Broj: 02-014-57/23

Datum: 15.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o loklanoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. i 88. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), člana 2. Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2023. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 15/22) i tačke XII Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21), a na prijedlog Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata organizacija civilnog društva obrazovane Rješenjem broj: 02-111-35/23 od 10.05.2023. godine, Načelnik opštine Teslić donosi

 

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata (programa)

organizacija civilnog društva iz budžeta

Opštine Teslić u 2023. godini

 

I

            Ovom odlukom raspoređuju se sredstva budžeta Opštine Teslić za 2023. godinu u iznosu od 100.000,00 KM (SLOVIMA: stotinuhiljada konvertibilnih maraka), definisana ekonomskim kodom 415200 – Finansiranje udruženja i organizacija, budžetskog korisnika Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć – šifra 0103130.

II

            Shodno rezultatima Javnog poziva za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Opštine Teslić za 2023. godinu, broj 02-014-57/23 od 20.04.2023. godine, sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se kao grant sredstva na način kako slijedi

Red.

broj

Naziv organizacije civilnog društva

(korisnik granta)

Odobrena grant sredstva  (KM)
1. Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama „Dobro srce“ Teslić 6.900,00
2. Amatersko dramsko pozorište „Branislav Nušić“ Teslić 4.800,00
3. Udruženje distrofičara Teslić 4.300,00
4. Srpsko sokolsko društvo „Sveti Petar Cetinjski“ Teslić 4.200,00
5. Kulturno-umjetničko društvo „Vez“ Teslić 4.000,00
6. Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić 4.000,00
7. Organizacija starješina i boraca veterana Odbrambeno-otadžbinskog rata „Ostav“ Teslić 4.000,00
8. Turističko društvo „Banja Vrućica“ Teslić 4.000,00
9. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Teslić 4.000,00
10. Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljotes“ Teslić 4.000,00
11. Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ Teslić 4.000,00
12. Udruženje gluvih i nagluvih opštine Teslić 3.900,00
13. Udruženje dijabetičara „Dijabetes“ Teslić 3.800,00
14. Omladinski klub Teslić 3.500,00
15. Agencija za unapređenje, razvoj, obrazovanje, ravnopravnost i aktivizam građana „Aurora“ Teslić 3.000,00
16. Kulturno-umjetničko društvo „Dušan Stanković“ Čečava 2.900,00
17. Škola sporta „Garfild“ Teslić 2.900,00
18. Planinarsko društvo „Adrenalin“ Teslić 2.300,00
19. Kolo srpskih sestara „Srpkinje“ Teslić 2.000,00
20. Poljoprivredna zadruga „Šumski plod“ Kamenica 2.000,00
21. Svetosavska omladinska zajednica parohije Teslićke 2.000,00
22. Centar za sport i rekreaciju Teslić 2.000,00
23. Škola plesa „Stejdž“ Doboj 2.000,00
24. Udruženje penzionera opštine Teslić 1.900,00
25. Omladinska zadruga „Junior“ Teslić 1.800,00
26. Planinarski klub „Očauš“ Teslić 1.800,00
27. Novo udruženje „Penzioner“ Teslić 1.700,00
28. Udruženje građana „Eko-oaza Podgredine“ Ukrinica 1.400,00
29. Ekološko društvo „Kiseljak“ Gradina-Ukrinica 1.300,00
30. Kulturno-umjetničko društvo „Nedeljko Spasojević“ Očauš 1.300,00
31. Opštinska organizacija „SUBNOR“ Teslić 1.000,00
32. Organizacija starješina VRS – OO Teslić 1.000,00
33. Udruženje građana „Studenci“ Studenci 1.000,00
34. Udruženje žena „Teslićke zlatne ruke“ Teslić 1.000,00
35. Džip klub „Škrebin kamen“ Teslić 1.000,00
36. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pribinić 900,00
37. Kulturno-umjetničko društvo „Radost“ Teslić 900,00
38. Sportsko-ribolovno društvo „Usora“ Teslić 800,00
39. Dobrovoljno vatrogasno društvo Očauš 700,00

 

III

            Isplata grant sredstava iz tačke II ove odluke vršiće se preko žiro-računa korisnika sukcesivno u ratama, u skladu sa raspoloživim mogućnostima budžeta.

 

IV

            Načelnik opštine će, shodno Odluci o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21), zaključiti pojedinačne ugovore sa organizacijama civilnog društva iz tačke II ove odluke, kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika granta.

 

V

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za društvene djelatnosti i Odjeljenje za finansije.

 

VI

Ova odluka biće objavljena u Službenom glasniku opštine Teslić, na internet stranici Opštine Teslić i oglasnoj tabli Opštinske uprave Teslić.

 

VII

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Teslić“.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Odluka o raspodjeli sredstava OCD 2023

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti