Broj: 01-013-80.1/18

Datum: 10.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine Opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Teslić za UTORAK 17.07.2018. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorničkoj službi na području opštine Teslić
 2. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje putnog i ostalog zemljišta za postavljanje infrastrukturnih vodova i baznih stanica
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica
 6. Prijedlog Dopunskog rješenja broj: 01-475-27/99 od 30.09.1999. godine
 7. Informacija o aktivnostima na pripremi i implementaciji donatorskih projekata u 2017. godini
 8. Informacija o radu Osnovnog suda u Tesliću
 9. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, PJ Teslić
 10. Informacija o provođenju Zakona o porezu na nepokretnosti, na području opštine Teslić za 2017. godinu
 11. Informacija o stanju nasilja u porodici u 2017. godini
 12. Informacija o radu i postignutim rezultatima sportskih organizacija na području opštine Teslić za takmičarsku 2017-2018. godinu
 13. Odbornička pitanja
 14. Razno

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

 

MATERIJAL (preuzmi)