Odluka o poništavanju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

Broj: 02-014- 445/17

Datum: 17.07.2017. god.

 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. glasnik RS“, br. 97/16), i člana 58., 67. i 88. Statuta Opštine Teslić („Sl. glasnik opštine Teslić“, br. 4/17),  Načelnik opštine Teslić, donosi,

 

O  d  l  u  k  u

o poništavanju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog gradskog 

građevinskog zemljišta

 

  1. PONIŠTAVA SE Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, br. 02-014-445/17 od 06.07.2017.godine, objavljen u dnevnom listu „Euro Blic“, dana 08.07.2107.god., Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić, Oglasnoj tabli Opštine Teslić i VEB stranici Opštine Teslić, kojim je oglašena prodaja ,putem usmenog javnog nadmetanja , zakazanog za dan 24.07.2017.god., neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, označenog kao građevinska parcela br. 4, ukupne površine 4.054. m2, koja se sastoji od k.č. br. 1759/5, 1761/2 i 1761/7 K.O. Teslić-Grad.
  2. Ova Odluka obajviće se u dnevnom listu „Euro-Blic“, Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić, Oglasnoj tabli Opštine Teslić i zvaničnoj VEB stranici opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE,

    Milan Miličević