Broj: 01-013-53/18

Datum: 28.05.2018. godine

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine Opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Teslić za ČETVRTAK 07.06.2018. godineu1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

 

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2017. godinu
 2. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Teslić, za period I-III 2018. godine
 3. Prijedlog Odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Teslić
 4. Prijedlog Odluke o načinu, organizaciji i uslovima za vršenje taksi prevoza na području opštine Teslić
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup građevinskog zemljišta na lokalitetu Barića
 6. Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) za davanje u zakup građevinskog zemljišta
 7. Prijedlog Odluke o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Teslić, za gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu fizičkog lica
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju urbanističko-tehničkih uslova za privremeno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić za 2018. godinu
 10. Prijedlog Programa izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2018. godini
 11. Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu
 12. Prijedlog Odluke o nazivima ulica i trgova
 13. Prijelog Plana kapitalnih investicija Opštine Teslić za period 2018-2020. godine
 14. Nacrt Odluke o visini naknade za korišćenje putnog i ostalog zemljišta za postavljanje infrastrukturnih vodova i baznih stanica
 15. Prijedlog izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT3 I CT4 u Tesliću
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana centralnog manifestacionog trga u Tesliću
 17. Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu naknada za šume u 2018. godini
 18. Izvještaj o radu načelnika opštine i Opštinske uprave Teslić za 2017. godinu
 19. Izvještaj o realizaciji plana implementacije strateških dokumenata u 2017. godini
 20. Izvještaj o stanju i efektima korišćenja opštinskih poslovnih prostora, garaža i javnih površina izdatih na privremeno korišćenje u 2017. godini
 21. Izvještaj o finansijskom poslovanju udruženja građana koji su koristili budžetska sredstva u 2017. godini
 22. Izvještaj o aktivnostima na zaštiti, održavanju i izgradnji spomenika, spomen obilježja i vojničkih grobalja oslobodilačkih ratova u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine na području opštine Teslić
 23. Izvještaj sportskih klubova o utrošku finansijskih sredstava iz budžeta opštine Teslić u 2017. godini
 24. Izvještaj o radu Odbora za žalbe u 2017. godini
 25. Informacija o poslovanju fonda za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija opštine Teslić za 2017. godinu
 26. Informacija o aktivnostima provedenim na proširenju gradske deponije
 27. Informacija o radu službe za naplatu takse parkiranje motornih vozila u 2017. godini
 28. Informacija o radu Policijske stanice Teslić za 2017. godinu
 29. Informacija o radu Osnovnog suda u Tesliću
 30. Informacija o stanju zapošljavanja na području opštine Teslić za 2017. godinu
 31. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove područna jedinica Teslić
 32. Zaključak o ispravci greške u rješenju o ustupanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenoj svojini
 33. Odbornička pitanja
 34. Razno

 

Napomena: Materijali za tačke 16, 17 i 18 su dostavljeni na prethodnoj sjednici.

 

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

MATERIJL (PREUZMI)