Broj: 01-013- 18.1/18
Datum: 21.03.2018. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine Opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Teslić za ČETVRTAK 29.03.2018. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz 2017. godine
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarenih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke br. 01-022-26/07 od 30.05.2007. god
 7. Prijedlog Odluke o mrtvozorničkoj službi na području opštine Teslić
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S1C1, u Tesliću
 9. Rješenje o imenovanju Savjeta plana
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta Izmjene dijela Regulacionog plana blokova  CT3 i CT4, u Tesliću
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana Centralnog manifestacionog trga u Tesliću
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju akta o osnivanju JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Dječije obdanište „Palčić“ Teslić
 14. Prijedlog Odluke o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Teslić, za gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu fizičkih lica
 15. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta, radi oblikovanja građevinskih parcela, na lokalitetu Banje Vrućice
 16. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, na lokalitetu Gradske tržnice, putem usmenog javnog nadmetanja
 17. Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) za prodaju gradskog građevinskog zemljišta
 18. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „Komunalno – radne zone 2“, u Tesliću
 19. Prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Teslić za period 2018-2020. godine
 20. Izvještaj o realizaciji plana implementacije strateških dokumenata u 2017. godini
 21. Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2017. godini
 22. Prijedlog Programa izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2018. godini
 23. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva  i mostova na području opštine Teslić u 2017.
 24. Prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2018. godini
 25. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu
 26. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu
 27. Izvještaj o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu
 28. Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu
 29. Prijedlog Programa dodijele podsticajnih sredstava za poljoprivredu u 2018. godini
 30. Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2018. godinu
 31. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana utroška sredstva po osnovu nakanade  za  šume u 2017. godini
 32. Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu naknada za  šume u 2018. godini
 33. Prijedlog plana i programa rada JU „Kulturni centar Teslić“
 34. Rješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Teslić
 35. Izvještaj o radu Načelnika opštine i opštinske uprave Teslić za 2017. godinu
 36. Izvještaj Opštinske boračke organizacije Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.
 37. Izvještaj Opštinske organizacije Crvenog krsta opštine Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.
 38. Izvještaj SPKD „Prosvjeta“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.
 39. Izvještaj KD „Preporod“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2017. godinu.
 40. Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava iz budžeta opštine Teslić u organizaciji „Smotra ovčarstva“, Vučija planina 2017. godine.
 41. Izvještaj o utrošku sredstava za sportske manifestacije i školska takmičenja, iz budžeta opštine Teslić za 2017. godinu
 42. Izvještaji o radu o poslovanju javnih preduzeća i ustanova u 2017. godini:

– Doma zdravlja “Sveti Sava” Teslić

– Centra za socijalni rad Teslić

     – Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Dječije obdanište “Palčić” Teslić

            – Narodne biblioteke “Danilo Kiš” Teslić

– Turističke organizacije opštine Teslić

– JU Sportski centar „ Radolinka“ Teslić

    – JU „Kulturni centar Teslić“

            – PKD „Rad“ Teslić

– KP „Komunalac“ Teslić

 1. Izvještaj o radu u skupštini akcionara PKD AD „Rad“ a.d. Teslić i KP AD „Komunalac“ a.d. Teslić u periodu 01.01.- 31.12.2017. godine
 2. Informacija o efektima realizacije mjera podsticaja u privredi u 2017. godini
 3. Kadrovska pitanja:

a) Rješenje o razrješenju članova Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić

b) Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić

v) Rješenje o razrješenju v.d. člana UO JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

g) Rješenje o imenovanju člana UO JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

d) Rješenje o poništenju rješenja o imenovanju direktora JU Centra za socijalni rad Teslić

đ) Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centra za socijalni rad Teslić

e) Rješenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centra za socijalni rad Teslić

46. Odbornička pitanja

47. Razno

 

PREDSJEDNIK SO-e
Miroljub Letić