Opštinske komisije

Komisija za budžet i finansije

 1. Aleksandar Šakanović, predsjednik
 2. Radojica Todić, član
 3. Dragutin Škrebić, član
 4. Lidija Zelić, član
 5. Enis Jusufović, član

Komisija za izbor, imenovanje i mandatna pitanja 

 1. Boško Đurić, predsjednik
 2. Igor Đekanović, član
 3. Radojica Todić, član
 4. Ramo Topovčić, član
 5. Luka Radonić, član

Komisije za propise

– razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa koje
donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine, kao i u pogledu njihove pravne obrade u skladu sa ovim Poslovnikom;
– razmatra inicijative za donošenje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
– utvrđuje nacrt Statuta opštine, nacrt i prijedlog Poslovnika o radu Skupštine, razmatra pitanja u vezi usaglašavanja Statuta opštine sa Ustavom i zakonom;
– daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra;
– razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih akata Skupštine i utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja;
– razmatra opšte akte organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje saglasnost daje Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini;
– utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa Skupštine;
– razmatra i druga pitanja koja se odnose na primjenu Statuta opštine i drugih opštih akata Skupštine.
Komisija za propise broji 5 (pet) članova, od kojih se 2 (dva) člana biraju iz reda stručnih i naučnih radnika iz oblasti prava.

 1. Rade Popović, predsjednik
 2. Bogdan Đukić, član
 3. Nenad Dušanić, član
 4. Pero Stojanović, član
 5. Slađana Bubić, član

Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana

– razmatra pitanja ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, a posebnno pitanja vezana za slučajeve kršenja sloboda i prava građana od strane Opštinske administrativne službe i ustanova koje vrše javna ovlašćenja iz nadležnosti Opštine;
– ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda na području Opštine i predlaže donošenje mjera iz nadležnosti Skupštine u cilju njihove zaštite;
– prati i analizira društveni položaj žena u Opštini sa stanovišta ravnopravnosti muškarca i žene i promoviše ravnopravnost polova i jednake mogućnosti svima građanima;
– prati i razmatra pitanja iz nadležnosti Skupštine, ukazuje na eventualne diskriminirajuće propise i akte Skupštine, po osnovu polne pripadnosti, te predlaže Skupštini preduzimanje mjera i aktivnosti na usklađivanju tih akata sa Zakonom o ravnopravnosti polova;
– razmatra prijedloge udruženja građana, organizacija i institucija koji se odnose na unapređenje ravnopravnosti polova, te predlaže Skupštini preduzimanje mjera i aktivnosti iz njene nadležnosti kojima se doprinosi unapređenju ravnopravnosti polova;
– sarađuje sa Gender centrom Vlade RS i drugim organizacijama, ustanovama i tijelima koja mogu dati doprinos unapređenju ravnopravnosti polova;
– razmatra predstavke i pritužbe koje se odnose na prava i dužnosti iz nadležnosti Opštine, koje građani ili pravna lica upućuju Skupštini, ispituje, putem nadležnih odjeljenja opštinske administrativne službe, osnovanost predstavki i pritužbi, predlaže nadležnim službama preduzimanje zakonom predviđenih mjera, te o tome obavještava podnosioce predstavki i pritužbi;
– razmatra i proučava pojave na koje se u predstavkama i pritužbama ukazuje, radi sagledavanja uzroka zbog kojih se predstavke i pritužbe podnose, te predlaže Skupštini preduzimanje potrebnih mjera;
– razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija, prema potrebi, predlaže Skupštini ili drugim nadležnim organima pokretanje postupka za utvrđivanje njihove odgovornosti;
– razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti polova, kao i mogućnosti poboljšanja rada opštinske administrativne službe i institucija koje vrše javna ovlašćenja iz nadležnosti Opštine.
Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana, broji 5 (pet) članova.

 1. Miodrag Cvijić, predsjednik
 2. Bogdan Đukić, član
 3. Tanja Markočević, član
 4. Danijela Stevanović, član
 5. Brankica Ilinčić, član

Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima

– razmatra inicijative za obrazovanje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;
– utvrđuje prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice,odnosno prijedlog odluke o neprihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice;
– razmatra pitanja postupka obrazovanja mjesnih zajednica;
– predlaže mjere kojima se podstiče saradnja mjesnih zajednica, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa;
– predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama;
– inicira i podstiče učešće odbornika Skupštine u radu organa i tijela mjesne zajednice u kojoj imaju prebivalište;
– inicira, podstiče i prati aktivnosti na uspostavljanju i razvijanju ekonomske, kulturne i druge saradnje sa drugim opštinama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u inostranstvu, te predlaže Skupštini donošenje određenih akata i preduzimanje mjera na uspostavljanju i razvijanju te saradnje;
– inicira saradnju na skupštinama drugih lokalnih zajednica radi razmjene iskustava i unapređenja rada Skupštine;
– predlaže odluke o udruživanju, odnosno pristupanju Opštine određenim asocijacijama lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire;
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na osnovu posebnih odluka i zaključaka Skupštine.

Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima, broji pet članova.

 1. Marinko Đukić, predsjednik
 2. Aleksandar Šakanović, član
 3. Dragan Nikolić, član
 4. Miroslav Dušanić, član
 5. Asim Hukić, član

Komisije za društvene djelatnosti

– razmatra i daje mišljenja i prijedloge Skupštini o pitanjima koja se odnose na razvoj, unapređenje i organizovanje sporta na području Opštine, organizovanje sportskih manifestacija od značaja za Opštinu i Republiku Srpsku, koje se finansiraju iz budžeta, kao i na angažovanje budžetskih sredstava namijenjenih za podsticaj razvoja sporta i fizičke kulture;
– razmatra i daje mišljenja i prijedloge Skupštini o pitanjima iz nadležnosti Skupštine, u oblasti kulture uopšte, organizovanju i održavanju kulturnih manifestacija na području opštine, predlaže osnivanje ustanova u oblasti kulture od značaja za opštinu, te daje prijedloge i mišljenja o finansiranju manifestacija i institucija iz oblasti kulture;
– razmatra i daje mišljenja i prijedloge Skupštini o pitanjima iz njene nadležnosti iz oblasti: zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i informisanja;
– zalaže se za ostvarivanje vjerske i nacionalne tolerancije i radi na ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području Opštine;
– obavlja i druge poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, naosnovu posebnih odluka i zaključaka Skupštine.
Komisija za društvene djelatnosti broji 7 (sedam) članova, od kojih se 2 (dva) člana biraju iz reda sportskih, kulturnih i drugih istaknutih stručnih radnika iz oblasti društvnih djelatnosti.

 1. Esad Alagić, predsjednik
 2. Marko Trivunović, član
 3. Slavko Škrebić, član
 4. Milan Simić, član
 5. Radojka Đurić, član

Komisije za nagrade i priznanja

– predlaže Skupštini odluke o ustanovljavanju opštinskih nagrada i priznanja koja se dodjeljuju za dostignuća koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje;
– utvrđuje kriterije i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i stara se o njihovom provođenju;
– stara se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrade simboliše istorijske i kulturne vrijednosti Opštine;
– predlaže obezbjeđenje budžetskih sredstava za novčani iznos nagrade, odnosno priznanja;
– priprema i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.
Komisija za nagrade i priznanja broj 5 (pet) članova koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini.

 1. Stojan Smiljanić, predsjednik
 2. Miroljub Letić, član
 3. Mehmed Dubravac, član
 4. Slavko Škrebić, član
 5. Dijana Đekanović, član

Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa

– razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i sprovođenje politike zaštite prirodne okoline, uređenje građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoja prirodnih i stvorenih vrijednosti čovjekove okoline,
– zaštite vazduha, tla, vode, vodotoka, te pitanja prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređenja čovjekove okoline;
– predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređenja tekovina kulturnog i prirodnog nasleđa na području opštine;
– sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa;
– obavlja i druge poslove iz ove oblasti po posebnim odlukama i zaključcima Skupštine.
Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa broji 5 (pet) članova.

 1. Predrag Markočević, predsjednik
 2. Milan Kasapović, član
 3. Savo Radić, član
 4. Igor Pijetlović, član
 5. Sanja Miljić, član

Komisije za pitanja mladih

– prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti;
– sarađuje sa organima i ustanovama koji se bave suzbijanjem maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija te inicira pokretanje projekata i provođenje aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
– predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, sporta, edukacije i drugih aktivnosti;
– ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, na volonterskoj ili profesionalnoj osnovi;
– vrši i druge poslove iz ove oblasti po posebnim odlukama ili zaključcima Skupštine;
Komisija za pitanja mladih broji 5 (pet) članova, od kojih se 2 (dva) člana biraju iz reda članova omladinskih organizacija registrovanih na području opštine.

 1. Mišo Stojanović, predsjednik
 2. Dijana Smiljanić, član
 3. Srđan Klječanin, član
 4. Jelena Cvijić, član
 5. Pamela Popović, član

Nadzorni odbor

– vrši kontrolu javne potrošnje u opštini;
– vrši nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom Opštine;
– podnosi Skupštini i Načelniku opštine izvještaje, preporuke i prijedloge koji se odnose na javnu potrošnju upravljanje i raspolaganje imovinom Opštine;
– obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada na osnovu posebnih odluka i zaključaka Skupštine.
Nadzorni odbor broji 5 (pet) članova koji se imenuju iz reda stručnjaka ekonomske i pravne struke, u skladu sa Zakonom.

 1. Danijela Đurić, predsjednik
 2. Mira Šakanović-Sarić, član
 3. Dragana Evđenić, član
 4. Dragana Kejžar, član
 5. Nebojša Đukarić, član