ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Телефон:+387(0)53/411-502
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Име и презиме:МИРОЉУБ ЛЕТИЋ
Датум рођења :1970.
Породица :
Стручна спрема :професор разредне наставе

Предсједник Скупштине:

• представља Скупштину општине,
• сазива сједницу Скупштине општине, предлаже дневни ред и предсједава сједницом,
• потписује акта која доноси Скупштина општине,
• стара се о остваривању јавности рада Скупштине општине,
• стара се о законитости рада Скупштине општине и њених органа,
• стара се о примјени Статута општине и Пословника Скупштине општине,
• стара се о остваривању права и дужности одборника.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Телефон:+387 053/411-550
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Име и презиме:Мехмед Дубравац
Датум рођења :16.06.1966. године
Породица :
Стручна спрема :ССС – механичар машинства

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Потпредсједник Скупштине општине помаже предсједнику Скупштине општине у обављању послова и, по његовом овлаштењу, обавља одређене послове из његовог дјелокруга.Потпредсједник Скупштине замјењује предсједника Скупштине у случају његове отсутности или спријечено.