Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć
KASIM SALKIĆ
STRUČNA SPREMA : diplomirani ekonomista
KONTAKTI:
E-mail: [email protected]
mobilni: +387(0)65/164-234
fiksni +387(0)53/411-505
Odjelјenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć obavlјa stručne, upravne i administrativne poslove iz nadležnosti opštine, vodi evidenciju zaposlenih i ostale personalne poslove u opštinskoj administrativnoj službi, priprema opšte i normativno pravne akte za potrebe odjelјenja,  obavlјa poslove pružanja pravne pomoći, pravne savjete i  druge poslove pravne pomoći građanima u skladu sa zakonom,obavlјa  poslove vezane za građanska stanja u skladu sa zakonom (matične knjige, državlјanstva i dr.), vodi biračke spiskove, obavlјa poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive, ovjere prepisa, rukopisa i potpisa, izdavanja uvjerenja  iz javnih registara koje vodi, vrši izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je za to zakonom ovlaštena, vrši poslove projektovanja, razvoja i održavanja informacionog sistema opštine, vodi matične knjige za naselјena mjesta  opštine  Teslić, obavlјa i druge  poslove koji se odnose na  rad šalter sale i info-pulta, obavlјa stručne i administrativne poslove u mjesnim zajednicama,matičnoj službi i mjesenim kancelarijama, vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima  čije je izvršavanje povje-reno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjelјenja.

PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07 do 15 časova, popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

OBRASCI ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU SA SLUŽBOM ZA PRAVNU POMOĆ