Broj: 01-013-107.1/17

Datum: 11.07.2017. godine

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine Opštine,

S A Z I V A M

 1. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Teslić za UTORAK 18.07.2017. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

 1. Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu
 2. Prijedlog Programa izgradnje nekategorisanih puteva u 2017. godini
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Teslić
 4. Prijedlog Odluke o učešću građana u finansiranju izgradnje sekundarne vodovodne mreže
 5. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta za potrebe uređenja i regulacije korita rijeke Velika Usora kroz grad Teslić
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana zone S1C1 u Tesliću
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S4-1 i S4-2, u Tesliću
 8. Rješenje o imenovanju Savjeta plana
 9. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
 10. Nacrt Odluke o stimulativnim mjerama i uslovima dodjele podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih lica
 11. Izvještaj sportskih klubova o utrošku finansijskih sredstava iz budžeta opštine Teslić u 2016. godini
 12. Rješenje o imenovanju Komisije za nazive ulica naseljenog mjesta Teslić
 13. Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti
 14. Informacija o provođenju zakona o porezu na nepokretnosti na području opštine Teslić za 2016. godinu
 15. Informacija o poslovanju privrednih društava za 2016. godinu
 16. Informacija o radu službe za informisanje i odnose sa javnošću za 2016. godinu
 17. Informacija o do sada provedenim aktivnostima u „Novom Borju“a.d. Teslić
 18. Informacija u vezi regulisanja statusa dodjeljenog građevinskog zemljišta licima sa statusom izbjeglica
 19. Informacija o stanju u preduzećima po izvršenoj privatizaciji, s posebnim osvrtom o sudbini radnika u preduzećima koja su prestala sa obavljanjem djelatnosti i o stanju njihovog duga prema Opštini Teslić
 20. Informacija o stanju provedbe i planiranim aktivnostima u okviru MEG projekta na području Opštine Teslić
 21. Informacija o radu Osnovnog suda u Tesliću(materijal dostavljen)
 22. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove područna jedinica Teslić po zaključku
 23. Kadrovska pitanja

a) Rješenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Teslić i direktora JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

b) Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU „Kulturni centar Teslić“

v) Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“

g) Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana

d) Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana

24. Odbornička pitanja

25. Razno

 

Napomena: Materijal za tačku 21. Informacija o radu Osnovnog suda u Tesliću dostavljen je uz materijal za prethodnu sjednicu.

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK SO-e

                                                                                                                  Miroljub Letić

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU (preuzmi)