Broj: 02-111-61/22

Datum: 28.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 72 stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine Teslić (,,Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17),  Načelnik opštine donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za sprovođenje Internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta u Opštinsku upravu Teslić po Internom konkursu broj 02-120-15/22 od 18.04.2022. godine

 

  1. U Konkursnu komisiju za sprovođenje Internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta u Opštinsku upravu Teslić imenuju se:

– Novica Trivunović, predsjedavajući, ispred Odjeljenja za isnpekcijske poslove sa komunalnom policijom,

– Radmila Petrović, član, ispred Opštinske uprave,

– Jasmina Mrković, član, ispred Opštinske uprave

 

  1. Zadatak Konkursne komisije je da u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj upravi, sprovede postupak Internog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić broj 02-120-15/22 od 18.04.2022. godine, a koji je objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici opštinske uprave Teslić.

 

  1. Konkursna komisija je dužna da donese Poslovnik o radu kao i da postupak po ovom konkursu sprovede u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata za konkurs.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti