КОНКУРС за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске  додјелом на име трајног стамбеног збрињавања  стамбене јединице на локацији Рудо Поље

На основу члана 26. став 1. и чл. 14. став 3. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07, 73/08 и 18/11), Првостепена стамбена комисија Одјељења за борачко–инвалидску заштиту општине Теслић  р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске  додјелом на име трајног стамбеног збрињавања  стамбене јединице на локацији Рудо Поље

 

Право на стамбено збрињавање имају лица – самци (у складу са чланом 13. Уредбе) са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида од прве до четврте  категорије којима је тај статус утврђен рјешењем Одјељења за борачко–инвалидску заштиту општинске управе Теслић, у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12), који немају ријешено стамбено питање.

 

Конкурс се расписује за следећу стамбену јединицу:

– Гарсоњера површине 28.34m² у приземљу зграде, улаз 2, стан број 4,  састоји се од  собе (кухињe) и купатилa и 2 остале просторије (ходник и терасе), означене као к.ч 565/73    к.о. Врућица 1, (СП Врућица).

 

Подносилац захтјева дужан је да уредно попуни пријаву на конкурс и достави све потребне доказе и то:

– статус члана породице погинулог борца доказује се коначним рјешењем надлежног органа, донесеним у складу са важећим законом,

– статус ратног војног инвалида и припадајућа права доказују се коначним рјешењем надлежног органа, донесеним у складу са важећим законом,

– стамбена ситуација доказује се првенствено писаним средствима издатим од надлежног органа (потврда, увјерење, уговор, рјешење и сл.), а само изузетно ако таквих нема – осталим доказним средствима – потврда, увјерење и сл. којим се доказује стамбена ситуација, која не могу бити старија од шест мјесеци.

– дужина војног ангажовања у рату доказује се коначним рјешењем о категоризацији борца,

– број чланова породичног домаћинства доказује се овјереном изјавом датом код надлежног органа у општини („кућна листа“) не старија од шест мјесеци и увјерење о пријави пребивалишта (ЦИПС пријава),

–  здравствено стање доказује се: војним инвалидитетом и цивилним инвалидитетом – коначним рјешењем надлежног органа, донесеним у складу са важећим законом, а неспособност за рад – налазом, оцјеном и мишљењем надлежне љекарске комисије,

– социјална ситуација доказује се коначним рјешењем надлежног органа и потврдом да се право и даље користи – рјешење о признавању права на социјалну заштиту и потврда центра за социјални рад о кориштењу права – потврде не старије од шест мјесеци,

– статус члана породице цивилне жртве доказује се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом,

– лице које има или је имало статус избјеглог или расељеног лица, односно чија је непокретна имовина (стан, кућа, земљиште) изван територије РС, дужно је да приложи доказе да та имовина није/јесте враћена, замијењена или уништена,

– чињеница да лице јесте/није наплатило материјалну штету може се доказати и његовом писменом изјавом, датом под пуном одговорношћу,

– писменом изјавом доказује се чињеница да лице које је вратило у посјед  усељив стан или кућу на територији изван Републике Српске, а нема намјеру тамо  да се врати, има право на стамбено збрињавање под условима прописаним Уредбом.

 

Сва документација мора бити у оригиналу или овјерене фотокопије.

 

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања овог конкурса у дневним новинама Еуро Блиц“.

 

Пријаве на Конкурс подносе се Првостепеној стамбеној стамбеној комисији при Одјељењу за борачко-инвалидску  заштиту, непосредно предајом докумената у канцеларији бр. 1 или се могу слати поштом на адресу:  Општина Теслић, Одјељење за борачко инвалидску заштиту, Првостепена стамбена комисија, Александра Рајковића бр. 20 A.

 

Обрасци пријаве и додатне информације могу се добити у Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту Општинске управе Теслић.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће бити предмет разматрања.

ПРЕДСЈЕДНИК ПРВОСТЕПЕНЕ СТАМБЕНЕ  КОМИСИЈЕ

Радомир Симаковић