Broj: 01-013-118/18

Datum: 16.11.2018. godine

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

  1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan SRIJEDA 28.11.2018. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

  1. Prijedlog Odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Teslić za 2019. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Teslić;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju prostornog plana opštine Teslić, 2015-2035. godina;
  4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Prostornog plana opštine Teslić 2015-2035. godine;
  5. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Teslić za period januar-septembar 2018. godine;
  6. Nacrt rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2018. godinu;
  7. Nacrt budžeta Opštine Teslić za 2019. godinu

a) Nacrt Odluke o usvajanju budžeta opštine Teslić za 2019. godinu

b) Nacrt Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2019. godinu;

8. Nacrt Odluke o javnim parkiralištima;

9. Nacrt Programa rada Skupštine opštine za 2019. godinu;

10. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja o imenovanju podpredsednika Skupštine opštine Teslić;

b) Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja o opozivu potpredsjednika Skupštine opštine Teslić;

v) Prijedlog Rješenja o o poništenju rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje;

g) Prijedlog Rješenja o poništenju rješenja o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje;

d) Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić, broj 01-111-79/18 od 17.07.2018. godine, Rješenje o poništenju Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić, broj 01-111-109/18 od 31.10.2018. godine i Rješenje o poništenju Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić broj 01-111-120/18 od 31.10.2018. godine;

đ) Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić;

e) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić;

ž) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Teslić;

z) Prijedlog Rješenja o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje;

i) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje;

j) Prijedlog Rješenja o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;

k) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;

l) Prijedlog Rješenja za opoziv zamjenika načelnika opštine Teslić;

lj) Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika načelnika opštine Teslić;

11. Odbornička pitanja;

12. Razno.

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

 

MATERIJAL ZA 19. SKUPSTINU (PREUZMI)