RANG LISTA – PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNICI – PROJEKAT “PARTNERSTVOM DO NOVIH RADNIH MJESTA”

Datum: 21.03.2018. godine

 

I Z V J E Š T A J

o radu Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda   Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”raspisanog od strane UG „Nešto više“ Sarajevo broj: 35-38/170-ILO-TESLIĆ i utvrđivanju rang-liste podnosioca zahtjeva – privredna društva i preduzetnici

 

Komisija za ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni poziv broj 35-38/170-ILO-TESLIĆ za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda   Projekta „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ – privredna društva i preduzetnici radila je u sastavu:

  1. Adem Lisičić, predsjednik Komisije, UG „Nešto više“ Sarajevo
  2. Igor Bošnjak, član , ZZZ RS Biro Teslić
  3. Stefan Vidović, član , Opština Teslić

 

Zadatak Komisije bio je vrednovanje prijava dostavljenih na na Javni poziv prema kriterijima utvrđenim u članu 10. Pravilnika broj: 36-38/17-ILO-TESLIĆ.

Komisija  je održala sastanak dana 21.03.2018. godine  i i utvrdila sljedeće:

  • na Javni poziv se prijavilo 6 aplikanta;
  • svi aplikanti su ispunjavali uslove  Javnog poziva

Bodovanjem prijava došlo se do sljedećih zaključaka:

  • Komisija smatra da 6 prijava zadovoljava kriterije koje je utvrdila Komisija.
  • Komisija smatra da 0 prijava ne zadovoljava kriterije koje je utvrdila Komisija.

Komisija je izvršila ocjenjivanje i bodovanje svih prijava, te utvrdila rang listu podnosioca zahtjeva – privredna društva i preduzetnici:

Rb. Naziv privredniog društva/preduzetnika Ukupno ostvareni bodovi Broj radnika za koje se traži podsticaj
1. „Interlignum“ d.o.o. Teslić 35 5
2. „Metal“ d.o.o. Teslić 31 4
3. „Saldatura“ d.o.o. Teslić 28 5
4. „Zrak D.K.S.“ Teslić 27 4
5. „Elgrad“ d.o.o. Teslić 20 5
6. „Antena-Net“ d.o.o. Teslić 19 1
7. „Vasić“ s.p. 10 2

ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 7.

 

Komisija predlaže privredna društva/preduzetnike  od rednog broja  1.  do rednog broja 7.   za uzimanje u daljnju proceduru. Na gore navedenu rang listu žalba se podnosi  UG „Nešto više“ Sarajevo putem Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Opštine Teslić, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (kancelarija 8) u roku od pet (5) dana od dana objave iste na oglasnoj tabli Opštine.

UG „Nešto više“ Sarajevo utvrdiće konačnu rang listu i donijeti odluku o raspodjeli sredstava u roku od 3 (tri) dana od dana isteka roka za podnošenje žalbi, i istu objaviti na oglasnoj tabli Opštine.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Adem Lisičić