Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove
IGOR JOVANOVIĆ
STRUČNA SPREMA: 
KONTAKTI:
E-mail: [email protected]
mobilni: +387(0)65/164-870
fiksni +387(0)53/411-507
 
igor-jovanovic 280x210
 
Odjelјenje za stambeno-komunalne poslove obavlјa stručne,  upravne,   administrativne, normativno-pravne,  tehničke i druge poslove , koje se odnose na rad lokalne uprave kod: izgradnje, održavanja i zaštite objekta komunalne i putne infrastrukture, zajedničke komunalne potrošnje, poslove iz oblasti stambenih odnosa, poslove učešća u postupku privatizacije poslovnih prostora i garaža, poslove uređenja građevinskog zemlјišta,poslove utvrđivanje i obračuna naknade za troškove uređenja građevinskog zemlјišta i naknade za rentu, poslove koji se odnose na  komunalno uređenje naselјenih mjesta, prati poštovanje zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite životne sredine u djelokrugu rada odjelјenja, obavlјa poslove pripreme i realizacije programa i planova za izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata, prati rad komunalnih i drugih  preduzeća kojim su povjereni poslovi izgradnje, uređenja i održavanja komunalne, saobraćajne i druge infrastrukture (lokalni i nekategorisani putevi, vodosnabdijevanja, odvoz smeća i sl.), poslove  korištenja i upravlјanja javnim parking prostorom, vrši i druge poslovekoje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima  čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjelјenja.
PREDAJA ZAHTJEVA
Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.
OBRASCI ODJELJENJA ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
ODLUKA O KOMUNALNIM TAKSAMA
ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
ODLUKA O SEOSKIM VODOVODIMA