PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA U
OPŠTINI TESLIĆ
Broj: 07/372-2/18
Teslić, 10.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 21. Stav 1.  Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja boračke kategorije stanovništva na području opštine Teslić i Prijedloga predsjedništva OBO Teslić broj  57/18 od 30.04.2018. godine Prvostepena stambena komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija u opštini Teslić, (u daljem tekstu: Prvostepena komisija)  r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

 

RADI UTVRĐIVANJA RANG LISTE ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITA IZ SREDSTAVA FONDA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA U OPŠTINI TESLIĆ

 

Pravo prijave na konkurs za rješavanje stambenih pitanja po odredbama Pravilnika imaju:

-PPB, umrlih i nestalih boraca – korisnici porodične invalidnine,

-RVI i PUVI korisnici porodične invalidnine

-demobilisani borci

-supruge umrlih DB.

Prijave na konkurs podnose se u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić, ulica Aleksandra Rajkovića 20 b (kancelarija broj 1) u periodu od 11.05.2018. godine do 25.05.2018. godine u 15,00 sati.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti sledeće dokaze:

 1. za učešće u oružanoj borbi rješenje opštinskog organa uprave o kategorizaciji borca
 2. za PPB rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu
 3. za RVI rješenje o utvrđivanju invaliditeta
 4. za stambenu situaciju dokaz o stambenom statusu (ugovor o zakupu, potvrda Ministarstva za IRL, i drugo) Komisija vrši uviđaj i sačinjava zapisnik o stanju stambenog objekta.
 1. za broj članova domaćinstva ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu ne starija od šest mjeseci
 2. za socijalnu situaciju rješenje CSR o priznavanju prava
 3. za nezaposlene potvrda zavoda za zapošljavanje
 4. Potvrda Ministarstva za IRL da lice nije razmijenilo ili prodalo imovinu, odnosno da mu je vraćena imovina
 5. Za zdravstvenu situaciju nalaz i mišljenje nadležne ljekarske komisije
 6. Za supruge umrlih DB izvod iz MKV

 

Prijedlog Rang liste biće sačinjen posebno po prioritetnim grupama i to odvojeno za:

 • Porodice poginulih i nestalih boraca
 • Ratne vojne invalide i porodice umrlih ratnih vojnih invalida i
 • Demobilisane borce i
 • Supruge umrlih DB

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Predsjednik Komisije
Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti