редовних студената (само   за кандидате чији родитељи имају још неко дијете на редовним   студијама),
 13. увјерење из евиденције незапослених лица (само за кандидате   чији су оба родитеља незапослени).

 

 

V

            Обрасци пријаве на конкурс и изјаве да кандидат није корисник стипендије из неког другог јавног извора финансирања, могу се добити на инфо-пулту општинске управе (Карађорђева улица бр 18).

 

VI

            Конкурс је отворен до 19. јануара 2018. године, а пријаве се предају Одјелу за поднеске (шалтер сала) општинске управе.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић