ЈАВНИ ОГЛАС о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта, путем усменог јавног надметања

Број: 02-475-74/18

Теслић, 18.01.2019. године

 

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17) и тачке 2. Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта на локалитету „Ланара“ у Теслићу („Службени гласник општине Теслић“, број 10/18), начелник општине Теслић расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта,

путем усменог јавног надметања

 

I Предмет продаје:

 

Општина Теслић, са сједиштем у Теслићу, Ул. Карађорђева број 18, 74 270 Теслић, ЈИБ:4401285900009, врши продају неизграђеног градског грађевинског земљишта у Теслићу, путем усменог јавног надметања, а предмет продаје је сљедеће градско грађевинско земљиште:

-катастарска парцела број 1761/11, у површини од 1 040 м2, уписана у Лист непокретности број 1398 и Земљишнокњижни уложак број 2257 к.о. Теслић град (1. лицитација).

Градско грађевинско земљиште које је предмет продаје налази се у Теслићу, на локалитету званом Ланара, у саставу је планиране пословне зоне Ланара и у обухвату је Регулационог плана „Комунално – радна зона“ у Теслићу. Према Регулационом плану, предметна катастарска парцела улази у састав грађевинске парцеле означене бројем 5. са планираном површином од 6 413 м2. Планом просторне организације на грађевинској парцели планирана је изградња пословних објеката, БГП 3 665 м2, спратности П и П+2, а у грађевинским линијама.

Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за грађевинско земљиште које је предмет продаје, може се извршити у просторијама Општинске управе Теслић, канцеларија број 10, сваким радним даном од 10:30 до 15:00 часова, контакт телефон: 053/411-518.

Грађевинско земљиште може се разгледати сваким радним даном у времену од 10:30 до 15:00 часова, уз претходну најаву на телефон 053/411-518.

 

II Почетна продајна цијена грађевинског земљишта

 

Почетна продајна цијена предметног градског грађевинског земљишта износи 23 296,00 КМ.

 

III Лицитација

 

  1. Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Продаја предметног грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације), која ће се одржати дана 11.02.2019. године (понедјељак) са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Теслић, Ул. Карађорђева број 18 – Мала конференцијска сала.

 

  1. Право учешћа на лицитацији

 

Право учествовања у поступку лицитације имају привредни субјекти – привредна друштва и самостални предузетници који, у складу са законом, могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно у Босни и Херцеговини.

Комисија за спровођење поступка лицитације ће прије почетка лицитације прегледати све пријаве и записнички констатовати који пријављени учесници испуњавају услове за учешће у лицитацији.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.), неће моћи учествовати у лицитацији.

 

  1. Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети пријаву за учешће у лицитацији, најкасније до 11.02.2019. године до 12:00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији, прије почетка лицитације или предати у Пријемној канцеларији Општинске управе у Теслићу – Шалтер сала, сваким радним даном од 7:00 до 15:00 часова. Пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве (назив, сједиште, адреса и ЈИБ правног лица).

Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

-доказ о уплати кауције (оригинал уплатница),

-извод из одговарајућег регистра за правно лице, привредно друштво, односно самосталног предузетника, у овјереној копији, не старији од 6 мјесеци,

-писмена пуномоћ (уколико на лицитацију приступа пуномоћник, односно заступник привредног друштва или самосталног предузетника).

Пријава се може поднијети и на обрасцу који се може добити на Инфо пулту Општинске управе.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију „Ланара“ – за Комисију“.

 

  1. Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у висини од 10% почетне цијене грађевинске парцеле, тако да кауција за катастарску парцелу број 1761/11 износи 2 329,60 КМ.

Кауција се уплаћује на рачун Општине Теслић број 551-025-000000-2345, отворен код UniCredit Bank а.д. Бањалука, са назнаком: „уплата кауције за лицитацију „Ланара“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, а не приступи закључивању уговора о купопродаји, губи право на поврат уплаћене кауције.

 

  1. Поступак лицитације

 

Поступак лицитације, у виду усменог јавног надметања, спровешће Комисија именована рјешењем Скупштине општине Теслић. Поступак лицитације – усменог јавног надметања спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације, учесници не могу улагати приговоре.

 

IV Закључивање уговора, плаћање купопродајне цијене, предаја непокретности у посјед купцу

 

            По окончању лицитације, начелник општине Теслић закључује уговор о купопродаји непокретности са најповољнијим понуђачем, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју.

Купац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Теслић, у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји.

Предаја продатог грађевинског земљишта у посјед купца извршиће се у року од три дана од дана исплате продајне цијене.

Трошкове нотарске обраде уговора о купопродаји за грађевинско земљиште које је предмет продаје сноси продавац.

 

V Посебни услови везани за привођење грађевинског земљишта планираној намјени

 

Купац грађевинског земљишта дужан је да купљено грађевинско земљиште у року од двије године од дана закључивања уговора о купопродаји, приведе крајњој намјени предвиђеној важећим планским документом, односно да на истом изгради пословне објекте у складу са Регулационим планом „Комунално – радна зона“ у Теслићу, односно издатим локацијским условима и грађевинском дозволом.

У случају неиспуњења ове обавезе у остављеном року, продавац може тражити раскид уговора и накнаду евентуалне штете.

 

VI Објављивање огласа

 

            Овај оглас објављује се најмање 15 дана прије одржавања лицитације, у дневном листу „Еуро БЛИЦ“ – издање за РС, Телевизији „Канал 3“ Прњавор, Радију „Студио М“ Теслић, Огласној табли Општине Теслић и на званичној WEB страници Општине Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић