Broj: 02-67-79/23

Datum: 07.12.2023. godine

 

Na osnovu člana 25. i člana 85. stav 1. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), člana 8. stav 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/23), tačke VII Odluke o stipendiranju („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 8/23) i člana 6. stav 1. Programa stipendiranja za kalendarsku 2023. godinu, broj: 02-020-12/22 od 14. novembra 2022. godine, Načelnik opštine Teslić   r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za stipendiranje perspektivnih sportista iz budžeta

opštine Teslić u 2023. godini

 

I PREDMET KONKURSA

1)        Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima u 2023. godini po sledećim granama sporta:

Perspektivni sportisti………………………………………………………….21 stipendija kako slijedi:

 • fudbal – 5 stipendija,
 • streljaštvo – 3 stipendije,
 • košarka – 2 stipendije,
 • karate – 2 stipendije,
 • šah – 2 stipendije,
 • rukomet – 2 stipendije,
 • atletika – 1 stipendija,
 • tenis – 1 stipendija,
 • kuglanje – 1 stipendija,
 • tekvon-do – 1 stipendija,
 • odbojka – 1 stipendija.

 

2)        Broj stipendija koje će se dodijeliti po granama sporta može biti veći ili manji od predviđenog ukoliko se u pojedinim granama sporta ne pojavi planirani broj kandidata ili koji ne ispunjavaju uslove konkursa.

 

 

 

 

II PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

            Pravo na stipendiju imaju perspektivni sportisti i mladi talentovani sportisti amateri koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodjelu stipendije. Stipendija se dodjeljuje za jednu godinu.

 

 

III OPŠTI USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

Pravo učešća na konkursu imaju sportisti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da nije mlađi od 13 odnosno stariji od 19 godina,
 • da u godini ostvarivanja rezultata sportista ima prebivalište na teritoriji opštine Teslić minimum godinu dana,
 • da je član sportskog udruženja – kluba koji je registrovan na području opštine Teslić,
 • da se u tekućoj godini aktivno bavi sportskim aktivnostima,
 • da aktivno i savjesno ispunjava obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru sportskog saveza Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da ima status redovnog učenika odnosno studenta te da ima utvrđeno primjerno ili vrlodobro vladanje.
 • da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i fer plejom i da izvan sportskih terena ne ugrožava ugled kluba, sportskog saveza i opštne Teslić.

 

IV POSEBNI USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

 

Pri izboru stipendiste bodovaće se:

 • Ostvareni rezultati sportiste,
 • Opšti uspjeh u školi,
 • Priznanja sa manifestacije „Veče sporta i izbor sportista“ opštine Teslić za prethodnu godinu.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učešće na konkursu kandidati ostvaruju popunjavanjem prijave na propisanom obrascu uz koju su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 • Obavještenje o prebivalištu (CIPS),
 • Dokaz o redovnom školovanju (ovjerena kopija svjedočanstva završenog razreda ili potvrda škole sa obaveznim naznačenim uspjehom i vladanjem učenika za prethodno završen razred),
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenom prosječnom ocjenom tokom studija,
 • Uvjerenje o osvojenim nagradama i priznanjima (učenik generacije),
 • Potvrdu da je član sportske organizacije – kluba,
 • Potvrda matičnog sportskog saveza Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave u predhodnoj godini odnosno sezoni,
 • Kopija tekućeg računa otvorenog u banci sa sjedištem u Republici Srpskoj (ukoliko se dostavi kopija tekućeg računa roditelja/staratelja sportiste, neophodno je da se u prilogu dostavi i kopija lične karte staratelja).

 

VI DOSTUPNOST OBRAZACA

 

Obrasci prijave na konkurs (Obrazac br. 4) mogu se dobiti na info-pultu Opštinske uprave Teslić ili preuzeti elektronski sa zvanične veb-stranice Opštine Teslić (www.opstinateslic.com).

 

VII KRITERIJUMI ZA DODJELU STIPENDIJE

 

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka će izvršiti vrednovanje (bodovanje) priložene dokumentacije shodno kriterijumima definisanim članom 6. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/23), te sačiniti rang-listu kandidata i istu staviti na javni uvid na oglasnu tablu i zvaničnu veb-stranicu Opštine Teslić (www.opstinateslic.com).

 

VIII IZNOS STIPENDIJE

 

            Stipendija za perspektivne sportiste opštine Teslić iznosi 1000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka) na godišnjem nivou.

 

IX PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

 

Prijave za učešće na konkursu, sa pratećim dokumentima, podnose se u šalter sali Opštinske uprave Teslić (šalter za prijem podnesaka) ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom KOMISIJI ZA STIPENDIJE PERSPEKTIVNIH SPORTISTA na adresu: OPŠTINA TESLIĆ, KARAĐORĐEVA BR. 18, 74270 TESLIĆ.

 

X ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

 

1)        Konkurs ostaje otvoren do 22.decembra 2023. godine (datum se računa kao zadnji dan za predaju podnesaka).

2)        Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnesene na neodgovarajućim obrascima, neće se razmatrati.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Obrazac prijave za stipednije perspektivnih sportista

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti