Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Душко Петровић

Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ДУШКО ПЕТРОВИЋ
Функција: Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
Датум рођења: 21.12.1990.
Породица: neожењен
Стручна спрема: дипломирани инжењер информатике
Претходно искуство: – ХИ “Дестилација” Теслић

Kontakt podaci

Телефон Начелник одјељења: +387(0)53/430-410
Војна евиденција: +387(0)53/431-984
Правна помоћ: +387(0)53/431-440
Пријем захтјева: +387(0)53/431-334
Мобилни:
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Опис послова

Одјељење за борачко – инвалидску заштиту обавља послове Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,који су Законом пренесени и повјерени општини, и послове из надлежности јединице локалне самоуправе,који су дефинисани актима Скупштине општине и Начелника општине.Вршење надлежности Одјељења, прописано је:Законом о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено -отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11) и Закономо заштити цивилних жртава рата („Службени гласник Републике Српске“; број: 25/93, 53/04, 37/07, 60/07, 118/09и 24/10), те Одлукомо допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени гласник општине Теслић“, број: 9/05 и 5/07)

Послове војних евиденција, Одјељење обавља од 01. јануара 2007. године, на основу Уредбе о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу („Службени гласник Републике Српске“, број: 17/06, 62/06, 72/06и 42/07) и Упутства о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, донесеног од стране Министра управе и локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 105/06).

У раду Одјељења се примјењује и цијели низ других подзаконских аката, а најчешће:Уредба о борачком додатку („Сл. гласник РС“,број: 6/12и 46/12),Уредба о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС („Сл. гласник РС“, број: 43/07, 73/08 и 18/11), Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета и Правилник о раду љекарских комисија („Сл. Гласник РС“ 22/93 и 31/10).

Предаја захтјева

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, у оквиру својихнадлежности,обављастручнеи административнепослове и рјешава у првостепеном управном поступку, о правима: демобилисаних бораца, војних инвалида, ратних војних инвалида, чланова породица погинулих бораца, чланова породица умрлих и несталих бораца, лица која су регулисала војну обавезу, те о правима цивилних жртава рата и чланова њихових породица.
Поменута права се састоје у сљедећем:
– стална мјесечна новчана примања,
– периодична новчана примања,
– здравствена заштита,
– стамбено збрињавање,
– новчана накнада за изградњу надгробних споменика погинулим борцима,
– правима прописаним Одлуком о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца и
– другим правима,у складу са законским одредбама.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости