Na osnovu tačke 10. Odluke o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/23) Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, objavljuje

 

J A V N I POZIV

za prijavu lica starijih od 65 godina i korisnika najniže penzije iz tačke 1. alineja 1. i 2. Odluke o određivanju iznosa najniže penzije, za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja

 

I Paketom energetske podrške EU kao instrumentom pretpristupne pomoći IPA 3 za  2023.  godinu  predviđena  su  sredstava  za  dodjelu  finansijske  pomoći  energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima  u Republici Srpskoj  za troškove grijanja, u cilju ublažavanja negativnih socio-ekonomskih uticaja energetske krize.

 

II Finansijska pomoć za troškove grijanje biće pod propisanim uslovima dodijeljena licima koja podnesu prijavu na javni poziv, i to:

 

 • licima starijim od 65 godina koja ne ostvaruju lična primanja,
 • korisnicima najniže penzije iz tačke alineja 1. i 2. Odluke o određivanju iznosa najniže penzije („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/23), u iznosu od 275,29 KM i 330,37 KM.

 

Navedena lica podnose prijavu na javni poziv pod uslovom da podnosilac prijave ili član njegovog domaćinstva ne pripada ni jednoj kategoriji lica navedenih u tački III ovog poziva, kojima će finansijska pomoć biti dodijeljena na osnovu podataka iz službenih evidencija.

 

III Finansijska pomoć za troškove grijanje biće dodijeljena na osnovu podataka iz službenih evidencija, bez prijavljivanja na javni poziv, sljedećim licima:

 

 • korisnicima prava na novčanu pomoć po osnovu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite,
 • korisnicima prava na dodatak na djecu po osnovu zakona kojim se uređuje oblast dječije zaštite,
 • nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina, koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja na osnovu Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno  ugroženim  nezaposlenim  borcima  Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske od prve do pete kategorije, broj: 04/1-012-2-2759/21 od 9.2021.godine (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/21),
 • borcima od prve do pete kategorije starijim od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima iz evidencije Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite nalaze u stanju socijalne potrebe.

 

IV Uslovi za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja licu starijem od 65 godina:

 • da ima prebivalište na području Republike Srpske,
 • da ne ostvaruje lična primanja,
 • da živi u domaćinstvu u kome prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva ostvarena u poslednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kome je raspisan javni poziv, ne prelaze iznos od 350 KM.

 

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja korisniku najniže penzije:

 • da je korisnik najniže penzije u iznosu od 275,29 KM ili 330,37 KM,
 • da ima prebivalište na području Republike Srpske,
 • da živi u domaćinstvu u kome prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva ostvarena u poslednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kome je raspisan javni poziv, ne prelaze iznos od 350 KM.

 

V Ako podnosilac prijave ili član domaćinstva ispunjavaju uslove za finansijsku pomoć po više osnova, finansijsku pomoć ostvaruju po jednom osnovu.

 

Ako podnosilac prijave i član domaćinstva ili više članova domaćinstva ispunjavaju uslove za finansijsku pomoć, finansijska pomoć se dodjeljuje jednom licu.

 

VI Prijava na javni poziv podnosi se centru za socijalni rad/službi socijalne zašite u mjestu prebivališta podnosioca prijave. Obrazac prijave se može preuzeti u štampanoj formi u prostorijama nadležnog centra/službe, a dostupan je i u elekronskoj formi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Prijavu potpisuje podnosilac prijave, a potpis se ovjerava kod nadležnog organa.

 

VII Podnosioci prijave uz prijavu na javni poziv dostavljaju sljedeće dokaze:

 • dokaz o prebivalištu (npr. uvjerenje/obavještenje o prebivalištu ili kopija lične karte),
 • uvjerenje Poreske uprave o oporezivim prihodima podnosioca prijave i članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan javni poziv,
 • uvjerenje Fonda za penzijsko i invalidsko osigurnje o ostvarenim pravima i iznosu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja podnosioca prijave i članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan javni poziv ili uvjerenje da nisu korisnici prava,
 • dokaz o posjedovanju tekućeg računa (ukoliko isti posjeduje).

 

VIII Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

IX Centri/službe vrše provjeru uslova za lica koja su podnijela prijavu na osnovu javnog poziva, te sačinjavaju spisak lica čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

 

Centar/služba obavještava lica koja se ne nalaze na spisku lica čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu finansijske pomoći, o razlozima zbog kojih se ne nalaze na spisku, odnosno, o uslovima koje ne ispunjavaju za dodjelu

finansijske pomoći za troškove grijanja.

 

Obaviješteno lice ima mogućnost da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, ospori navedene razloge zbog kojih se ne nalazi na spisku lica, pisanim putem ili usmeno pred centrom/službom.

 

X Nakon  utvrđivanja  konačnog  broja  korisnika  finansijske  pomoći, Ministarstvo  zdravlja  i socijalne  zaštite  utvrđuje  pojedinačni  iznos  po domaćinstvu u skladu sa raspoloživim sredstvima.

 

XI Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet  stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

 

 

Broj: 11/05-012-299/22                                                                                       M I N I S T A R

Banjaluka, 28. april 2023. godine                                                                     Alen Šeranić, dr med.

 

Prijavni obrazac

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti