ПЛАН ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА ЗАШТИТЕ ОД ШТЕТНОГ ДЈЕЛОВАЊА БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

Број:02-014-1-179/23

Теслић, 02.06.2023. године

 

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА

ЗАШТИТЕ ОД ШТЕТНОГ ДЈЕЛОВАЊА БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

 

У циљу провођења мјера активне одбране од поплава у вријеме непосредне опасности од појаве бујичних поточних поплава, за вријеме трајања истих и отклањања посљедица на подручју општине Теслић именована су сљедећа лица:

  1. Милан Миличевић, начелник општине Теслић,
  2. Милован Станковић, замјеник начелника,
  3. ТВСЈ Теслић и одговорно лице Саво Бубић,
  4. ПКД „Рад“ Теслић и одговорно лице Лука Јотановић,
  5. КП „Комуналац“ Теслић и одговорно лице Добрила Дринић – Малић,
  6. Одсјек за цивилну заштиту –Дуле Борић
  7. Одјељење за иснпекцисјке послове са комуналном полицијом- Раде Лазић
  8. Полицијска станица Теслић, Мирослав Станковић, командир полиције
  9. ШГ „Борја“ , одговорно лице Ненад Душанић
  10. Предсједници Савјета Мјесних заједница на подручју општине Теслић.

 

Обавеза  руководиоца одбране од поплава, као и правних и физичких лица ангажованих за провођење мјера активне одбране од буијичних поплава садржане су у Плану одбране од поплава у Републици Српској у 2023. години и Закону о цивилној заштити, те се исти примјењује аналогно на напријед именована лица.

 

-Задужују се Савјети мјесних заједница,  установе и предузећа која су лоцирана у зонама која могу бити плављена, да у периодима обилних падавина, континуирано врше визуелна опажања стања водотока у смислу постојања физичких препрека у истим, које би могле узроковати, стварање вјештачких брана и акумулација. Податке о стању и појавама које би могле имати негативан утицај по људе и материјална добра, благовремено достављати  Професионално ватрогасно- спасилачкој служби на подручју општине Теслић на број телефона 053/410-870.

 

-Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом предузимат ће мјере и санкције у складу са законским прописима на отклањању радњи предузетих од физичких и правних лица, а која могу штетно допринијети настанку природне несреће бујичних поплава.

 

-Одјске за цивилну заштиту треба идентифицирати зоне у којима постоји вјероватност од настанка бујичних поплава, које ће предузимати неопходне мјере како би се спријечило штетно дјеловање бујичних поплава.

-Одсјек за цивилну заштиту редовно ће пратити водостај ријека и стања у насељеним мјестима која су раније била изложена штетном дјелчовању природне несреће  – бујичним поплавама, као и утврђивање и постојање ризика од излијевања потока приликом повећања водостаја, нарочито у близини насељених мјеста и у зони важнијих инфраструктурних објеката.

-Одсјек за цивилну заштиту посебно пратити критичне локације за које се нису досад предузеле мјере санације.

 

-У случају настанка природне несреће ПВСЈ Теслић, Одсјек за цивилну заштиту, као и све наведена одјељења, службе,  управе и установе предузима ће неопходне мјере првенствено на заштити људи, потом материјалних добара и мјере којима би се штетне посљедице спријечиле, односно смањило њихово дјеловање, као и све друге мјере из своје надлежности.

 

План мјере проводити, по потреби у сарадњи са Републичком управом за цивилном заштитом, управама, јавним предузећима и осталим субјектима, и исти ће се објавити на сајту општине Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић