SPORTSKA DVORANA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Položaj objekta:

Objekat sportske dvorane smješten je u južnom dijelu postojećeg sportsko-rekreativnog kompleksa Radolinka u Tesliću, jugozapadno od fudbalskog stadiona. Istočno od objekta je kontaktna zona rijeke Velika Usora, sa uređenim kupalištem (plažom) i pješačkim mostom prema desnoj obali rijeke. Zapadno i južno od objekta su zone stanovanja preko kojih se postojećim saobraćajnicama i pješačkim stazama ostvaruje blizak kontakt sa centrom grada. Uz objekat formiran je trg, sa parking prostorom, preko kojeg se ostvaruje komunikacija dvorana-saobraćajnice-fudbalski stadion.

Veličina i sadržaj:
Objekat je ukupne korisne površine cca 8.000 m2, gabarita 79,70 x 56,70 m, projektovan i izgrađen kao objekat sa dvije odvojene cjeline:

a. Sportska dvorana sa pratećim sadržajima približne površine 5.000 m2 i
b. Zanatsko-poslovni blok približne površine   3.000 m2.

Sportska dvorana sa pratećim sadržajima, je projektovana i izgrađena za održavanje svih tipova sportskih takmičenja i skupova (koncerti, kongresi i dr.).

Zavisno od vrste skupa dvorana može primiti :
–  1.260 sjedećih mjesta ……………..rukomet, mali fudbal;
–  1.668 sjedećih mjesta ……………..košarka;
–  2.052 sjedećih mjesta ……………..odbojka;
–  3.152 sjedećih mjesta ……………..kongresi;
–  6.000 gledalaca (posjetilaca)……….koncerti.