ОДЛУКА о продужењу радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Теслић за вријеме зимске туристичке сезоне

Број: 02-022- 86/18

Датум: 10.12.2018. године

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), Одлуке о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 10/13), Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 1/18),  Начелник општине д о н о с и

 

О Д Л У К У

о продужењу радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Теслић за вријеме зимске туристичке сезоне

 

I

Продужава се радно вријеме угоститељским објектима, осим угоститељским објектима који се налазе у пословно-стамбеном објекту колективног становања (стамбене зграде),  на подручју општине Теслић за 2 (два) сата у односу на прописано  радно вријеме.

II

Продужено радно вријеме из тачке 1. ове одлуке односи се само на дане празника и дане продуженог викенда (петак, субота и недјеља) за вријеме трајања зимске туристичке сезоне, односно у периоду од 20.12.2018. године до 20.01.2019. године.

III

Угоститељи су дужни придржавати се Закона о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15) као и прописаног нивоа буке у угоститељским објектима.

IV

Контролу над примјеном ове одлуке у погледу придржавања одредби Закона о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15) и у погледу нивоа буке врши Полиција и Комунална полиција.

V

Уколико се угоститељи не буду придржавали Закона о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15) и прописаног нивоа буке у угоститељским објектима, као и радног времена одобреног овом одлуком, а на основу пријава Полиције и Комуналне полиције, ова одлука ће бити поништена.

VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Теслић“.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић