FINALNA RANG LISTA ZA IZGRADNJU NOVIH STAMBENIH OBJEKATA
NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ

 

Br. Prezime Ime oca Ime Adresa Bodovno stanje
1 Trivunčević Ljubo Savica Mladikovine 211 6
2 Gotovac Stevo Predrag Donji Očauš 255 4
3 Tešić Dejan Vukovan Ugodnovići 182 3

 

Napomena:

Na rezultate finalne liste aplikanti ne mogu uložiti prigovor.

Komisija zadržava pravo isključenja korisnika iz Programa za oporavak od poplava u slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika ili jedinice lokalne samouprave u roku određenom od strane implementatora projekta, kao i naknadnog utvrđivanja neispunjavanja uslova Javnog poziva od strane korisnika.

 

ZAKLJUČAK DRUGOSTEPENE KOMISIJE NAKON ISTEKA ŽALBENOG ROKA NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ

Drugostepena komisija u sastavu:

  1. Darko Smiljanić, predstavnik Opštine
  2. Tanja Markočević, predstavnik Centra za socijalni rad
  3. Milenko Kuzmanović, predstavnik mjesne zajednice
  4. Stefan Vidović, predstavnik nevladine organizacije
  5. Zlatko Selimović, predstavnik UNDP

 

Zadatak drugostepene komisije je bio da se izvrši rješavanje pristiglih žalbi na preliminarne liste aplikanata za učešće u projektu oporavka od poplava.

Opštinska služba je dostavila obavještenje o žalbama aplikanata na preliminarne liste za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica na području opštine Teslić, broj 02-014-209/18 od dana 05.04.2018. godine, u kojem je utvrđeno činjenično stanje, a to je da je žalbeni rok od 14 dana po objavi preliminarnih listi istekao, te da u toku žalbenog roka nije bilo pristiglih žalbi. U skladu sa navedenim drugostepena komisija donosi sljedeći zaključak:

Obzirom da u toku žalbenog postupka nije bilo pristiglih žalbi, donosi se odluka da se formiraju finalne liste korisnika za sanaciju i izgradnju novih stambenih jedinica, u svemu prema podacima sa preliminarnih listi, bez bilo kakvih korekcija.

 

Predsjednik komisije

Darko Smiljanić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti