Šef Odsjeka za odnose sa javnošću i građanska pitanja

Telefon +387(0)53/411-512
+387(0)63/776-821
Fax+387(0)53/411-541
Email[email protected]
– organizuje i rukovodi radom Odsjeka;
– priprema godišnje planove i programe rada;
– uspostavlja i koordinira rad Odsjeka sa predstavnicima medija;
– daje prijedloge, savjete i sugestije za izradu dokumenata, odluka, programa, planova i drugih akata iz djelokruga svog rada i aktivno učestvuje u njihovoj izradi;
– sarađuje sa nadležnim organima i institucijama u poslovima vezanim za pružanje informacija o radu opštinske uprave;
– prati i objedinjava statističke podatke iz djelokruga svojih poslova;
– odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova;
– obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine i načelnik Odjeljenja.

Lična karta

Ime i prezime:Vanja Pajkanović
Dаtum rođenjа :10.07.1989.
Porodica :neudata
Stručnа spremа :diplomirani profesor sociologije
Prethodno iskustvo:/

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o slobodi pristupa informacijama Skupština Republike Srpske usvojila je na sjednici održanoj 2.05.2001. godine.
Osnovni cilj ovog zakona je:
*da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za uspostavljanje demokratskih procesa unutar društva.
Zakon o slobodi pristupa informacijama RS

ZAHTJEVI
Zahtjev za pristup informacijama u administrativnoj službi opštine Teslić

VODIČ
Vodič za pristup informacijama u Administrativnoj službi opštine Teslić

NAPOMENA: Prije podnošenja zahtjeva  konsultovati INDEKS REGISTAR informacija Administrativne službe opštine Teslić.
INDEKS REGISTAR informacija (preuzmi)

Indeks-registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom i u posjedu organa uprave Opštine Teslić, Skupštine opštine, Načelnika opštine Teslić, te oblik u kojem su informacije na raspolaganju i prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostupne javnosti.

KONTAKT:
Nenad Bubić – viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Telefon : 053/411-512; 065/769-332
E-mail: [email protected]