ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословних просторија

На основу члана 67. Статута општине Теслић(„Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), и тачке 5. Одлуке о начину кориштења друштвених домова на подручју општине Теслић, („Службени гласник општине Теслић“, број 12/16), Начелник општине  расписује,

 

   Ј А В Н И    О Г Л А С

за издавање у закуп пословних просторија

 

  1. Пословни простор у саставу Друштвеног дома у Младиковине, имовина општине Теслић, (површина 56 м2, у приземљу), издаје се у закуп  на период од 4(четири) године,  уз могућност продужења уговора, уколико уговорне стране за то изразе интерес.

-Почетна цијена закупнине, за избор најповољнијег понуђача је 60,оо КМ, плус обавеза пореза на додатну вриједност.

 

  1. Простор из тачке 1. се може користити у сврху обављања угоститељске дјелатности.

– Право учешћа на лицитацији, имају правна и физичка лица  која испуњавају  услове за бављење  дјелатношћу из претходног става.

–   Пословни простор  се издаје у затеченом   (виђеном)стању.

– Поред уговорене закупнине, закупац преузима и обавезе трошкова електричне енергије, воде, друге комуналне обавeзе, и трошкове текућег одржавања пословног  простора.

 

  1. Закупнина ће се уплаћивати на посебан рачун буџета општине Теслић, отворен код Уни Цредит Банке Бања Лука, a остварени приход ће се користити за развојне потребе мјесне заједнице  Младиковине.

 

  1. Оглас остаје отворен 15(петнаест) дана, од дана објављивања у дневном листу „ЕуроБлиц“, а биће објављен и на огласним таблама Општинске управе Теслић, Мјесне заједнице Младиковине, те службеној интернет страници општине.

 

  • Писмене понуде у затвореној коверти, слати на адресу Општинска управа Теслић, Карађорђева 18, б.п. 74 270 Теслић, са назнаком: “Јавни оглас за Друштвени дом  Младиковине “.

 

  1. Јавно отварање писмених понуда, обавиће Комисија за спровођење Јавног огласа, у згради Општинске управе Теслић- Мала сала, дана 27. фебруара 2019. године   (сриједа), у  13,оо часова.

 

  1. Комисија ће, по основу понуђеног износа закупнине, изабрати најповољнију понуду, сачинити Извјештај о спроведеном поступку и доставити Начелнику општине ради закључивања уговора о закупу.

-Најповољнији понуђач је дужан, у року од 7(седам) дана, да приступи закључењу уговора, а у противном, губи права по основу учешћа у Јавном огласу.

-Уколико најповољнији понуђач не приступи закључивању уговора у року од 7(седам) дана, уговор се може закључити са другим најповољнијим понуђачем, под условом да понуђена закупнина није мања од почетне.

-Поред услова наведених у овом Јавном огласу, уговором ће се детаљније регулисати одређена права и обавезе, у складу са законом.

 

  1. Након избора најповољнијег понуђача, а прије закључења уговора о закупу, Комисија ће уз присуство закупопримца сачинити записник о стању пословног простора и примопредаји истог.

 

За детаљније информације по предмету овог Јавног огласа, може се контактирати: Одјељење за општу управу, тел.053/411-523.

 

 

Број:  02-374- 8 /19                                                       НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ

Датум,28. 01. 2019.                                                           Милан  Миличевић