ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Теслић на неодређено вријеме

Број: 02-120-71/18

Датум: 21.12.2018. године

 

На основу чл. 78. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), чл. 5., 7. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“ број 42/17) и члана 26. став 2. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број: 3/18, 5/18 и 9/18), начелник општине Теслић расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Теслић на неодређено вријеме

 

I– Начелник општине расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Теслић на неодређено вријеме, за радна мјеста:

  1. Самостални стручни сарадник за просторно – планску документацију ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1 извршилац
  2.  Виши стручни сарадник за сарадњу са домаћим и међународним инвеститорима, институцијама и организацијама……………………………………..1 извршила
  3. Виши стручни сарадник за вођење прекршајне евиденције административне послове……………………………………………………………………………………………………………………….1 извршилац
  4. Стручни сарадник за грађанска питања……………………………………………………..1 извршилац

 

II – ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број: 3/18, 5/18).

Опис послова за радно мјесто под бројем 1.:прати реализацију регулационих планова и предлаже њихове измјене и допуне; учествује у поступку припреме, израде и доношења документа просторног уређења у складу са Законом, у улози носиоца припреме; израђује планове стручних и јавних расправа и учествује у истим; израђује урбанистичко- техничке услове у складу са законским прописима; пружа стручну помоћ странкама из дјелокруга својих послова; прати прописе из своје надлежности и усклађује рад општинског органа са тим прописима; по налогу начелника одјељења врши контролу

усаглашености урбанистичко – техничких услова и техничке документације; сарађује са урбанистичко-грађевинском инспекцијом; обавља и друге послове по налогу начелника општине и начелника одјељења.

Опис послова за радно мјесто под бројем 2.:учествује у припреми и провођењу пројеката које финансирају домаће, европске и друге међународне институције, фондови и организације; учествује у изради инвестиционих елабората, пословних зона, развојних програма и пројеката; учествује у припреми годишњих планова и програма рада Одсјека у дијелу који се односи на инвестиције и донаторска средства; помаже шефу Одсјека у успостављању контакта и коресподенцији са домаћим и међународним инвеститорима и донаторима; припрема извјештаје и информације о пројектима у чијој реализацији учествује; обавља и друге послове које одреди начелник општине, начелник одјељења или шеф одсјека.

Опис послова за радно мјесто под бројем 3.:води прекршајну евиденцију Одјељења; припреми извјештаје и информације из свог дјелокруга рада по налогу начелника општине или начелника Одјељења; обавља дактилографске послове за потребе Одјељења; обавља дактилографске послове, по потреби за начелника општине и општинску административну службу; обавља административно-техничке послове за потребе Одјељења.

Опис послова за радно мјесто под бројем 4.:пружа информације странкама и грађанима у вези са остваривањем њихових права, непосредно и техничким средствима комуникације; води евиденцију грађана о упитима и представкама; доставља представке грађана надлежним општинским службама и стара се о достављању одговора на представке; пружа информације грађанима који бораве у иностранству о пословима из надлежностима општинске управе; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

 

III – ОПШТИ УСЛОВИ:

  1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  2. да је старији од 18 година,
  3. да има општу здравствену способност,
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
  5. да није отпуштен из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни иХерцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

 

IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

За радно мјесто под бројем 1.:висока стручна спрема архитектонског смјера или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, најмање 2 године радног искуства у траженом степену образовања, са лиценцом за израду документа просторног уређења, положен стручни испит за рад у органима управе и познавање рада на рачунару, АutoCAD програм.

За радно мјесто под бројем 2.:виша стручна спрема друштвеног смјера или први циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова, најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања или на пословима руководиоца, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под бројем 3.:виша стручна спрема техничког или друштвеног смјера или први циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова, најмање 9 мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под бројем 4.:средња стручна спрема у четверогодишњем трајању друштвеног или техничког смјера; најмање 6 мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у органима управе и познавање рада на рачунару..

 

Лице које нема положен стручни испит за рад у органима управе може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења.

 

V – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном образцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општинске управе Теслић, а може се преузети и у шалтер сали Општинске управе Теслић.

Тачност  података  наведених  у  образцу  пријаве  на  јавни  конкурс  кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом  документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса.

Све  рубрике  у  пријавном  обрасцу  морају  бити  читко  попуњене,  уз  обавезан  својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује  посебним  документима,  а  односе  се  на  испуњавање  дијела  општих  услова  јавног  конкурса.

 

VI – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Приликом пријаве на Јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

– Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1)  није  под  оптужницом Међународног  суда  за  ратне  злочине  почињене  на  подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест  мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47.  Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс  – пријавног обрасца.

 

-Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

1) дипломе  о  стеченом високом образовању  (ВСС-  VII  степен  или  први  циклус  високог  образовања са 240 ECTS – за радно мјесто под редним бројевима 1.);

2) дипломе  о  стеченој вишој стручној спреми или завршеном првом   циклусу  високог  образовања са 180 ECTS (за радна мјеста под редним бројем 2.и 3.);

3)дипломе о завршеној средњој стручној спреми (за радно мјесто под бројем 4.);

4)  увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима управе, или изјаве којом се  кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест  мјесеци  положити  стручни  испит  уколико  буде  запослен  или  рјешења  о  ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са  Уредбом  о  стручном  испиту  за  рад  у  управи  Републике  Српске;

5)исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

6) исправе да познаје рад на рачунару.

 

Степен стручне спреме доказује се универзитетском дипломом.

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

Кандидат уз увјерење о дипломирању доставља и потписано кратко образложење-изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. У случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили  у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану  диплому,  у  складу  са  одредбама  прописа  из  области  високог  образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном  захтјеву  за  нострификацију  дипломе  надлежном  органу,  с  тим  да  нострификовану  диплому  доставља  органу  који  је  расписао  конкурс  најкасније  до  дана  одржавања интервјуа.

Кандидат не треба да доставља увјерење о дипломирању старије од годину дана ни диплому о стеченом високом образовању академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или друге стечене дипломе уколико нису тражене у посебним условима конкурса, јер не могу доказати стечено звање завршеног основног, односно додипломског студија.

 

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

– потврду или увјерење послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или  ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени  подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе односно више стручне спреме, односно четверогодишњег средњег образовања, колико дуго је обављао наведене послове, односно треба да буде прецизно наведен период ангажовања на тим радним задацима.

Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

– увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару,  диплому, сертификат  или  другу  исправу  која  потврђује  стечено  звање  или  занимање  које  је  непосредно  везано за рад  на  рачунару,  односно  увјерење, потврда или друга исправа високошколске установе или свједочанство  о  завршеној  средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

 

VII– Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће интервју, на којем ће вршити провјеру знања и вјештина кандидата, познавања организације и рада јединице локалне самоуправе и послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао,  а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавјештени и путем интернет странице општине Теслић. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве  кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

VIII – Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, увјерење о општој здравственој способности,као и овјерене изјаве о испуњености општих услова како слиједи:

-да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX тачка 1. Устава БиХ),

-да није отпуштен из органа управе као резултат дисципилнске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса, и

-да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у једном дневном листу. Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе Теслић (шалтер сала) сваким радним даном од 07 до 15 часова ( уторком и четвртом од 07 до 17 часова) или путем поште, у затвореној коверти, на адресу: ОпштинаТеслић, улица Карађорђева број 18, 74270 Теслић, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Теслић на неодређено вријеме (02-120-71/18 од 21.12.2018. године).

За давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу задужена је Петровић Радмила, виши стручни сарадник за персоналне послове и управљање људским ресурсима, контакт телефон: 053/411-523.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић