Општинске комисије

Комисијa за буџет и финансије

 1. Александар Шакановић, предсједник
 2. Радојица Тодић, члан
 3. Драгутин Шкребић, члан
 4. Лидија Зелић, члан
 5. Енис Јусуфовић, члан

Комисија за избор, именовање и мандатна питања 

 1. Бошко Ђурић, предсједник
 2. Игор Ђекановић, члан
 3. Радојица Тодић, члан
 4. Рамо Топовчић, члан
 5. Лука Радонић, члан

Комисије за прописе

– разматра нацрте и приједлоге одлука и других прописа које
доноси Скупштина у погледу њихове усклађености са Уставом, законом и Статутом општине, као и у погледу њихове правне обраде у складу са овим Пословником;
– разматра иницијативе за доношење одлука и других општих аката Скупштине;
– утврђује нацрт Статута општине, нацрт и приједлог Пословника о раду Скупштине, разматра питања у вези усаглашавања Статута општине са Уставом и законом;
– даје мишљење о поднесеним амандманима на приједлоге аката које разматра;
– разматра приједлоге за давање аутентичних тумачења одлука и других аката Скупштине и утврђује приједлог текста аутентичног тумачења;
– разматра опште акте организација и заједница које потврђује или на које сагласност даје Скупштина и о томе даје мишљење и приједлоге Скупштини;
– утврђује и издаје пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине;
– разматра и друга питања која се односе на примјену Статута општине и других општих аката Скупштине.
Комисија за прописе броји 5 (пет) чланова, од којих се 2 (два) члана бирају из реда стручних и научних радника из области права.

 1. Раде Поповић, предсједник
 2. Богдан Ђукић, члан
 3. Ненад Душанић, члан
 4. Перо Стојановић, члан
 5. Слађана Бубић, члан

Комисије за заштиту људских права, равноправност полова и представке и притужбе грађана

– разматра питања остваривања и заштите слобода и права грађана, а посебнно питања везана за случајеве кршења слобода и права грађана од стране Општинске административне службе и установа које врше јавна овлашћења из надлежности Општине;
– указује на појаве и проблеме у остваривању и заштити људских права и слобода на подручју Општине и предлаже доношење мјера из надлежности Скупштине у циљу њихове заштите;
– прати и анализира друштвени положај жена у Општини са становишта равноправности мушкарца и жене и промовише равноправност полова и једнаке могућности свима грађанима;
– прати и разматра питања из надлежности Скупштине, указује на евентуалне дискриминирајуће прописе и акте Скупштине, по основу полне припадности, те предлаже Скупштини предузимање мјера и активности на усклађивању тих аката са Законом о равноправности полова;
– разматра приједлоге удружења грађана, организација и институција који се односе на унапређење равноправности полова, те предлаже Скупштини предузимање мјера и активности из њене надлежности којима се доприноси унапређењу равноправности полова;
– сарађује са Гендер центром Владе РС и другим организацијама, установама и тијелима која могу дати допринос унапређењу равноправности полова;
– разматра представке и притужбе које се односе на права и дужности из надлежности Општине, које грађани или правна лица упућују Скупштини, испитује, путем надлежних одјељења општинске административне службе, основаност представки и притужби, предлаже надлежним службама предузимање законом предвиђених мјера, те о томе обавјештава подносиоце представки и притужби;
– разматра и проучава појаве на које се у представкама и притужбама указује, ради сагледавања узрока због којих се представке и притужбе подносе, те предлаже Скупштини предузимање потребних мјера;
– разматра иницијативе грађана и организација за покретање одговорности носилаца јавних функција, према потреби, предлаже Скупштини или другим надлежним органима покретање поступка за утврђивање њихове одговорности;
– разматра и друга питања из домена заштите људских права и слобода, равноправности полова, као и могућности побољшања рада општинске административне службе и институција које врше јавна овлашћења из надлежности Општине.
Комисија за заштиту људских права, равноправност полова и представке и притужбе грађана, броји 5 (пет) чланова.

 1. Миодраг Цвијић, предсједник
 2. Богдан Ђукић, члан
 3. Тања Маркочевић, члан
 4. Данијела Стевановић, члан
 5. Бранкица Илинчић, члан

Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима

– разматра иницијативе за образовање мјесних заједница и цијени њихову оправданост;
– утврђује приједлог одлуке о оснивању мјесне заједнице,односно приједлог одлуке о неприхватању иницијативе за оснивање мјесне заједнице;
– разматра питања поступка образовања мјесних заједница;
– предлаже мјере којима се подстиче сарадња мјесних заједница, повезивање и удруживање средстава мјесних заједница ради рјешавања питања од заједничког интереса;
– предлаже расподјелу буџетских средстава мјесним заједницама;
– иницира и подстиче учешће одборника Скупштине у раду органа и тијела мјесне заједнице у којој имају пребивалиште;
– иницира, подстиче и прати активности на успостављању и развијању економске, културне и друге сарадње са другим општинама у Републици Српској, Босни и Херцеговини и у иностранству, те предлаже Скупштини доношење одређених аката и предузимање мјера на успостављању и развијању те сарадње;
– иницира сарадњу на скупштинама других локалних заједница ради размјене искустава и унапређења рада Скупштине;
– предлаже одлуке о удруживању, односно приступању Општине одређеним асоцијацијама локалних заједница у Републици Српској, Босни и Херцеговини и шире;
– обавља и друге послове из своје надлежности на основу посебних одлука и закључака Скупштине.

Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима, броји пет чланова.

 1. Маринко Ђукић, предсједник
 2. Александар Шакановић, члан
 3. Драган Николић, члан
 4. Мирослав Душанић, члан
 5. Асим Хукић, члан

Комисије за друштвене дјелатности

– разматра и даје мишљења и приједлоге Скупштини о питањима која се односе на развој, унапређење и организовање спорта на подручју Општине, организовање спортских манифестација од значаја за Општину и Републику Српску, које се финансирају из буџета, као и на ангажовање буџетских средстава намијењених за подстицај развоја спорта и физичке културе;
– разматра и даје мишљења и приједлоге Скупштини о питањима из надлежности Скупштине, у области културе уопште, организовању и одржавању културних манифестација на подручју општине, предлаже оснивање установа у области културе од значаја за општину, те даје приједлоге и мишљења о финансирању манифестација и институција из области културе;
– разматра и даје мишљења и приједлоге Скупштини о питањима из њене надлежности из области: здравствене и социјалне заштите, образовања и информисања;
– залаже се за остваривање вјерске и националне толеранције и ради на остваривању сарадње са вјерским заједницама које дјелују на подручју Општине;
– обавља и друге послове из области друштвених дјелатности, наоснову посебних одлука и закључака Скупштине.
Комисија за друштвене дјелатности броји 7 (седам) чланова, од којих се 2 (два) члана бирају из реда спортских, културних и других истакнутих стручних радника из области друштвних дјелатности.

 1. Есад Алагић, предсједник
 2. Марко Тривуновић, члан
 3. Славко Шкребић, члан
 4. Милан Симић, члан
 5. Радојка Ђурић, члан

Комисије за награде и признања

– предлаже Скупштини одлуке о установљавању општинских награда и признања која се додјељују за достигнућа која заслужују опште признање и истицање;
– утврђује критерије и поступак за додјелу награда и признања и стара се о њиховом провођењу;
– стара се да ликовно или друго умјетничко рјешење награде симболише историјске и културне вриједности Општине;
– предлаже обезбјеђење буџетских средстава за новчани износ награде, односно признања;
– припрема и утврђује приједлоге за додјелу награда и признања.
Комисија за награде и признања број 5 (пет) чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини.

 1. Стојан Смиљанић, предсједник
 2. Мирољуб Летић, члан
 3. Мехмед Дубравац, члан
 4. Славко Шкребић, члан
 5. Дијана Ђекановић, члан

Комисије за заштиту околине, културног и природног наслеђа

– разматра питања која се односе на утврђивање и спровођење политике заштите природне околине, уређење грађевинског земљишта, очувања и развоја природних и створених вриједности човјекове околине,
– заштите ваздуха, тла, воде, водотока, те питања просторног уређења са становишта заштите и унапређења човјекове околине;
– предлаже мјере заштите, очувања и унапређења тековина културног и природног наслеђа на подручју општине;
– сарађује са организацијама и институцијама које се баве заштитом околине, културног и природног наслеђа;
– обавља и друге послове из ове области по посебним одлукама и закључцима Скупштине.
Комисија за заштиту околине, културног и природног наслеђа броји 5 (пет) чланова.

 1. Предраг Маркочевић, предсједник
 2. Милан Касаповић, члан
 3. Саво Радић, члан
 4. Игор Пијетловић, члан
 5. Сања Миљић, члан

Комисије за питања младих

– прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за дјеловање општинских органа и служби у овој области;
– сарађује са органима и установама који се баве сузбијањем малољетничке деликвенције, наркоманије и других токсикоманија те иницира покретање пројеката и провођење активности на превентивном дјеловању међу младима;
– предлаже програме креативног ангажовања младих у области културе, спорта, едукације и других активности;
– остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама које се баве питањима младих, на волонтерској или професионалној основи;
– врши и друге послове из ове области по посебним одлукама или закључцима Скупштине;
Комисија за питања младих броји 5 (пет) чланова, од којих се 2 (два) члана бирају из реда чланова омладинских организација регистрованих на подручју општине.

 1. Мишо Стојановић, предсједник
 2. Дијана Смиљанић, члан
 3. Срђан Кљечанин, члан
 4. Јелена Цвијић, члан
 5. Памела Поповић, члан

Надзорни одбор

– врши контролу јавне потрошње у општини;
– врши надзор над управљањем и располагањем имовином Општине;
– подноси Скупштини и Начелнику општине извјештаје, препоруке и приједлоге који се односе на јавну потрошњу управљање и располагање имовином Општине;
– обавља и друге послове из дјелокруга свог рада на основу посебних одлука и закључака Скупштине.
Надзорни одбор броји 5 (пет) чланова који се именују из реда стручњака економске и правне струке, у складу са Законом.

 1. Данијела Ђурић, предсједник
 2. Мира Шакановић-Сарић, члан
 3. Драгана Евђенић, члан
 4. Драгана Кејжар, члан
 5. Небојша Ђукарић, члан