Odsjek za razvoj i investicuje

Odsjek za razvoj i investicije vrši poslove izrade i sprovođenja strateških dokumenata privrednog razvoja opštine, priprema i sprovodi odluke, programe, planove i druge akte koji se odnose na razvoj opštine, priprema i učestvuje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, priprema i realizuje investicione i donatorske projekte iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, polјoprivrede i ruralnog razvoja, sarađuje i koordinira rad sa drugim dijelovima opštinske administrativne službe po pitanjima investicija, donacija i razvoja, sarađuje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova, obavlјa i druge poslove koje odredi Načelnik opštine iz svoje nadležnosti.

Telefon : +387(0)53/411-552

               +387(0)65/657-893
                 [email protected]

dragan-misic

IME I PREZIME: Dragan Mišić 
STRUČNA SPREMA : dipl. ing. poljoprivrede
DATUM ROĐENJA : 12.06.1977. godine
ŠEF ODSJEKA ZA RAZVOJ:
– Neposredno rukovodi Odsjekom za razvoj. Odgovara za njegov rad i podnosi načelniku opštine izvještaje o njegovom radu.
– Pravi godišnje i polugodišnje planove rada Odsjeka i predlaže ih načelniku opštine.
– Uspostavlja koordiniranu saradnju Odsjeka sa ostalim odjeljenjima Administrativne službe- neophodnu za izradu i i realizaciju planova i programa razvoja.
– Uspostavlja saradnju sa svim vanjskim partnerima uključenim u planiranje, programiranje i realizaciju konkretnih programa koji se realizuju  na području opštine Teslić (kao što su Agencija za razvoj MSP RS, REZ, Investicionočrazvojna banka RS,nadležna ministarstva RS, Donatorske organizacije, Obrazovno edukativne organizacije i instituti, međunarodne organizacije i Regije za koje su vezani naši razvojni programi ).
– Brine se za izradu svih konkretnih razvojnih programa koje usvaja SO-e, koje finansira opština Teslić ili učestvuje u njihovom finansiranju izuzev programa koje redovno u okviru svoje nadležnosti realizira Odjeljenje za komunalne i stambene djelatnosti.
– Prati realizaciju pojedinih programa i izvještava načelnika o njihovoj realizaciji.
– Uspostavlja saradnju sa MSP i podstiče inicijativu za nastanak novih i razvoj već postojećih subjekata pri čemu nastoji pružiti savjetodavnu i konkretnu pomoć Otsjeka za razvoj individualnim preduzetnicima ( na pr. pružanje stručne pomoći u realizaciji domaćih i stranih ulaganja u MSP, praćenje raznih programa kreditiranja male privrede i informisanje preduzetnika o istim, pripremanje i realizovanje programa edukacije u privatnom preduzetništvu i td. ).
– Učestvuje u koordiniranju aktivnosti na uređenju lokacija za povoljnu izgradnju objekata male privrede.
– Učestvuje u izgradnji i razvijanju partnerskih odnosa javnog i privatnog sektora.
– Učestvuje u pripremi strategije razvoja opštine Teslić te u definisanju i ostvarivanju politike lokalnog i regionalnog razvoja.
– Obavlja i druge poslove koje mu dadne u nadležnost načelnik opštine.