Број: 01-013-141/18

Датум: 18.12.2018. године

 

На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени гласник Oпштине Теслић“, број 4/17), након одржаног колегијума Скупштине oпштине,

 

С А З И В А М

 1. 20. редовну сједницу Скупштине општине Теслић за дан ЧЕТВРТАК12.2018. године у 1000 сати која ће се одржати у скупштинској сали (зграда Завода за запошљавање) у Теслићу.

За рад сједнице предлажем сљедећи:

 

Д н е в н и  р е д

 1. Приједлог Рјешења о утврђивању престанка мандата одборнику Радојици Тодић;
 2. Приједлог Рјешења о верификацији мандата одборнику у СО-е у мандатном сазиву 2016-2020 година;
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Комисије за избор, именовања и мандатна питања;
 4. Приједлог Рјешења именовању члана Комисије за избор, именовања и мандатна питања;
 5. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије;
 6. Приједлог Рјешења о именовању члана Комисије за буџет и финансије;
 7. Приједлог ребаланса Буџета општине Теслић за 2018. годину:

а) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Теслић за 2018. годину;

б) Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса Буџета општине Теслић за 2018. годину;

 1. Приједлог буџета Општине Теслић за 2019. годину:

а) Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Теслић за 2019. годину

б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Теслић за 2019. годину;

 1. Приједлог Одлуке о јавним паркиралиштима;
 2. Приједлог Програма рада Скупштине општине за 2019. Годину;
 3. Приједлог Одлуке о измјени одлуке о мртвозорничкој служби на подручју Општине Теслић;
 4. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама;
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању нацрта Измјене дијела Регулационог плана „Бања Врућица 1“ и дијела Регулационог плана ЗТЦ „Бања Врућица“, у Бања Врућици;
 6. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ3 и ЦТ4, у Теслићу;
 7. Приједлог Одлуке о начину и условима прибављања у својину градског грађевинског земљишта;
 8. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта на локалитету „Ланара“ у Теслићу;
 9. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје градског грађевинског земљишта у Теслићу, на локалитету Градске тржнице, путем непосредне погодбе;
 10. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје градског грађевинског земљишта у Теслићу, путем непосредне погодбе;
 11. Приједлог Рјешења за именовање чланова Комисије за спровођење јавног надметања (лицитације);
 12. Нацрт Плана капиталних инвестиција за период 2019-2021. година;
 13. Нацрт Програма додјеле подстицајних средстава за пољопривреду у 2019. години;
 14. Нацрт Одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања општине Теслић за период 2019-2020. година;
 15. Извјештај о безбједности саобраћаја на подручју општине Теслић за 2017. годину;
 16. Давање сагласности на Приједлоге програма рада и финансијског плана за 2019. годину:
 17. a) Дома здравља “Свети Сава” Теслић

б) Центра за социјални рад Теслић

в) Јавне установе за предшколско образовање и васпитање Дјечије обданиште  “Палчић” Теслић

г) Народне библиотеке “Данило Киш” Теслић

д) Туристичке организације општине Теслић

ђ) ЈУ „Културни центар Теслић“ Теслић

е) ЈУ Спортски центар „ Радолинка“ Теслић

ж) ПКД „Рад“ Теслић

з) КП „Комуналац“ Теслић;

 1. Кадроваска питања:

а) Приједлог Рјешења о поништењу рјешења о именовању в.д. директора ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

б) Приједлог Рјешења о поништењу рјешења о разрјешењу директора ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

в) Приједлог Рјешења о поништењу рјешења о именовању в.д. предсједника и чланова Управног одбора ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

г) Приједлог Рјешења о поништењу рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

д) Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

 ђ) Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

е) Приједлог Рјешења о разрјешењу  чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

ж) Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

з) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић;

и) Приједлог Рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић;

 1. Одборничка питања;
 2. Разно.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е

 Мирољуб Летић

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА 20. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ (ПРЕУЗМИ)


Број: 01-013-118/18

Датум: 16.11.2018. године

На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени гласник Oпштине Теслић“, број 4/17), након одржаног колегијума Скупштине oпштине,

 

С А З И В А М

19. редовну сједницу Скупштине општине Теслић за дан СРИЈЕДА11.2018. године у 1000 сати која ће се одржати у скупштинској сали (зграда Завода за запошљавање) у Теслићу.

           За рад сједнице предлажем сљедећи:

 

Д н е в н и  р е д

 1. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Теслић за 2019. годину;
 2. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Теслић;
 3. Приједлог Одлуке о усвајању просторног плана општине Теслић, 2015-2035. година;
 4. Закључак о утврђивању приједлога Просторног плана општине Теслић 2015-2035. године;
 5. Информација о извршењу Буџета општине Теслић за период јануар-септембар 2018. године;
 6. Нацрт ребаланса Буџета општине Теслић за 2018. годину;
 7. Нацрт буџета Општине Теслић за 2019. годину

а) Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Теслић за 2019. годину

б) Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Теслић за 2019. годину;

 1. Нацрт Одлуке о јавним паркиралиштима;
 2. Нацрт Програма рада Скупштине општине за 2019. годину;
 3. Кадровска питања:

а)  Приједлог Рјешења о поништењу Рјешења о именовању подпредседника Скупштине општине Теслић;

б) Приједлог Рјешења о поништењу Рјешења о опозиву потпредсједника Скупштине општине Теслић;

в) Приједлог Рјешења о о поништењу рјешења о именовању вршиоца дужности  начелника Одјељења за просторно уређење;

г) Приједлог Рјешења о поништењу рјешења о разрјешењу  начелника Одјељења за просторно уређење;

д) Приједлог Рјешења о поништењу Рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника  и чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација општине Теслић, број 01-111-79/18 од 17.07.2018. године, Рјешење о поништењу Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација општине Теслић, број 01-111-109/18 од 31.10.2018. године и Рјешење о поништењу Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација општине Теслић број 01-111-120/18 од 31.10.2018. године;

ђ) Приједлог Рјешења о поништењу Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација општине Теслић;

е) Приједлог Рјешења o разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација општине Теслић;

ж) Приједлог Рјешења о именовању в.д. предсједника и в.д. чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација општине Теслић;

з) Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење;

и) Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење;

ј) Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и пољопривреду;

к) Приједлог Рјешења о именовању в.д.  начелника Одјељења за привреду и пољопривреду;

л) Приједлог Рјешења за опозив замјеника начелника општине Теслић;

љ) Приједлог Рјешења о именовању замјеника начелника општине Теслић;

 1. Одборничка питања;
 2. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е

Мирољуб Летић

МАТЕРИЈАЛ ЗА 19. СКУПШТИНУ (ПРЕУЗМИ)