Broj: 02-054-9/17

Datum: 07.03.2017.god
 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (preuzmi)
Poštovani,
U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Izrada šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Teslić za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2027. godine“. Postupak će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti