Broj: 02-120-71/18

Datum: 21.12.2018. godine

 

Na osnovu čl. 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 5., 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/17) i člana 26. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 3/18, 5/18 i 9/18), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

 

I– Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

1.Samostalni stručni saradnik za prostorno – plansku dokumentaciju ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1 izvršilac

  1. Viši stručni saradnik za saradnju sa domaćim i međunarodnim investitorima, institucijama i organizacijama……………………………………..1 izvršilac
  2. Viši stručni saradnik za vođenje prekršajne evidencije administrativne poslove……………………………………………………………………………………………………………………….1 izvršilac
  3. Stručni saradnik za građanska pitanja……………………………………………………..1 izvršilac

 

II – OPIS POSLOVA

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 3/18, 5/18).

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1.:prati realizaciju regulacionih planova i predlaže njihove izmjene i dopune; učestvuje u postupku pripreme, izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja u skladu sa Zakonom, u ulozi nosioca pripreme; izrađuje planove stručnih i javnih rasprava i učestvuje u istim; izrađuje urbanističko- tehničke uslove u skladu sa zakonskim propisima; pruža stručnu pomoć strankama iz djelokruga svojih poslova; prati propise iz svoje nadležnosti i usklađuje rad opštinskog organa sa tim propisima; po nalogu načelnika odjeljenja vrši kontrolu

usaglašenosti urbanističko – tehničkih uslova i tehničke dokumentacije; sarađuje sa urbanističko-građevinskom inspekcijom; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 2.:učestvuje u pripremi i provođenju projekata koje finansiraju domaće, evropske i druge međunarodne institucije, fondovi i organizacije; učestvuje u izradi investicionih elaborata, poslovnih zona, razvojnih programa i projekata; učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa rada Odsjeka u dijelu koji se odnosi na investicije i donatorska sredstva; pomaže šefu Odsjeka u uspostavljanju kontakta i korespodenciji sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima; priprema izvještaje i informacije o projektima u čijoj realizaciji učestvuje; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine, načelnik odjeljenja ili šef odsjeka.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 3.:vodi prekršajnu evidenciju Odjeljenja; pripremi izvještaje i informacije iz svog djelokruga rada po nalogu načelnika opštine ili načelnika Odjeljenja; obavlja daktilografske poslove za potrebe Odjeljenja; obavlja daktilografske poslove, po potrebi za načelnika opštine i opštinsku administrativnu službu; obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 4.:pruža informacije strankama i građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava, neposredno i tehničkim sredstvima komunikacije; vodi evidenciju građana o upitima i predstavkama; dostavlja predstavke građana nadležnim opštinskim službama i stara se o dostavljanju odgovora na predstavke; pruža informacije građanima koji borave u inostranstvu o poslovima iz nadležnostima opštinske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

 

III – OPŠTI USLOVI:

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni iHercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
  6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).

 

IV – POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod brojem 1.:visoka stručna sprema arhitektonskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 2 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, sa licencom za izradu dokumenta prostornog uređenja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru, AutoCAD program.

Za radno mjesto pod brojem 2.:viša stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja ili na poslovima rukovodioca, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 3.:viša stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje 9 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 4.:srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju društvenog ili tehničkog smjera; najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru..

 

Lice koje nema položen stručni ispit za rad u organima uprave može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

 

V – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštinske uprave Teslić, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Tačnost  podataka  navedenih  u  obrazcu  prijave  na  javni  konkurs  kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom  dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Sve  rubrike  u  prijavnom  obrascu  moraju  biti  čitko  popunjene,  uz  obavezan  svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje  posebnim  dokumentima,  a  odnose  se  na  ispunjavanje  dijela  opštih  uslova  javnog  konkursa.

 

VI – POTREBNA DOKUMENTA

Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1)  nije  pod  optužnicom Međunarodnog  suda  za  ratne  zločine  počinjene  na  području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o  službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs  – prijavnog obrasca.

 

-Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1) diplome  o  stečenom visokom obrazovanju  (VSS-  VII  stepen  ili  prvi  ciklus  visokog  obrazovanja sa 240 ECTS – za radno mjesto pod rednim brojevima 1.);

2) diplome  o  stečenoj višoj stručnoj spremi ili završenom prvom   ciklusu  visokog  obrazovanja sa 180 ECTS (za radna mjesta pod rednim brojem 2.i 3.);

3)diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi (za radno mjesto pod brojem 4.);

4)  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, ili izjave kojom se  kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest  mjeseci  položiti  stručni  ispit  ukoliko  bude  zaposlen  ili  rješenja  o  oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa  Uredbom  o  stručnom  ispitu  za  rad  u  upravi  Republike  Srpske;

5)isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

6) isprave da poznaje rad na računaru.

 

Stepen stručne spreme dokazuje se univerzitetskom diplomom.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

Kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili  u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu  diplomu,  u  skladu  sa  odredbama  propisa  iz  oblasti  visokog  obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom  zahtjevu  za  nostrifikaciju  diplome  nadležnom  organu,  s  tim  da  nostrifikovanu  diplomu  dostavlja  organu  koji  je  raspisao  konkurs  najkasnije  do  dana  održavanja intervjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge stečene diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

– potvrdu ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili  radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni  podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke odnosno više stručne spreme, odnosno četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, odnosno treba da bude precizno naveden period angažovanja na tim radnim zadacima.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru,  diplomu, sertifikat  ili  drugu  ispravu  koja  potvrđuje  stečeno  zvanje  ili  zanimanje  koje  je  neposredno  vezano za rad  na  računaru,  odnosno  uvjerenje, potvrda ili druga isprava visokoškolske ustanove ili svjedočanstvo  o  završenoj  srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

VII– Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kojem će vršiti provjeru znanja i vještina kandidata, poznavanja organizacije i rada jedinice lokalne samouprave i poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao,  a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice opštine Teslić. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave  kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX tačka 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa, i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

IX – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u jednom dnevnom listu. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07 do 15 časova ( utorkom i četvrtom od 07 do 17 časova) ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: OpštinaTeslić, ulica Karađorđeva broj 18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme (02-120-71/18 od 21.12.2018. godine).

Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je Petrović Radmila, viši stručni saradnik za personalne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/411-523.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti