Broj: 02-67-78/23

Datum: 29.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 6. i člana 85. stav 1. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), tačke VII Odluke o stipendiranju („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 8/23) i člana 6. stav 1. Programa stipendiranja za 2024. godinu, broj: 02-020-16/23 od 15. novembra 2023. godine, Načelnik opštine Teslić   r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu studentskih i đačkih stipendija iz budžeta

opštine Teslić u 2024. godini

 

I PREDMET KONKURSA

 

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2023/24. godini sljedećim kategorijama studenata i učenika:

 

1) Studenti deficitarnih zanimanja ………………………………………………………. 21 stipendija:

 

 • Mašinstvo (smjer proizvodno inženjerstvo) – 4 stipendije,
 • Elektrotehnika (smjer računarstvo i informatika) – 4 stipendije,
 • Medicina (opšti smjer) – 4 stipendije,
 • Njemački jezik (nastavni smjer) – 3 stipendije,
 • Tehnologija (tekstilni smjer) – 2 stipendije,
 • Muzička kultura (nastavni smjer) – 2 stipendije,
 • Fizika (nastavni smjer) – 1 stipendije,
 • Defektologija (svi smjerovi) – 1 stipendije,

 

2) Studenti iz reda porodica ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije invalidnosti, te studenti bez oboje roditelja ………………………………………. 10 stipendija,

 

3) Studenti prve godine studija koji su sve razrede srednje škole završili prosječnom ocjenom 5,0 ……………………………………………………………………………………… 15 stipendija,

 

4) Ostali studenti prve godine studija ……………………………………………………. 43 stipendija,

 

5) Studenti druge i viših godina studija koji su ostvarili prosječnu ocjenu od 9,5 do 10,0 ……………………………………………………………………………………………………………………… 20 stipendija,

 

6) Ostali studenti druge i viših godina studija ………………………………. 133 stipendija,

 

7) Studenti drugog studijskog ciklusa ………………………………………………………. 10 stipendija,

 

8) Učenici prvog razreda srednje škole koji su u školskoj 2022/23. godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“ ili kao učenici generacije ……………………………………………………………………………………………………………… 17 stipendija,

 

9) Učenici drugog i viših razreda srednje škole koji su sve prethodne razrede, uključujući i osnovnu školu, završili prosječnom ocjenom 5,0 ……… 27 stipendija.

 

II PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

 

1) Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti i učenici srednjih škola koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodjelu stipendije.

2) Apsolventi i studenti trećeg studijskog ciklusa nemaju pravo na dodjelu stipendije.

3) Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku/školsku godinu.

 

III OPŠTI USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

 

1) Za studente:

 • da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić duže od godinu dana na dan objavljivanja konkursa,
 • da imaju status redovnog studenta,
 • da nisu ponavljali više od dvije godine u toku studija,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

 

2) Za učenike:

 • da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić duže od godinu dana na dan objavljivanja konkursa,
 • da imaju status redovnog učenika.

 

IV POSEBNI USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

 

1) Za studente:

 • da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za stipendiju,
 • da kao studenti prvog ciklusa studija nisu stariji od 26 godina odnosno 28 godina ukoliko su studenti drugog studijskog ciklusa na dan objavljivanja konkursa,
 • studenti prve godine osnovnih studija da su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom,
 • da su kao studenti drugog studijskog ciklusa osnovne studije završili prosječnom ocjenom 9,0 i više,
 • studenti bez oboje roditelja, kao i studenti iz reda porodica ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije invalidnosti potrebno je da svoj socijalni status dokažu ispravom nadležnog organa.

 

2) Za učenike:

 • učenici upisani u prvi razred srednje škole da su osnovnu školu završili kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“ ili kao učenici generacije, a nakon toga nastavili redovno školovanje,
 • učenici drugog i viših razreda srednje škole da su sve prethodne razrede srednje škole završili prosječnom ocjenom 5,0 a osnovno obrazovanje kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“ ili kao učenici generacije.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Učešće na konkursu kandidati ostvaruju popunjavanjem prijave na propisanom obrascu uz koju su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 

1) Za studente:

 • Uvjerenje o statusu studenta (svi kandidati),
 • Fotokopija lične karte (svi kandidati),
 • Fotokopija kartice tekućeg računa sa jasno vidljivim brojem (svi kandidati),
 • Svojeručno potpisana i ovjerena izjava da kandidat ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja (svi kandidati),
 • Fotokopije svjedočanstava ili uvjerenje o svim završenim razredima srednje škole s prosjekom ocjena (samo studenti prve godine studija),
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenom prosječnom ocjenom tokom studija (samo studenti druge i viših godina studija),
 • Fotokopija diplome o završenom prvom studijskom ciklusu ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (samo studenti drugog studijskog ciklusa),
 • Uvjerenje o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom prvog studijskog ciklusa ili fotokopija dodatka diplomi (samo studenti drugog studijskog ciklusa),
 • Fotokopija rješenja nadležnog organa o statusu člana porodice ratnog vojnog invalida od I do IV kategorije invalidnosti (samo studenti/djeca ratnih vojnih invalida naznačene kategorije),
 • Fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za roditelje (samo studenti čiji oboje roditelja nisu živi),
 • Dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima za učešće u naučnim i projektnim aktivnostima (samo studenti koji imaju takva priznanja),
 • Dokaz o objavljenim naučnim radovima (samo studenti koji su objavili naučne radove),
 • Fotokopija rješenja nadležnog organa o statusu invalidnog ili socijalno ugroženog lica (samo studenti kojima je utvrđen takav status),
 • Potvrda Udruženja građana „4+“ o pripadnosti porodici sa četvoro i više djece (samo studenti iz višečlanih porodica),
 • Dokaz da u porodici kandidata ima još redovnih studenata (samo studenti čiji roditelji imaju još jedno ili više djece na redovnim studijama),
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da su roditelji nezaposleni (samo studenti prvog studijskog ciklusa čiji su oboje roditelja nezaposleni),
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da je kandidat nezaposlen (samo studenti drugog studijskog ciklusa koji su nezaposleni).

 

2) Za učenike:

 • Uvjerenje o prebivalištu (svi kandidati),
 • Fotokopija diplome „Vuk Karadžić“ ili učenika generacije (svi kandidati),
 • Uvjerenje o statusu učenika (svi kandidati),
 • Uvjerenje ili fotokopije svjedočanstava prethodno završenih razreda u srednjoj školi (samo učenici drugog i viših razreda),
 • Fotokopija kartice tekućeg računa sa jasno vidljivim brojem, sopstvena ili jednog od roditelja (svi kandidati).

 

VI DOSTUPNOST OBRAZACA

 

Obrasci prijave na konkurs (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) i izjave da kandidat nije korisnik stipendije drugog davaoca, odnosno da kandidat ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (Obrazac br. 3) mogu se dobiti na info-pultu Opštinske uprave Teslić ili preuzeti elektronski sa internet stranice Opštine Teslić (www.opstinateslic.com).

 

VII KRITERIJUMI ZA DODJELU STIPENDIJE

 

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka će izvršiti vrednovanje (bodovanje) priložene dokumentacije shodno kriterijumima definisanim tačkom XII Odluke o stipendiranju („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 8/23), te sačiniti preliminarnu rang-listu kandidata i istu izložiti javnom uvidu na oglasnoj tabli i internet stranicu Opštine Teslić (www.opstinateslic.com), sa mogućnošću prigovora na istu.

 

VIII IZNOS STIPENDIJE

 

            1) Stipendija za kategorije studenata navedene u tački I, odnosno naslovnoj jedinici PREDMET KONKURSA, od prve do šeste podtačke iznosi 120,00 KM (slovima: stotinu dvadeset konvertibilnih maraka) na mjesečnom nivou, osim za kategoriju označenu petom podtačkom koja iznosi 200,00 KM (slovima: dvije stotine konvertibilnih maraka) na mjesečnom nivou, i kao takve će se isplaćivati za svaki mjesec u 2024. godini, izuzimajući vrijeme ljetnjeg raspusta, odnosno mjesece jul i avgust.

2) Stipendija za kategoriju studenata označenu sedmom podtačkom iznosi 250,00 KM (slovima: dvije stotine pedeset konvertibilnih maraka) i kao takva će se isplaćivati za svaki mjesec u 2024. godini, izuzimajući vrijeme ljetnjeg raspusta, odnosno mjesece jul i avgust.

3) Stipendija za kategoriju učenika označenu osmom podtačkom iznosi 200,00 KM (slovima: dvije stotine konvertibilnih maraka) na godišnjem nivou, a za kategoriju učenika označenu devetom podtačkom iznosi 400,00 KM (slovima: četiri stotine konvertibilnih maraka) na godišnjem nivou, i kao takve isplatiće se jednokratno.

 

IX PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

 

Prijave za učešće na konkursu, sa pratećim dokumentima, podnose se neposredno u šalter sali Opštinske uprave Teslić (šalter za prijem podnesaka) ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom KOMISIJI ZA STUDENTSKE I ĐAČKE STIPENDIJE na adresu: OPŠTINA TESLIĆ, KARAĐORĐEVA BR. 18, 74270 TESLIĆ.

 

X ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

 

1) Konkurs ostaje otvoren do 15. decembra 2023. godine (datum se računa kao zadnji dan za predaju podnesaka).

2) Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnesene na neodgovarajućim obrascima, neće se razmatrati.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Obrazac izjave o nekorišćenju stipendije

Obrazac prijave za đačku stipendiju

Obrazac prijave za studentsku stipendiju

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti