Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом

Име и презиме:ГОРАН ЈОВИЋ
Функција:Начелник Одјељења за инспекције послове са комуналном полицијом
Датум рођења :
Породица :
Стручна спрема :магистар шумарства
Претходно искуство:

Контакт подаци

Телефон: +387(0)53/410-570
Мобилни:
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

У САСТАВУ ОДЈЕЉЕЊА ДЈЕЛУЈУ:

Назив Инспекције Телефонемаил
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)63 776 840[email protected]
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)63 776 843[email protected]
ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)63 776 842 [email protected]
УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)63 776 845[email protected]
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)63 776 841
ВОДОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)63 776 841[email protected]
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)63 776 844
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА+387 (0)63 776 848, +387 (0)63 776 849, +387 (0)63 776 847, +387 (0)63 776 851[email protected]

Опис послова

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом обавља инспекцијски надзор над примјеном  закона, других прописа и општих аката над пословањем и поступањем  правних лица и грађана у области: тржишне инспекције, инспекције за храну, здраствене инспекције, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције, саобраћајне инспекције, водне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, еколошке инспекције,  инспекције рада,  врше инспекцијски надзор и у другим областима из надлежности општине, послове предлагања и предузимања  мјере у оквиру овлаштења,  као и све друге  послове и задатке који су у вези са инспекцијским надзором, у складу са законом, повјерена општини. Комунална полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном одлука органа општине, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности, као и друге послове одређене Законом о комуналној полицији, обавља и друге послове за потребе органа општине из дјелокруга свог рада које одреди Начелник општине.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07 до 15 часова, попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Обрасци

Одлуке

Све проблеме и нерегуларности из домена надлежности инспекцијских служби и Комуналне полиције општине Теслић, грађани општине могу пријавити на мобилни телефон број 065/317-019, сваким радним даном у термину од 07 до 22 часа и суботом од 7 до 15 часова.