Број: 08-054-39/20

Датум: 16.07.2020. године.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 Поштовани,

У име Општине Теслић позивамо Вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за услуге медијског праћења рада органа Општине Теслић. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама  (“Службени гласник БиХ» бр. 104/14).

Позив за достављање понуда је објављен дана 16.07.2020. године на веб страници Општине Теслић.

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1.   Подаци о Уговорном органу

Уговорни орган: ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
Адреса: КАРАЂОРЂЕВА 18, 74 270 ТЕСЛИЋ
ИДБ: 4401285900009
Телефон: 053/411-500
Факс: 053/411-541
Wеb адреса: https://opstinateslic.com/

 

1.2.   Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:

Контакт особе: Недељко Марковић
Телефон: 053/411-524
Факс: 053/411-541
e-mail: [email protected]

 

 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

 

Предмет јавне набавке су телевизијске услуге (ознака из ЈРЈН: 92220000-9) у сврху медијског праћења  уговорног органа на подручју општине Теслић.

 

Услуга ће се пружати континуирано, током 12 мјесеци, на начин да се прати рад органа општинске Управе, Кабинета начелника и Скупштине општине, и то:

 • Снимање и емитовање извјештаја са сједница Скупштине општине
 • Емитовање свих обавјештења и огласа Начелника општине, предсједника Скупштине и општинске Управе
 • Праћење свих догађаја у организацији начелника општине и предсједника скупштине
 • Обезбјеђивање термина за учешће у емисијама представника законодавне и извршне власти и представника јавних предузећа и установа
 • Емитовање огласа и обавјештења (са и без тонске подлоге) од стране начелника општине, предсједника скупштине и општинске Управе

У сврху праћења свих догађаја у организацији начелника општине и предсједника скупштине (укључујући и конференције за штампу) потребно је да се попраћени догађаји обавезно емитују у свим дневним информативним емисијама.

 

Изабрани понуђач мора испуњавати следеће услове:

 • Да кроз уређивачку политику и програмске садржаје, промовише националну и вјерску толерацију, демократска начела, професионалну етику и политичу неопредељеност
 • Да ангажовањем техничких и кадровских потенцијала, обезбиједи благовремено информисање грађана општине Теслић о свим значајним политичким, привредним, културним, спортским и друштвеним догађањима у њиховој локалној заједници
 • Да квалитетним телевизијским сигналом покрије већи дио територије општине Теслић и омогући да њиховом програм прати најмање 50% становништва општине
 • Да, свакодневно, а најмање 20 пута мјесечно у централној дневној информативно-политичкој емисији, објави по један прилог из општине Теслић, у трајању од 90 секунди
 • Да, у седмичним информативним емисијама ретроспективног карактера обезбиједи најмање петоминутни извјештајно-аналитички приказ најзначајнијих догађаја у општини Теслић током предходне седмице
 • Да, у специјалним контакт емисијама, омогући најмање четири пута у току године, једночасовно гостовање истакнутих личности из законодавне и извршне власти, политичког, привредног, културног и спортског живота општине Теслић
 • Да, у сервисном програму објављује службена саопштења, огласе и наредбе путем којих локална власт комуницира са грађанима.

 

Претходно описани послови се морају реализовати квалитетно и правовремено, а у случају неиспуњавања било којих услова, одабраном понуђачу ће се умањити износи фактура и то на следећи начин:

Извршење предметног уговора ће бити контролисано од стране службеника којег одреди Начелник општине.

Уколико се телевизијски прилози везани за општину Теслић, а за које је дошао позив од стране општинске Управе, не ураде у складу са уговором, за сваки неурађени прилог Наручилац ће одбити 2% мјесечног износа фактуре.

Уколико се у седмичним информативним емисијама ретроспективног карактера  не обезбиједи најмање петоминутни информативно-аналитички приказ најзначајнијих догађаја у Теслићу, уговорни орган ће одбити максимално 10% износа од испостављене мјесечне фактуре.

Уколико се у току уговорног периода не омогући једночасовно гостовање истакнутих личности  из законодавне и извршне власти, Наручилац ће одбити  5% износа последње фактуре, помножен са бројем гостовања која се не остваре.

За свако необјављивање службеног саопштења, огласа и наредбе које је дато од стране Наручиоца, Наручилац ће одбити 2% износа мјесечне фактуре.

Службеник за информисање ће благовремено да обавијести телевизијску екипу одабраног понуђача, најкасније у року од 8 сата прије њиховог изласка на терен. Такође, гостовања у емисијама и објављивање саопштења ће се упутити одабраном понуђачу најкасније 24 часа прије емитовања.

Уколико се више од три пута не испоштују налози и захтјеви Уговорног органа, а који ће бити дефинисани и Уговором, уговор са понуђачем ће се једнострано раскинути без посљедица по Уговорни орган.

Образац за цијену понуде се налази у АНЕКСУ 2 ове тендерске документације , а цијену је потребно изразити паушално за један мјесец и укупно за свих 12 мјесеци.

 

Плаћање ће се вршити након извршене услуге, а на основу испостављене мјесечне фактуре, у року од 30 дана. Укупан износ понуђене вриједности понуде ће се фактурисати у 12 једнаких мјесечних фактура.

 

 1. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР

 

Уговор ће се закључити на период од једне године. Услуге ће се пружати сукцесивно у уговореном периоду.

 

 1. КРИТЕРИЈ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ

 

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критерија најниже цијене.

 

 1. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА)

 

5.1 Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити следеће

услове:

 

а) Да су регистровани за обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. Закона;

 

5.2 У сврху испуњавања услова из тачке 5.1, понуђачи требају да доставе следеће доказе:

а) Рјешење о упису у судски регистар за правна лица или рјешење о дозволи обављања дјелатности за предузетнике;

 

Такође, у складу са чланом 52. Закона, потребно је попунити и овјерити изјаву код надлежног органа а која се налази у АНЕКСУ 3 тендерске документације.

 

 1. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

 

Понуда мора важити најмање 60 дана, рачунајући од истека рока за достављање понуде.

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

 

Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу уговорног органа, у затвореној коверти, на којој мора бити наведено:

 • Назив и адреса Уговорног органа
 • Назив и адреса понуђача
 • Број набавке: 08-054-39/20
 • Назив предмета набавке
 • Назнака «НЕ ОТВАРАЈ»

 

 1. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ

 

Понуде се достављају на адресу: ОПШТИНА ТЕСЛИЋ, КАРАЂОРЂЕВА 18, 74 270 ТЕСЛИЋ, најкасније до 31.07.2020. године до 12:00 часова.

Отварање понуда је предвиђебо за 31.07.2020. године у 12:15 часова у Малој сали Општине Теслић.

 

Понуде које буду достављене на протокол уговорног органа након истека овог рока, неће се узети у разматрање.

 

 1. ПРЕГОВОРИ

Уговорни орган није предвидио преговарање.

 

 1. ГАРАНЦИЈЕ

Уговорни орган не захтјева гаранције за понуду, нити за добро извршење уговора.

 

 1. ПРАВНА ЗАШТИТА

 

Поступак правне заштите проводиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости